Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος            Γιώργος Τ. Γεωργίου

          Γιώργος Κάρουλλας                                      Πανίκος Λεωνίδου

          Αννίτα Δημητρίου                                          Παύλος Μυλωνάς

          Αντρέας Καυκαλιάς                                       Μιχάλης Γιωργάλλας

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουνίου και στις 3 Ιουλίου 2019.

          Στις πιο πάνω συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ.

          Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, τροποποιούνται οι υφιστάμενοι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017, ώστε να ρυθμιστεί καλύτερα η δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των βαθμολογιών των υποψηφίων, για σκοπούς εγγραφής και ενιαίας κατάταξής τους στους πίνακες διορισίμων.  

          Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν στην επιτροπή, η Υπηρεσία Εξετάσεων εντόπισε την ανάγκη βελτίωσης της υφιστάμενης πρόνοιας των κανονισμών, η οποία προβλέπει ότι για σκοπούς ενιαίας κατάταξης των υποψηφίων που συμμετέχουν σε εξετάσεις διαφορετικών εξεταστικών περιόδων θα γίνεται στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών τους.  Για να καταστεί όμως δυνατή η εφαρμογή της εν λόγω πρόνοιας, κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν οι υφιστάμενοι Κανονισμοί 4 και 8, ώστε οι βαθμολογίες των υποψηφίων να τυγχάνουν στατιστικής επεξεργασίας και ως επιτυχόντες να θεωρούνται οι υποψήφιοι που σε κάθε ένα από τα τρία αντικείμενα της εξέτασης εξασφαλίζουν τουλάχιστον το 50% των στατιστικά επεξεργασμένων βαθμολογιών.  Πρόσθετα, προβλέπεται και η τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού 29, ώστε να καταστεί σαφές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης ή υποβολής ένστασης, στις περιπτώσεις που η διαφορά μεταξύ των δύο συνολικών βαθμολογιών δεν υπερβαίνει το 10% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του αντικειμένου της εξέτασης.

          Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις πρέπει να προωθηθούν άμεσα, ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή Νοέμβριο.  Επιπρόσθετα, όπως επισήμανε ο ίδιος, θα πρέπει να γνωρίζουν έγκαιρα το νέο νομοθετικό πλαίσιο όλοι οι ενδιαφερόμενοι.  Επισημαίνεται ότι σκοπός των γραπτών αυτών εξετάσεων είναι η εγγραφή και κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακες διορισίμων.

          Περαιτέρω, σύμφωνα με τον πιο πάνω προϊστάμενο για το θέμα της στατιστικής επεξεργασίας το υπουργείο ζήτησε την εμπειρογνωμοσύνη Άγγλου ειδικού, ο οποίος υπέδειξε την ανάγκη βελτίωσης της υφιστάμενης πρόνοιας για τη στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών.  Σύμφωνα με τον πιο πάνω εμπειρογνώμονα δε θα ήταν εφικτό με βάση τους πίνακες του 2017 και τους πίνακες του 2019 να επιτευχθεί η ενιαία κατάταξη και μοριοδότηση των υποψηφίων.    

          Όπως επισήμανε πρόσθετα ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων, είναι σημαντικό όπως η όλη επεξεργασία γίνει με δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο, γι’ αυτό και το υπουργείο βρίσκεται σε ανταγωνιστικό διάλογο με τέσσερις κολοσσούς ειδήμονες επί του θέματος, όπως το πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, οι οποίοι έχουν τη γνώση και την εμπειρία για το πώς θα γίνει η αναγκαία στάθμιση των στοιχείων στη βάση στατιστικών μοντέλων.  Τα αποτελέσματα μετά την όλη επεξεργασία θα σταλούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για τη σύνταξη των πινάκων. 

          Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ενώ συμφώνησαν με την πρόνοια για τη στατιστικά επεξεργασμένη βαθμολογία, εξέφρασαν την αντίθεσή τους όσον αφορά την πρόνοια για τη στέρηση του δικαιώματος των υποψηφίων για επανεξέταση των τετραδίων απαντήσεών τους και για υποβολή ένστασης.

          Τοποθετούμενος σχετικά, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων επεξήγησε στην επιτροπή την ακολουθητέα διαδικασία ελέγχου των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων, καθώς και τη δυνατότητα αναβαθμολόγησης, η οποία προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία.  Όπως επισήμανε, η προτεινόμενη ρύθμιση για τη μη δυνατότητα επανεξέτασης ή υποβολής ένστασης αφορά τις περιπτώσεις που η διαφορά μεταξύ των δύο συνολικών βαθμολογιών δεν είναι μεγαλύτερη από το 10% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του αντικειμένου της εξέτασης.  Γι’ αυτό, όπως δήλωσε, θα επέλθει σχετική βελτίωση στο κείμενο των κανονισμών, ώστε να διευκρινίζονται σαφώς τα πιο πάνω. 

          Επιπρόσθετα, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων δήλωσε ότι πρέπει στο κείμενο των κανονισμών να προστεθεί συγκεκριμένη πρόνοια όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης των υποψηφίων στα τετράδια των απαντήσεών τους μετά τη βαθμολόγησή τους, καθώς και η δυνατότητα διόρθωσης των λανθασμένων καταχωρήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

          Στη βάση των πιο πάνω, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων απέστειλε στην επιτροπή διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών, το οποίο υιοθετήθηκε από την επιτροπή.

          Υπό το φως των πιο πάνω, όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου κειμένου των κανονισμών στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

 

 

9 Ιουλίου 2019

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων