Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

       Ανδρέας Κυπριανού, πρόεδρος

       Κώστας Κώστα

       Ανδρέας Πασιουρτίδης

       Άγγελος Βότσης

Μαρίνος Μουσιούττας

Ηλίας Μυριάνθους

Μη μέλη:

Γιώργος Περδίκης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2019.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των εταιρειών πετρελαιοειδών.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Κανονισμών, ώστε να παρασχεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η διακριτική ευχέρεια να παρατείνει την περίοδο έρευνας υδρογονανθράκων του εκάστοτε αδειούχου πέραν των περιόδων που ήδη προβλέπονται στους υφιστάμενους κανονισμούς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με βάση τις πρόνοιες των υφιστάμενων κανονισμών το Υπουργικό Συμβούλιο παραχωρεί άδεια έρευνας υδρογονανθράκων σε μια γεωγραφική περιοχή για αρχική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη και, σε περίπτωση που ο αδειούχος υποβάλει αίτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό μπορεί να ανανεώσει την εν λόγω άδεια μέχρι και για δύο περιόδους, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα δυο έτη η κάθε μία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που το ίδιο επιβάλλει.  Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνεται όπως παραχωρηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η δυνατότητα παράτασης, υπό όρους και προϋποθέσεις που το ίδιο κρίνει ορθό να επιβάλει, τόσο της αρχικής περιόδου έρευνας όσο και της πρώτης και της δεύτερης περιόδου ανανέωσης για περίοδο πέραν των όσων προβλέπουν οι υφιστάμενοι κανονισμοί, σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την άδεια έρευνας ή δεν έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεωτικές εργασίες που καθορίζονται στο συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ της Δημοκρατίας και του δικαιούχου, νοουμένου ότι ο αδειούχος υποβάλλει αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο αίτημα παράτασης της εν λόγω άδειας στο Υπουργικό Συμβούλιο δύο μήνες πριν από τη λήξη της σχετικής περιόδου, ώστε να εκπληρωθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις ή εργασίες.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία και αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων, κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας.

 

9 Ιουλίου 2019

Αρ. Φακ.: 23.03.056.075-2019 ΘΒΚ/ΘΗ

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων