Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

Back ] Up ] Next ]    

Σχέσεις Κύπρου – Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οικονομική / Τεχνική συνεργασία

Οι σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και της Ε.Ε. ενισχύθηκαν με την υπογραφή τεσσάρων χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων συνολικού ύψους 220 εκατομ. ECU, τα οποία ήταν τεχνικής και οικονομικής φύσεως και κάλυπταν την περίοδο 1979 - 1998.

To 1977 υπογράφηκε το Πρώτο Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο, που αφορούσε ποσό 30 εκατομ. ECU και κάλυπτε την περίοδο 1979-1983. Το Δεύτερο Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε το 1983, αφορούσε ποσό 44 εκατομ. ECU και κάλυπτε την περίοδο 1984-1988. Το συνολικό ποσό των 74 εκατομ. ECU από τα δύο πρωτόκολλα χρησιμοποιήθηκε για χρηματοδότηση έργων όπως το αποχετευτικό σύστημα της Λευκωσίας (2ο στάδιο), το υδατικό έργο Βασιλικού - Πεντάσχοινου, το σχέδιο του νότιου αγωγού (1η φάση), τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας, το ρυθμιστικό έργο Λευκωσίας (Nicosia master plan), καθώς και έργα στις οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου στη Λευκωσία και στη λεωφόρο Κερύνειας στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Το 1989 υπογράφηκε το Τρίτο Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο, που αντιστοιχούσε στο ποσό των 62 εκατομ. ECU και κάλυπτε την περίοδο 1989-1993. Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση έργων σε τομείς παραγωγής, με σκοπό την υποβοήθησή τους στις προσπάθειες προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες συναγωνισμού που απορρέουν από το Πρωτόκολλο για την Τελωνειακή Ένωση Κύπρου - Ε.Ε.

Με τα τρία πρώτα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα η Κύπρος πήρε συνολικά 136 εκατομ. ΕCU, τα 92 σε δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με επιχορηγημένο επιτόκιο, και τα 44 από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. υπό μορφή χορηγιών, δανείων και κεφαλαίων κινδύνου.

Το τέταρτο πρωτόκολλο, συνολικού ύψους 74 εκατομμύρια ΕCU, υπογράφηκε το 1995 για να καλύψει την περίοδο 1995-1998. Το τέταρτο πρωτόκολλο περιλαμβάνει 50 εκατομμύρια ECU υπό μορφή δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 22 εκατομμύρια ΕCU υπό μορφή χορηγιών από πόρους του κοινοτικού προϋπολογισμού και 2 εκατομμύρια ΕCU υπό μορφή συνεισφορών από τους ίδιους πόρους για επιχειρηματικά κεφάλαια. Από τα 22 εκατομμύρια ECU, μέχρι 12 εκατομμύρια ECU είναι δυνατό να χρηματοδοτήσουν πρωτοβουλίες που θα αποφασιστούν, ενδεχομένως με κοινή συμφωνία στην Κύπρο, και θα αποβλέπουν στην προώθηση συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού.

Στις 10 Μαρτίου 2002 υπογράφτηκε συμπληρωματικό πρωτόκολλο για την παράταση του τετάρτου πρωτοκόλλου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999.

Σκοπός του Τέταρτου Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου, που έχει σαφή προενταξιακό χαρακτήρα, είναι η χρηματοδότηση σχεδίων και δράσεων που στόχο έχουν να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου, να διευκολύνουν τη μετάβαση της κυπριακής οικονομίας προς την κατεύθυνση της προσχώρησης της Κύπρου στην Ε.Ε., καθώς και να παράσχουν στήριξη στις προσπάθειες για την προώθηση της συνολικής διευθέτησης του κυπριακού ζητήματος.

Τον Μάρτιο του 2000, το Συμβούλιο Υπουργών υιοθέτησε τον «Κανονισμό για την εφαρμογή της Προενταξιακής Στρατηγικής της Κύπρου και της Μάλτας» (Κανονισμός 555/2000). Ο νέος αυτός χρηματοδοτικός κανονισμός καλύπτει την περίοδο 2000 - 2004 και, όσον αφορά την Κύπρο, προβλέπει το ποσό των €57 εκατομμύρια (περίπου £34 εκατομμύρια).

Ο νέος αυτός κανονισμός αποτελεί τη νομική βάση για ένα νέο ενταξιακό συνεταιρισμό (accession partnership) και στοχεύει στην παροχή προενταξιακής βοήθειας (χορηγίες) στην Κύπρο και στη Μάλτα για την αναγκαία προετοιμασία τους σε σχέση με την υιοθέτηση και εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου.

Όσον αφορά την Κύπρο, τα έργα που θα χρηματοδοτούνται από τον χρηματοδοτικό κανονισμό πρέπει να υπόκεινται στις πρόνοιες του ενταξιακού συνεταιρισμού της, καθώς και του Εθνικού Προγράμματος για την Υιοθέτηση του Κεκτημένου (National Programme for the Adoption of the Acquis). Μια ειδική πρόνοια έχει επίσης περιληφθεί για τη χρηματοδότηση «δικοινοτικών» έργων τα οποία προωθούν την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.

Δικοινοτικά έργα που έχουν εγκριθεί για το 2000 και το 2001 περιλαμβάνουν την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης της Λευκωσίας και στις δύο πλευρές της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ των Συντεχνιών στην Κύπρο και μια επικοινωνιακή πολιτική για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων