Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος            Αντρέας Καυκαλιάς

          Αννίτα Δημητρίου                                          Νίκος Κέττηρος

          Γιώργος Κάρουλλας                                      Πανίκος Λεωνίδου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Πανίκο Λεωνίδου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, και τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2019.

          Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ.  Η ΟΛΤΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 28ΒΒ του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να διευρυνθούν οι περιπτώσεις υποψηφίων που θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, για να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση για σκοπούς εγγραφής τους στους πίνακες διορισίμων. 

          Όπως επισήμαναν οι εισηγητές της πρότασης νόμου, στην υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 28ΒΒ του βασικού νόμου για τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία προβλέπεται ότι στη γραπτή εξέταση δύναται να παρακάθονται υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, καθώς και υποψήφιοι που έχουν ήδη εγγραφεί στον πίνακα διορισίμων και διεκδικούν βελτίωση της μοριοδότησης και της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες διορισίμων. 

          Επίσης, όπως τόνισαν οι ίδιοι, λόγω των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων για την υποβολή της σχετικής αίτησης, η πρόταση νόμου πρέπει να προωθηθεί άμεσα για ψήφιση.

          Στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου ενώπιον της επιτροπής, κρίθηκε σκόπιμο η υφιστάμενη διάταξη στο πιο πάνω άρθρο να διαφοροποιηθεί, έτσι ώστε να προβλέπεται ότι στη γραπτή εξέταση δύναται να παρακάθονται όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.  Παράλληλα όμως, θα συνεχίσει να προβλέπεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης από υποψηφίους που επιθυμούν βελτίωση της μοριοδότησής τους και της σειράς προτεραιότητάς τους στους σχετικούς πίνακες διορισίμων.

          Ειδικότερα, επισημαίνεται, όσον αφορά τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, ότι στην υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 28ΒΒ στα εδάφια (6) και (7) προβλέπεται ότι μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου διεξάγεται γραπτή εξέταση για μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων.  Επίσης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας προβαίνει σε συμπλήρωση των πινάκων διορισίμων με υποψηφίους οι οποίοι με αίτησή τους ή μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους αποτείνονται, για να εγγραφούν και έχουν συμμετάσχει και έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση.

          Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήλωσαν ότι συμφωνούν με το σκοπό και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.   Επιπρόσθετα όμως, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων εισηγήθηκε όπως το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται σε σχέση με την υποβολή της σχετικής αίτησης «μέχρι την 31η Αυγούστου» αλλάξει με το χρονοδιάγραμμα «μέχρι την 30ή Απριλίου», ώστε αυτό να συνάδει με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στους υφιστάμενους περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμούς.  Όπως επίσης επισήμανε ο ίδιος, η πρόνοια για την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος δεν πρέπει να επηρεάσει τους ενδιαφερομένους που θα παρακαθίσουν στις γραπτές εξετάσεις τον Νοέμβριο του 2019.

            Η επιτροπή σε σχέση με την πιο πάνω εισήγηση έκρινε σκόπιμο στο παρόν στάδιο να μην υιοθετηθεί, διότι δεν εξετάστηκαν οι επιπτώσεις που πιθανόν να επισύρει η υιοθέτησή της.

          Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας συμφώνησαν με την πρόταση νόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, επισημαίνοντας ότι είχαν ήδη υποδείξει στους αρμοδίους το κενό που υπήρχε το οποίο έπρεπε να τύχει σχετικής ρύθμισης.

          Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρία συμφώνησαν με το διαμορφωμένο κείμενο της πρότασης νόμου και επισήμαναν την ανάγκη για άμεση προώθηση της ψήφισή της σε νόμο. 

          Με βάση τα πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί της διαμορφωμένης πρότασης νόμου, στα πλαίσια της συζήτησής της στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

10 Ιουλίου 2019

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων