Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Φύλαξης)
Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος                         Χρίστος Ορφανίδης

          Χαράλαμπος Θεοπέμπτου                           Μιχάλης Γιωργάλλας

          Νίκος Κέττηρος                                             

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 13 Μαρτίου και 26 Ιουνίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων (CSPCA), του συνδέσμου «Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου», του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Σωματείου Καταστηματαρχών Κατοικιδίων Ζώων, του σωματείου «D.O.G. Rescue Cyprus» (Dali Organised Group) και του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου. Η οργάνωση ΚΙΒΩΤΟΣ και ο Κυνολογικός Όμιλος Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.
Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 6, 9, 10 και 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, είναι η θέσπιση νέων κανονισμών για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν ζώα ειδικότερα σε σχέση με τις προδιαγραφές των υποστατικών τους με απώτερο στόχο την προστασία και ευημερία των ζώων.
Ειδικότερα, οι κανονισμοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Τις προϋποθέσεις/προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.
2. Τη διαδικασία έκδοσης, αναστολής και ακύρωσης πιστοποιητικού διασφάλισης όρων ευημερίας των σκύλων και/ή γάτων.
3. Την επιθεώρηση των υποστατικών.
4. Τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας υποστατικού και τη διάθεση των ζώων στην περίπτωση αυτή.
5. Τα τέλη αίτησης και έκδοσης πιστοποιητικού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, απώτερος σκοπός των κανονισμών είναι η νομική κατοχύρωση της προστασίας και ευημερίας των σκύλων και των γάτων που κρατούνται σε εκτροφεία, ξενοδοχεία και καταφύγια. Επίσης, επιδιώκεται η ρύθμιση των ζητημάτων που προκύπτουν, όταν αδέσποτοι σκύλοι συλλαμβάνονται από τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, δεν αναμένεται σημαντικός οικονομικός αντίκτυπος στον δημόσιο τομέα, καθώς δεν απαιτείται σημαντική διαφοροποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου. Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή των κανονισμών αναμένεται αύξηση στα δημόσια έσοδα από τα τέλη για εξέταση της αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού διασφάλισης όρων ευημερίας των σκύλων και/ή γάτων, καθώς και από τα τέλη έκδοσης του πιστοποιητικού αυτού.
Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ζητήματα, τα οποία προβλέπονται στις πρόνοιές του:
1. Η εξουσία της αρμόδιας αρχής, προκειμένου να εκδώσει το σχετικό πιστοποιητικό, να δύναται να ζητά εκτός από συγκεκριμένα στοιχεία και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θεωρήσει εύλογα.
2. Η απαίτηση της αρμόδιας αρχής στην περίπτωση αλλαγής κατόχου του πιστοποιητικού ο υποψήφιος νέος κάτοχος να υποβάλει εκ νέου στην αρμόδια αρχή αίτηση για έκδοση νέου πιστοποιητικού συνοδευόμενη με όλα τα έγγραφα τα οποία ήδη έχουν υποβληθεί για την έκδοση του πιστοποιητικού την πρώτη φορά.
3. Η παροχή δυνατότητας στην αρμόδια αρχή να διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις, δυνατότητα η οποία παρέχεται ήδη στον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο, στον οποίο στηρίζεται η έκδοση των υπό συζήτηση κανονισμών.
4. Η παροχή εξουσίας στην αρμόδια αρχή, ήτοι στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, να αποφασίζει για τον περαιτέρω χειρισμό των ζώων σε περίπτωση τερματισμού της λειτουργίας υποστατικού, στο εύρος της οποίας δύναται να περιλαμβάνεται και η δυνατότητα θανάτωσης ενός ζώου χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
5. Η μη συμπερίληψή στους κανονισμούς πρόνοιας η οποία να απαγορεύει ρητά την αναπαραγωγή ζώων για κερδοσκοπικό σκοπό που γίνεται εκτός εκτροφείων ή τη διαφήμιση της δραστηριότητας αυτής.
Επιπρόσθετα με τις εισηγήσεις/παρατηρήσεις της επιτροπής, οι εμπλεκόμενοι φορείς κατέθεσαν τις απόψεις τους τόσο προφορικά όσο και με γραπτά υπομνήματα, εκφράζοντας επιμέρους απόψεις/εισηγήσεις επί των προνοιών των κανονισμών.
Στη βάση των πιο πάνω η επιτροπή κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία επανεξετάσουν το κείμενο των κανονισμών στο βαθμό που συμφωνούν με τις παρατηρήσεις/εισηγήσεις που διατυπώθηκαν στην επιτροπή και να ετοιμάσουν αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο να καταθέσουν στην επιτροπή για συνέχιση και ολοκλήρωση της συζήτησής του.
Συναφώς, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι επανεξέτασαν το κείμενο των κανονισμών και με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ετοίμασαν αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο στάλθηκε στην επιτροπή για περαιτέρω εξέταση και λήψη τελικής απόφασης.
Το αναθεωρημένο κείμενο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Την τροποποίηση των προνοιών του, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται στο όλο κείμενο η προσωρινότητα της φύλαξης των ζώων στα υποστατικά τα οποία βρίσκονται υπό την ευθύνη δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
2. Την προσθήκη πρόνοιας, ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ζώων και η διαφήμιση της δραστηριότητας αυτής, μόνο εάν διενεργείται σε εκτροφείο.
3. Διευκρίνιση αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία η αρμόδια αρχή δύναται να ζητά επιπρόσθετα, προκειμένου να εκδώσει το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Δημιουργία μητρώου στο οποίο καταχωρίζονται τα πιστοποιητικά.
5. Διαγραφή της δυνατότητας της αρμόδιας αρχής να διενεργεί επιθεωρήσεις λόγω πρόβλεψης της εν λόγω δυνατότητας στον υφιστάμενο νόμο στον οποίο στηρίζεται η έκδοση των υπό συζήτηση κανονισμών.
6. Παροχή δυνατότητας ακρόασης στον κάτοχο του πιστοποιητικού στην περίπτωση αναστολής ή ακύρωσης του πιστοποιητικού του.
7. Τροποποίηση των προνοιών τους, ώστε η τελική διάθεση των ζώων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να αποφασίζεται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων, στην οποία θα συμμετέχουν και φιλοζωικές οργανώσεις.
Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου διαφώνησε ως θέμα αρχής με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, επεξηγώντας ότι θεωρεί λάθος το γεγονός ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται πρόνοιες τόσο για τα καταφύγια ζώων, τα οποία στηρίζονται ως επί το πλείστον στην εθελοντική πρωτοβουλία, όσο και για τα εκτροφεία και/ή ξενοδοχεία ζώων, των οποίων οι δραστηριότητες έχουν χαρακτήρα κερδοσκοπικό. Συναφώς, πρότεινε όπως για τα καταφύγια ζώων κατατεθεί ξεχωριστό σχέδιο νόμου.
Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών, προκειμένου να ρυθμιστούν νομοθετικά όλα όσα αφορούν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στις οποίες κρατούνται ζώα. Ωστόσο, ανέφεραν πως στόχος πρέπει να είναι η εξεύρεση τρόπων για την εφαρμογή όχι μόνο των υπό έγκριση κανονισμών, αλλά γενικότερα του συνόλου του νομοθετικού πλαισίου το οποίο προβλέπει για την ευημερία των ζώων. Επίσης, αναφέρθηκαν στις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες των κανονισμών, προσθέτοντας ότι το κράτος πρέπει να σταθεί αρωγός στην όλη προσπάθεια. Εν κατακλείδι, οι εν λόγω εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος με τα αδέσποτα και εγκαταλελειμμένα ζώα, το οποίο η πολιτεία πρέπει να αντιμετωπίσει, εφαρμόζοντας τις υφιστάμενες νομοθεσίες ή/και θεσπίζοντας νέες.
Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος και, σε περίπτωση έγκρισής τους, να τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) Κανονισμοί του 2019».
11 Ιουλίου 2019
 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων