Αρχείο

    

  Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Ελένη Μαύρου, πρόεδρος                           Πανίκος Λεωνίδου

          Γιώργος Τ. Γεωργίου                                    Κωστής Ευσταθίου

          Ευανθία Σάββα                                              Μη μέλη της επιτροπής:

          Νίκος Νουρής                                                Μιχάλης Γιωργάλλας

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους κ. Ελένη Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις, Νίκο Νουρή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Λίνο Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, καθώς και τον Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Ιουλίου 2019. 

          Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γενικού Λογιστηρίου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

          Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του, με απώτερο στόχο να επιλυθούν ορισμένα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του όσον αφορά την παροχή διευκολύνσεων στην παραλία. 

          Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.         Σε περίπτωση που οι προσφορές για την ανάθεση σε πρόσωπα της παροχής διευκολύνσεων δεν προκηρύσσονται από την οικεία τοπική αρχή κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους από την έκδοση των αδειών παροχής διευκολύνσεων, η ισχύς των υφιστάμενων αδειών παροχής διευκολύνσεων παρατείνεται κατά ένα έτος.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω άδειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι πενταετούς διάρκειας.

2.         Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ή μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσφορών κατά την περίοδο ισχύος των αδειών παροχής διευκολύνσεων, των οποίων η ισχύς παρατάθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι προσφορές θα προκηρύσσονται από τον έπαρχο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το αναφερόμενο σε κάθε περίπτωση τμήμα της παραλίας εντός των επόμενων τριών μηνών.

          Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, καθώς και με την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα των προσώπων που σήμερα παρέχουν διευκολύνσεις στις παραλίες και έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά στην αγορά εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

          Σημειώνεται ότι η κατάθεση της πρότασης νόμου ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης συζήτησης στην επιτροπή συναφούς θέματος, το οποίο ενεγράφη για αυτεπάγγελτη εξέταση και τιτλοφορείται «Η εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, καθώς και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα προβλήματα, τα κενά, οι αδυναμίες, οι ασάφειες και οι πολλαπλές ερμηνείες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ισομερής εφαρμογή της».  Το εν λόγω θέμα συζητήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2019 και στο πλαίσιο αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών και εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, της ΠΟΒΕΚ, το Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλασσίων Αθλημάτων-Ψυχαγωγίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ειδών Προσφοράς Υπηρεσιών στην παραλία (ομπρέλες-κρεβατάκια). 

          Στο στάδιο της εξέτασης του πιο πάνω αναφερόμενου θέματος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί πληρέστερα για το όλο θέμα της διαχείρισης των παραλιών, καθώς και για διάφορα προβλήματα που παρατηρούνται σε σχέση με την εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας. 

          Παράλληλα, την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα η μη εφαρμογή από τις τοπικές αρχές και ενδεχομένως από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ορισμένων εν ισχύι διατάξεων της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, καθώς και η μη επιβολή αυτών από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής των απαιτούμενων ελέγχων και της επιβολής ανάλογων κυρώσεων. 

          Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή επέκρινε το γεγονός ότι διαφάνηκε έπειτα από την υποβολή καταγγελιών από ενδιαφερόμενα πρόσωπα ότι οι τοπικές αρχές προέβησαν σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε ορισμένα πρόσωπα, καθώς και σε μαζική ενοικίαση ή παραχώρηση κρεβατιών θαλάσσης και ομπρελών στους ξενοδόχους και τουριστικούς επιχειρηματίες επί της παραλίας που βρίσκεται μπροστά από τα παραλιακά ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, χωρίς αυτό να είναι νομικά επιτρεπτό, δεδομένης της προνομιακής μεταχείρισης που τυγχάνουν οι πελάτες αυτών εις βάρος των λουομένων εν γένει στην παραλία.  Επιπρόσθετα, την επιτροπή απασχόλησε το ότι έχει εκπνεύσει η προβλεπόμενη προθεσμία για την προκήρυξη προσφορών για τη χορήγηση αδειών για παροχή διευκολύνσεων στις παραλίες και οι τοπικές αρχές, κατά παράβαση των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, δε φαίνεται να προτίθενται να προβούν στη σχετική διαδικασία για τον σκοπό αυτό το ταχύτερο δυνατό.   

          Συναφώς, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, κατέθεσε την υπό αναφορά πρόταση νόμου για τροποποίηση της πιο πάνω αναφερόμενης βασικής νομοθεσίας, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στον τομέα της διαχείρισης των παραλιών γενικότερα. 

          Πέραν των πιο πάνω, στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προνοιών της πρότασης νόμου την επιτροπή απασχόλησε περαιτέρω η εκπόνηση και η αναθεώρηση των σχεδίων χρήσης της παραλίας, ειδικότερα όσον αφορά τον επηρεασμό των προσώπων στα οποία έχουν παραχωρηθεί άδειες για σκοπούς παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων από τυχόν αναθεώρηση των σχεδίων χρήσης της παραλίας που ίσχυαν κατά την παραχώρηση των υπό αναφορά αδειών. 

          Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν στην επιτροπή πως, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κατανόηση για τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη διαχείριση των παραλιών, η οποιαδήποτε τροποποίηση των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας που προβλέπουν την προκήρυξη προσφορών για παροχή διευκολύνσεων στις παραλίες και κυρίως η οποιαδήποτε χορηγηθείσα παράταση της ισχύος των υφιστάμενων αδειών που έχουν παραχωρηθεί σε ορισμένα πρόσωπα θα αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και ταυτόχρονα ενδέχεται να δημιουργεί έννομο συμφέρον σε άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ώστε να προσφύγουν στο δικαστήριο κατά της Δημοκρατίας.  Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι η εισαγωγή ρυθμίσεων στη εν λόγω βασική νομοθεσία για εμπλοκή στη διαδικασία προκήρυξης προσφορών για παροχή διευκολύνσεων του επάρχου της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το αναφερόμενο σε κάθε περίπτωση τμήμα της παραλίας ενέχει κινδύνους νομικής και πρακτικής φύσεως. 

          Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου εξέφρασε την άποψη ότι η προτεινόμενη παράταση της ισχύος των υφιστάμενων αδειών παροχής διευκολύνσεων δε δημιουργεί οποιοδήποτε ζήτημα όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και ως εκ τούτου συμφωνεί με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

          Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών διατύπωσαν τη διαφωνία τους με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να αναθεωρήσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα τα ακόλουθα:

1.         Παράταση μόνο για μία φορά κατά ένα έτος της ισχύος των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου αδειών παροχής διευκολύνσεων.

2.         Προκήρυξη από τις οικείες τοπικές αρχές των προσφορών για την ανάθεση σε πρόσωπα της παροχής διευκολύνσεων εντός του πρώτου τριμήνου του τέταρτου έτους ισχύος των υφιστάμενων αδειών παροχής διευκολύνσεων και, σε περίπτωση μη προκήρυξής τους εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, προκήρυξη προσφορών από τον έπαρχο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το αναφερόμενο σε κάθε περίπτωση τμήμα της παραλίας εντός των επόμενων τριών μηνών.

3.         Σε περίπτωση αναθεώρησης σχεδίου χρήσης της παραλίας, μη επηρεασμός των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού αδειών παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, οι οποίες αφορούν περιοχή η οποία εμπίπτει στο οικείο σχέδιο χρήσης της παραλίας, και ως εκ τούτου εφαρμογή στις εν λόγω περιπτώσεις για την περίοδο ισχύος των εν λόγω αδειών του αμέσως προηγούμενου εν ισχύι σχεδίου χρήσης της παραλίας, το οποίο ήταν εγκεκριμένο και τελικό κατά την παραχώρηση αυτών.

            Σημειώνεται ότι το αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός του προς την επιτροπή.  Το εν λόγω υπουργείο με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή διατύπωσε τις απόψεις, εισηγήσεις, επιφυλάξεις και διαφωνίες του τόσο σε σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου όσο και αναφορικά με ορισμένες πρόνοιες αυτού.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αναθεωρήθηκε σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

          Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

 

9 Ιουλίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων