Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συντηρούμενα Τέκνα Δικαιούχου Ηλικίας άνω των 21 Ετών και Απόδειξη Συνήθους Διαμονής) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος             Ειρήνη Χαραλαμπίδου

          Γιώργος Τ. Γεωργίου                                    Γεώργιος Προκοπίου

          Αδάμος Αδάμου                                             Μαρίνος Μουσιούττας

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2019.  Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και της ΠΕΟ.  Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), η Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα», η ΣΕΚ, η ΔΕΟΚ, η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν ενώπιον της επιτροπής.  Ωστόσο, η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ ενημέρωσαν γραπτώς την επιτροπή ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

          Σημειώνεται ότι η συζήτηση των κανονισμών στην επιτροπή άρχισε πριν από την κατάθεσή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

          Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 16 και 64 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών που καθορίζουν τα τέκνα δικαιούχου υπηρεσιών φροντίδας υγείας ηλικίας άνω των είκοσι ενός (21) ετών τα οποία συντηρούνται από τον δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του και θα είναι δικαιούχα του ΓΕΣΥ, καθώς και τα στοιχεία με βάση τα οποία αποδεικνύεται η συνήθης διαμονή οποιουδήποτε προσώπου αιτείται εγγραφής στο ΓΕΣΥ, εφόσον αυτή αμφισβητείται.

          Ειδικότερα, στους κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.         Προνοείται ότι τέκνα άνω των είκοσι ενός (21) ετών που είναι συντηρούμενα από τον δικαιούχο του ΓΕΣΥ ή τον/τη σύζυγό του είναι τα τέκνα ηλικίας κάτω των είκοσι έξι (26) ετών τα οποία είναι φοιτητές, καθώς και τα τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για αυτοσυντήρηση.

2.         Καθορίζονται τα στοιχεία που δύναται να ζητεί ο ΟΑΥ για την απόδειξη της ιδιότητας του συντηρούμενου τέκνου.

3.         Καθορίζονται τα στοιχεία που απαιτείται να προσκομίζονται από τους αιτητές για εγγραφή στο ΓΕΣΥ για την απόδειξη της συνήθους διαμονής.

4.         Καθορίζονται τα πιστοποιητικά, τα δικαιολογητικά και άλλα στοιχεία που θα προσκομίζονται στον οργανισμό για τον προσδιορισμό της συνήθους διαμονής, σε περίπτωση που αυτή αμφισβητείται.

5.         Παρέχεται η δυνατότητα στον ΟΑΥ, όπου είναι εφικτό, να λαμβάνει την απαιτούμενη πληροφόρηση μέσω διασυνδεδεμένων αρχείων της Δημοκρατίας ή/και των αρχών τοπικής διοίκησης.

          Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

2 Ιουλίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων