Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων και Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος            Γιώργος Τ. Γεωργίου

          Γιώργος Κάρουλλας                                      Παύλος Μυλωνάς

          Αννίτα Δημητρίου                                          Μιχάλης Γιωργάλλας

          Ανδρέας Καυκαλιάς                                      Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου 2019, στις 5, 12, 19 και στις 26 Ιουνίου 2019. 

          Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ.

          Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου, θεσπίζονται νέοι κανονισμοί και καταργούνται οι υφιστάμενοι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί.

          Ειδικότερα, διευρύνεται ο τίτλος των νέων κανονισμών, ώστε αυτοί να τιτλοφορούνται ως «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων και Εσπερινών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κανονισμοί».  Επίσης, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εκσυγχρονίζονται ανάμεσα σ’ άλλα τα θέματα τα οποία αφορούν τις εγγραφές, τις μετεγραφές, τις εξετάσεις, τις ανεξετάσεις, τις απουσίες κ.λπ.

          Με βάση τους νέους κανονισμούς στα εσπερινά σχολεία και στις εσπερινές σχολές, τα οποία θεωρούνται ως σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, θα φοιτούν ενήλικα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα εσπερινά σχολεία και τις εσπερινές σχολές αποσκοπεί στη βασική και αντισταθμιστική εκπαίδευση, η οποία στόχο έχει να συμβάλει στην ένταξη και επανένταξη των φοιτούντων ενηλίκων στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ζωή.  Επιπρόσθετα, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας τους, ώστε να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα.

          Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκαν εισηγήσεις τόσο από τα μέλη της επιτροπής όσο και από τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ώστε να επέλθουν ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές στο κείμενό τους.

          Ειδικότερα, οι βελτιωτικές αυτές αλλαγές αφορούν κυρίως τις ρυθμίσεις σε σχέση με την περίοδο έναρξης των μαθημάτων, τη χρονική περίοδο των κατατακτήριων εξετάσεων, τη διαγωγή των φοιτούντων, την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων κ.λπ.

          Περαιτέρω, κρίθηκε αναγκαίο να προστεθεί μεταβατική διάταξη για τους ήδη φοιτούντες μαθητές στα εσπερινά σχολεία, η φοίτηση των οποίων θα συνεχίζει να διέπεται από τους υφιστάμενους κανονισμούς μέχρι την αποφοίτησή τους.

          Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο του προβληματισμού που εγέρθηκε όσον αφορά την πρόνοια ότι μόνο ενήλικες θα φοιτούν στα εσπερινά σχολεία και σχολές, κατέθεσαν στην επιτροπή τις εναλλακτικές μορφές μάθησης για τους ανήλικους μαθητές οι οποίοι για διάφορους λόγους διακόπτουν τη φοίτησή τους από τα πρωινά σχολεία.

          Ειδικότερα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι κατέθεσαν στοιχεία για τη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία, η οποία ήδη εφαρμόζεται, και τις σχετικές πολιτικές του υπουργείου, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και αφορούν τις εναλλακτικές μορφές μάθησης.  Επισημαίνεται ότι με την ενηλικίωση των μαθητών αυτών, όπως ανέφεραν πρόσθετα οι εν λόγω εκπρόσωποι, θα υπάρχει η δυνατότητα φοίτησής τους στα εσπερινά σχολεία και σχολές για εξασφάλιση απολυτηρίου.

          Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών η επιτροπή, παρ’ όλο που άκουσε τις θέσεις του αρμόδιου υπουργείου για το πιο πάνω θέμα, έκρινε σκόπιμο όπως δοθεί η δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε πρόσωπα ηλικίας δεκαεπτά ετών και άνω, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, δηλαδή του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού ή άλλου προσώπου που αυτός δεόντως εξουσιοδοτεί, να μπορούν να φοιτούν στα εσπερινά σχολεία και σχολές.

          Σημειώνεται ότι το αρμόδιο υπουργείο δε διαφώνησε με την υιοθέτηση και ενσωμάτωση στο κείμενο των κανονισμών της πιο πάνω δυνατότητας.

          Στα πλαίσια της έτι περαιτέρω συζήτησης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε επίσης το περιεχόμενο συγκεκριμένης πρόνοιάς τους με βάση την οποία  το περιεχόμενο των σχολικών εορτασμών και άλλων εκδηλώσεων δε θα πρέπει να υπηρετεί σκοπούς κομμάτων, σωματείων ή οργανώσεων.  Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε το κατά πόσο η πρόνοια αυτή πρέπει να απαλειφθεί ή όχι από το κείμενο των κανονισμών.  Σημειώνεται ότι τέτοια πρόνοια δεν προβλέπεται στους κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης.  Η πρόνοια αυτή μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής παρέμεινε τελικά στο κείμενο των κανονισμών.

          Με βάση τα πιο πάνω η επιτροπή διαμόρφωσε αντίστοιχα το κείμενο των κανονισμών ενσωματώνοντας σε αυτό όλες τις αναγκαίες βελτιώσεις και αλλαγές που κρίθηκαν αναγκαίες στα πλαίσια της μελέτης τους.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου κειμένου των κανονισμών, στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων