Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2019»

Παρόντες:

          Άγγελος Βότσης, πρόεδρος                         Αντρέας Καυκαλιάς

          Μαρίνος Μουσιούττας                                  Μαρίνος Σιζόπουλος

          Μάριος Μαυρίδης                                          Μιχάλης Γιωργάλλας

          Ονούφριος Κουλλά                                       Γιώργος Περδίκης

          Στέφανος Στεφάνου                                      Άννα Θεολόγου

          Άριστος Δαμιανού                                        

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 8 Ιουλίου 2019.  Στο πλαίσιο των εν λόγω συνεδριάσεων, ενώπιον της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €314 εκατομ. περίπου και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό για το έτος 2019 είναι ανεπαρκής.

          Σημειώνεται ότι το αρχικό ποσό για το οποίο ζητούνταν συμπληρωματικές πιστώσεις ανερχόταν σε €232 εκατομ. περίπου, αλλά αυτό αυξήθηκε από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας κατά €90 εκατομ., ώστε να περιληφθεί στο σύνολο των ζητηθέντων συμπληρωματικών πιστώσεων, για σκοπούς λογιστικής διευθέτησης, η συνεισφορά του κράτους στο ΓΕΣΥ.  Επιπρόσθετα, το κονδύλι που αφορά το Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας μειώθηκε έπειτα από αναθεωρημένο κείμενο που υποβλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο κατά €8 εκατομ.  Συνεπώς, οι συνολικές συμπληρωματικές πιστώσεις για τις οποίες ζητείται έγκριση ανέρχονται σε €314 εκατομ.

          Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, λόγω πρόσθετων αναγκών που έχουν προκύψει, τα διάφορα υπουργεία/τμήματα υπέβαλαν αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ή και την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019 [Νόμος αρ. 51(11) του 2018] για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής.

          Ειδικότερα, οι ανάγκες για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κάλυψη αναγκών για αμυντική θωράκιση, κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας και παιδείας και αποζημιώσεις στον γεωργικό τομέα.  Καθότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες εξοικονομήσεις από άλλες ομάδες/υποομάδες του ίδιου κεφαλαίου, αλλά ούτε είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων από το Κεφάλαιο 18.30 «Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», οι απαιτούμενες πιστώσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με την έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού μέσω της ψήφισης σχετικού νόμου.

          Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε να αναθεωρηθούν οι ανάγκες σε προσωπικό στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε μόνιμους και έκτακτους εκπαιδευτικούς, σε αρχιτέκτονες, καθώς και σε προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

          Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την προτεινόμενη πρόταση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους €314 εκατομ. ανέρχεται στο 1,1% του ΑΕΠ, ενώ οι πρόσθετες αυτές πιστώσεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν τον δημοσιονομικό στόχο που έχει τεθεί για δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 3,0% του ΑΕΠ.

          Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή μελέτησε ενδελεχώς τις αιτούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις και ζήτησε περαιτέρω γραπτή ενημέρωση και διευκρινίσεις αναφορικά με επιμέρους κονδύλια.

          Συναφώς, το αρμόδιο υπουργείο με επιστολή, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2019, απέστειλε τη σχετική ενημέρωση η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα ακόλουθα κονδύλια:

1.      Συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας σε διάφορα ευρωπαϊκά     προγράμματα/δράσεις για έρευνα και καινοτομία στην άμυνα (€1.180.000).

2.      Υλοποίηση του Σχεδίου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας (€8.750.000).

3.      Διαγραφή ποσών που αφορούν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ο οποίος οφείλεται       στο κράτος (€2.160.000).

4.      Ανέγερση νέου γηπέδου αντισφαίρισης του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας           (€600.000).

5.      Ιατρική περίθαλψη στην Κύπρο (€8.000.000).

6.      Κοστολόγηση ίδρυσης/κατάργησης θέσεων, καθώς και πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου.

          Η επιτροπή, κατά τη δεύτερη συνεδρία της για το θέμα, αφού προέβη σε περαιτέρω εξέταση των ζητηθέντων συμπληρωματικών πιστώσεων και έλαβε υπόψη της τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος τα κονδύλια που αντιστοιχούν στα σημεία 1 έως 4 πιο πάνω, καθώς και κονδύλι ύψους €4.459.450 (Γενικό Λογιστήριο – Κεντρικά Γραφεία, Τακτικές Δαπάνες – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού, Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων), που αφορά τη διάθεση πιστώσεων για κάλυψη της συμπληρωματικής δαπάνης που προέκυψε λόγω διαγραφής του πιο πάνω ποσού για δάνεια που παραχωρήθηκαν προς την Τράπεζα Αναπτύξεως μέχρι το 1984, μη προωθηθούν προς ψήφιση και έγκριση από την ολομέλεια του σώματος στο παρόν στάδιο, αλλά παραμείνουν σε εκκρεμότητα προς περαιτέρω εξέταση από την επιτροπή εν ευθέτω χρόνω.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

         

 

10 Ιουλίου 2019

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων