Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί του Δικαιώματος Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Ελένη Μαύρου, πρόεδρος                           Νίκος Νουρής

          Γιώργος Τ. Γεωργίου                                    Γιώργος Κάρουλλας

          Ευανθία Σάββα                                              Πανίκος Λεωνίδου

          Όπως είναι γνωστό, το πιο πάνω νομοσχέδιο υποβλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση στις 12 Απριλίου 2019 με σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2019.  Ωστόσο, η ολομέλεια του σώματος αποφάσισε την αναβολή της συζήτησής του, προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω ορισμένα ζητήματα αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

          Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε αρχικά υποβάλει το νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής στις 5 Απριλίου 2019, με αίτημα να προωθηθεί για ψήφιση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το οποίο έγινε αποδεκτό από την ολομέλεια του σώματος.  Παρά ταύτα, ακολούθως αποφασίστηκε να αναβληθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της εν λόγω ολομέλειας της Βουλής, για να παρασχεθεί η δυνατότητα σε ορισμένα κόμματα να μελετήσουν ενδελεχέστερα τις πρόνοιές του.

          Συναφώς, η επιτροπή επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουνίου και στις 8 Ιουλίου 2019.  Στο πλαίσιο των εν λόγω συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

          Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο σκοπός και οι επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, καθώς και οι βασικότερες επιμέρους πρόνοιες αυτού, περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής. 

          Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο, στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την επίτευξη σχετικής συμφωνίας αποχώρησης, να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στη Δημοκρατία των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους οι οποίοι διέμεναν ή θα επιλέξουν να διαμένουν στη Δημοκρατία μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης αυτού.  Επιπρόσθετα, με το ίδιο νομοσχέδιο σκοπείται η θεσμοθέτηση της διαδικασίας εξασφάλισης εγγράφων διαμονής από τους εν λόγω υπηκόους, καθώς και της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χορήγησή τους. 

          Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησε εκ νέου κατά πόσο με τη θέσπιση του προτεινόμενου νόμου θα εφαρμόζεται σε διμερές επίπεδο η αρχή της αμοιβαιότητας, έτσι που να διασφαλίζονται κατ’ ακολουθίαν και τα δικαιώματα των Κυπρίων πολιτών που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.  Επιπρόσθετα, μέλη της επιτροπής κατέθεσαν σειρά απόψεων και υπέβαλαν διάφορες εισηγήσεις για τροποποίηση ορισμένων προνοιών του νομοσχεδίου. 

          Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε στην επιτροπή ότι η τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας αποτελεί προϋπόθεση, για να τεθεί σε εφαρμογή ο προτεινόμενος νόμος, και γι’ αυτό με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνεται όπως αυτός τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τα μέτρα που θα ληφθούν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.  Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παραχωρήθηκε παράταση της προβλεπόμενης προθεσμίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς οποιαδήποτε συμφωνία μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019 και, σε περίπτωση που η εν λόγω προθεσμία εκπνεύσει, θα επέλθει αυτόματα η αποχώρηση αυτού χωρίς συμφωνία. 

          Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν ανάμεσα σε άλλα στην επιτροπή ότι, κατόπιν προτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπίσει μέτρα στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο στην περίπτωση της αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκριση συμφωνίας αποχώρησης.      

          Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών κατέθεσαν στην επιτροπή στοιχεία βάσει των οποίων διαφαίνεται η πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στο έδαφός του υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν σήμερα.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, όπως προωθήθηκε για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, ώστε αυτό να διαλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.      Αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου όσον αφορά ειδικότερα την εφαρμογή αυτού στα μέλη της οικογένειας υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου.

2.      Παροχή δυνατότητας στην αρμόδια δυνάμει του προτεινόμενου νόμου αρχή να λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την οποία δε θα αποδέχεται τα δελτία ταυτότητας των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου για σκοπούς εξόδου και εισόδου από και στη Δημοκρατία.

3.      Εφαρμογή της πρόνοιας του προτεινόμενου νόμου σύμφωνα με την οποία τα εν ισχύι έγγραφα διαμονής, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, μόνο στις περιπτώσεις που στα εν λόγω έγγραφα καταγράφεται ημερομηνία λήξης.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό αναθεωρήθηκε σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο. 

 

 

 

 

 

9 Ιουλίου 2019

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων