Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Α΄ και Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος                   Ευανθία Σάββα

          Δημήτρης Δημητρίου                                    Πανίκος Λεωνίδου

          Άριστος Δαμιανού                                        

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2019. 

          Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Α΄ και Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2019 για σκοπούς δημιουργίας οργανικής επιστημονικής δομής στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ).

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ΥΔΕΠ στο παρόν στάδιο στελεχώνεται κυρίως με ωρομίσθιο προσωπικό και με αριθμό λειτουργών οι οποίοι έχουν αποσπασθεί από άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η στελέχωσή της με μόνιμο προσωπικό, ώστε να καταστεί δυνατή η απαιτούμενη κατάρτιση, εξειδίκευση και ομοιομορφία στο καθεστώς εργοδότησης του προσωπικού της και κατ᾽ επέκταση η εύρυθμη λειτουργία της.

          Με βάση τα ίδια στοιχεία, η θέση Ανώτερου Λειτουργού και η θέση Λειτουργού Α΄ καθορίστηκαν ως θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, ενώ η θέση Λειτουργού καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού.  Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας καθορίστηκαν τα συνήθη καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

          Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

          Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2019, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.

          Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

2 Ιουλίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων