Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:                                                              

          Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος                         Ευανθία Σάββα

          Γιώργος Κάρουλλας                                      Χρίστος Ορφανίδης

          Αννίτα Δημητρίου                                          Μιχάλης Γιωργάλλας

          Νίκος Κέττηρος                                             

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουνίου και στις 3 Ιουλίου 2019.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Η Νομική Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, το ΕΤΕΚ και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/996 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 για τη θέσπιση κοινών μεθόδων αξιολόγησης του θορύβου σύμφωνα με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

          Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση για αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ του βασικού νόμου, βάσει του οποίου καθορίζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης για τους δείκτες θορύβου.

          Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, απώτερος στόχος αυτού είναι ο καθορισμός κοινών μεθόδων αξιολόγησης για τον προσδιορισμό των δεικτών θορύβου Lden και Lnight όπως αυτές προβλέπονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/996. 

          Ειδικότερα, η εν λόγω Οδηγία περιγράφει τις κοινές μεθόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον υπολογισμό της έκθεσης σε διαφορετικά επίπεδα θορύβου από οδική, αεροπορική και σιδηροδρομική κυκλοφορία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.  Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει ένα σύνολο εξισώσεων και συντελεστών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των επιπέδων θορύβου στην πρόσοψη των κτιρίων από την 31η Δεκεμβρίου 2018 και έπειτα. Έως την ημερομηνία αυτή τα κράτη μέλη μπορούσαν σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφο 2 της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες μεθόδους αξιολόγησης, που είχαν προηγουμένως εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο και ήταν οι ακόλουθες:

1.      Η γαλλική εθνική μέθοδος υπολογισμού ΝΜΡΒ-Routes-96 (SΕΤRΑ-CΕRTU-LCPC-CSTB) για τις οδικές μεταφορές.

2.      Η εθνική μέθοδος υπολογισμού των Κάτω Χωρών RΜR για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

3.      Η μέθοδος ECAC.CEAC Doc. 29 για τον αεροπορικό θόρυβο.

4.      Η μέθοδος ISO 9613-2 για τον θόρυβο από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

          Με την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου θα συντάσσονται με τις κοινές μεθόδους αξιολόγησης και θα είναι συγκρίσιμοι με όλα τα κράτη μέλη.  

          Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο οικονομικός αντίκτυπος του νομοσχεδίου στον δημόσιο τομέα θα αφορά:

1.      το Τμήμα Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κοινών μεθόδων αξιολόγησης κατά την εκπόνηση των στρατηγικών χαρτών θορύβου ανά πέντε έτη,

2.      το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το οποίο θα παρέχει κυκλοφοριακά δεδομένα για πέντε κατηγορίες οχημάτων,

3.      το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το οποίο θα παρέχει δεδομένα για διάφορους τύπους βιομηχανικών πηγών,

4.      το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο θα παρέχει επιπρόσθετα δεδομένα για τα αεροσκάφη, και

5.      τη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία θα παρέχει δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των κατοίκων ανά μονάδα κατοικίας.

          Στον ιδιωτικό τομέα θα αφορά τις εταιρείες που θα εκπονούν χάρτες θορύβου στα πλαίσια περιβαλλοντικών μελετών, όταν αφορά οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, αεροδρόμια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

          Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος ενημέρωσε την επιτροπή ότι για την εφαρμογή της νομοθεσίας και ειδικότερα για την εκπόνηση των στρατηγικών χαρτών θορύβου δεν υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία στο Τμήμα Περιβάλλοντος και ως εκ τούτου το κράτος αγοράζει υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα μέσω της διαδικασίας προκήρυξης προσφορών.

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, δήλωσαν ότι πρόκειται για καθαρά τεχνικού χαρακτήρα τροποποιήσεις επί των οποίων δεν μπορούν να εκφράσουν απόψεις λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας.

          Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/996 στην κυπριακή έννομη τάξη ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2018.  Ωστόσο, το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για εξέταση μόλις την 31η Μαΐου 2019.

          Σημειώνεται περαιτέρω ότι, λόγω του καθαρά τεχνικού χαρακτήρα των προνοιών του νομοσχεδίου, η επιτροπή δεν ήταν σε θέση να το αξιολογήσει από απόψεως περιεχομένου.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

9 Ιουλίου 2019

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων