Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

      Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος

Ζαχαρίας Κουλίας, εκπροσωπώντας   τον κ. Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη

      Δημήτρης Δημητρίου

      Ευθύμιος Δίπλαρος

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Χριστάκης Τζιοβάνης

Αντρέας Φακοντής

Κώστας Κώστα

 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2019.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών για ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/40/ΕΕ», καθότι η μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας, η οποία έγινε με τους υπό τροποποίηση κανονισμούς, εκ παραδρομής παρουσίασε τυπογραφικά λάθη και παραλείψεις.  Ως αποτέλεσμα των εν λόγω λαθών/παραλείψεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας λόγω μη ορθής μεταφοράς της πιο πάνω αναφερόμενης Οδηγίας, η οποία ήδη βρίσκεται στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών δήλωσαν στην επιτροπή ότι, μετά από σχετικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους αρμόδιους λειτουργούς στο κείμενο των υπό τροποποίηση κανονισμών, αυτοί εντόπισαν μικρά λάθη/παραλείψεις που έγιναν εκ παραδρομής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της πιο πάνω αναφερόμενης Οδηγίας στους εν λόγω κανονισμούς και για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στη Βουλή για έγκριση οι υπό συζήτηση κανονισμοί.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία και αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

9 Ιουλίου 2019


 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων