Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την  πρόταση νόμου και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

          Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος         Νίκος Κέττηρος

          Αννίτα Δημητρίου                                        Πανίκος Λεωνίδου

          Γιώργος Κάρουλλας                                   Μιχάλης Γιωργάλλας

          Αντρέας Καυκαλιάς                                    Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε αυθημερόν την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, και τους υπό αναφορά κανονισμούς, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

          Η επιτροπή για την εξέταση των πιο πάνω νομοθετημάτων πραγματοποίησε συνεδρία στις 10 Ιουλίου 2019.  Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

          Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου για τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ώστε να διαγραφεί το άρθρο 11Β αυτού που αφορά τις εξετάσεις στα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης.  Ειδικότερα, η διαγραφή αυτή κρίνεται αναγκαία, ώστε να μην επηρεαστεί η ορθή εφαρμογή των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών, στους οποίους προβλέπονται διαφορετικές ημερομηνίες εφαρμογής των εξετάσεων στα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης. 

          Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11 του υφιστάμενου νόμου περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου, είναι η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων όσον αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.  Συγκεκριμένα, στους κανονισμούς περιλαμβάνονται πρόνοιες σχετικά με τις εξετάσεις προαγωγής, απόλυσης και εξετάσεις μαθητών λυκειακού κύκλου μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης με τον θεσμό των εξετάσεων των τετραμήνων, οι οποίοι θα συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών.

          Ειδικότερα, οι κυριότερες πρόνοιες των κανονισμών προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.      Ο βαθμός κάθε τετραμήνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης, με αναλογία εξήντα τοις εκατόν (60%) για την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατόν (40%) για τη γραπτή εξέταση.

2.      Η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που αφορά τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και αξιολογείται ως ακολούθως:

α.      Συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο.

β.      Κατ’ οίκον εργασία.

γ.       Εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία).

δ.      Δραστηριότητες διάκρισης εκτός αίθουσας διδασκαλίας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα ή/και εθελοντική εργασία.

3.      H γραπτή αξιολόγηση περιλαμβάνει:

α.      ένα κεντρικό ενενηντάλεπτο (90΄) δοκίμιο αξιολόγησης, με υποχρέωση παροχής διευκολύνσεων σε μαθητές/τριες που τυγχάνουν συγκεκριμένων διευκολύνσεων,  με βαρύτητα 30%, και

β.      μία γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μέχρι σαράντα πέντε λεπτά (45΄), με βαρύτητα 10%.

          Επισημαίνεται ότι η γραπτή αξιολόγηση με το κεντρικό ενενηντάλεπτο (90΄) δοκίμιο του Α΄ τετραμήνου θα διεξάγεται από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι την τελευταία μέρα πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, ενώ για το Β΄ τετράμηνο αναλόγως των διακοπών του Πάσχα.  

          Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα μαθήματα γλωσσών η διάρκεια του κεντρικού δοκιμίου αξιολόγησης θα είναι εκατόν τριάντα πέντε (135΄) λεπτά.

4.      α.      Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ο βαθμός κάθε τετραμήνου είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης, με αναλογία εξήντα τοις εκατόν (60%) για την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατόν (40%) για τη γραπτή αξιολόγηση.

          β.      Η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του τετραμήνου και αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, που αναλύονται στην πρόταση νόμου.

5.      Η γραπτή αξιολόγηση περιλαμβάνει ένα μόνο προειδοποιημένο σαρανταπεντάλεπτο (45΄) γραπτό διαγώνισμα ανά τετράμηνο.

          Επισημαίνεται ότι για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για βελτίωση της αξιολόγησής τους με την πραγματοποίηση ενός επιπλέον σαρανταπεντάλεπτου (45΄) γραπτού διαγωνίσματος σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη σχολική μονάδα στο τέλος κάθε τετραμήνου και ο βαθμός του διαγωνίσματος θα είναι και ο τελικός βαθμός της γραπτής αξιολόγησης. 

6.      Τα μαθήματα θα διεξάγονται κανονικά κατά την περίοδο πραγματοποίησης των  κεντρικών δοκιμίων αξιολόγησης, πλην της ημέρας πραγματοποίησής τους.

7.      Η νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών για σκοπούς προαγωγής θα τεθεί σε ισχύ από τη σχολική χρονιά 2019-2020 και θα εφαρμοστεί μόνο για την Α΄ λυκείου.

          Επισημαίνεται ότι για τη Β΄ λυκείου η νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών θα τεθεί σε ισχύ από τη σχολική χρονιά 2020-2021 και για τη Γ΄ λυκείου από τη σχολική χρονιά 2021-2022.

8.      Η νέα μορφή αξιολόγησης του μαθητή θα αξιολογείται ξανά στο τέλος κάθε τετραμήνου από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, τα συμπεράσματα του οποίου τίθενται ενώπιον της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Προετοιμασίας και Αξιολόγησης των Διαδικασιών Αξιολόγησης του Μαθητή, και θα ενημερώνεται σχετικά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.

9.      Οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να αξιολογούν τους μαθητές ανά τετράμηνο, με βάση τις συγκεκριμένες πρόνοιες που προβλέπονται στην πρόταση νόμου.

 

          Επισημαίνεται ότι οι πρόνοιες των κανονισμών έχουν ήδη συζητηθεί εκτενώς στα πλαίσια εξέτασης σχετικής πρότασης νόμου, που εξετάστηκε σε προηγούμενη συνεδρία της επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει τις ίδιες πρόνοιες και η οποία εκκρεμεί προς ψήφιση σήμερα ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.  Επισημαίνεται επίσης ότι στην πιο πάνω συνεδρία για τη σχετική πρόταση νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία κατέθεσαν τις θέσεις και απόψεις τους επί των εν λόγω προνοιών.

          Στα πλαίσια της συζήτησης των πιο πάνω νομοθετημάτων ενώπιον της επιτροπής τόσο οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου όσο και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησαν με τον σκοπό και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και των κανονισμών.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, δήλωσε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου και επί των κανονισμών στα πλαίσια της συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

12 Ιουλίου 2019


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.      Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.

2.      Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2019.

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων