Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου  «Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Ελένη Μαύρου, πρόεδρος                           Πανίκος Λεωνίδου

          Γιώργος Τ. Γεωργίου                                    Παύλος Μυλωνάς

          Ευανθία Σάββα                                              Μη μέλη της επιτροπής:

          Νίκος Νουρής                                                Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

          Γιώργος Κάρουλλας                                     

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 28 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2019.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αστυνομίας Κύπρου και της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

          Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του που αφορούν τις δηλώσεις που υποβάλλονται στον λειτουργό τέλεσης γάμων από τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα στην τέλεση αυτού.   

          Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.      Υποβολή δήλωσης στον λειτουργό τέλεσης γάμων από τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο ότι δεν είναι παντρεμένα και ότι είναι ελεύθερα να συνάψουν γάμο. 

2.      Προσκόμιση στον λειτουργό τέλεσης γάμων σε υποχρεωτική βάση αντί δυνητικά, όπως ισχύει σήμερα, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που να επαληθεύουν το περιεχόμενο των δηλώσεων και των προσωπικών στοιχείων των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν γάμο. 

3.      Προσκόμιση από τα εν λόγω πρόσωπα στον λειτουργό τέλεσης γάμων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις επίσημες αρχές της Δημοκρατίας ή τη χώρα καταγωγής των ενδιαφερόμενων προσώπων για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι αυτά δεν έχουν συνάψει άλλο γάμο που να βρίσκεται σε ισχύ και ως εκ τούτου είναι ελεύθερα να συνάψουν γάμο.

4.      Παροχή δυνατότητας στον λειτουργό τέλεσης γάμων να αρνηθεί την τέλεση του γάμου, εφόσον έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ακρίβεια ή τη γνησιότητα των υπό αναφορά πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. 

5.      Παροχή δυνατότητας στον λειτουργό τέλεσης γάμων, όταν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αδυνατούν να προσκομίσουν τα υπό αναφορά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, να απαιτήσει όπως τα εν λόγω πρόσωπα προβούν σε ένορκη δήλωση στον πρωτοκολλητή του οικείου επαρχιακού δικαστηρίου με την οποία να δηλώνουν ότι είναι ανύπαντρα και ελεύθερα να συνάψουν γάμο ή απευθυνθούν στις επίσημες αρχές της Δημοκρατίας για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. 

          Σύμφωνα με την εισηγήτρια της πρότασης νόμου, καθώς και με την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να παταχθεί, κατά το δυνατό, το φαινόμενο τέλεσης εικονικών γάμων.

          Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησαν ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας και ως εκ τούτου ζήτησε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους την κατάθεση πρόσθετων στοιχείων και επεξηγήσεων για επιμέρους ζητήματα, που αφορούν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των ευκαιριακών και εικονικών γάμων μεταξύ Κυπρίων πολιτών και αλλοδαπών. 

          Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν στην επιτροπή ότι το εν λόγω υπουργείο δεν ενίσταται στην υιοθέτηση των προτεινόμενων με την πρόταση νόμου ρυθμίσεων.

          Οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου διατύπωσαν την άποψη ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις χρήζουν βελτιωτικών αλλαγών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ότι ενδέχεται να προτίθενται να συνάψουν γάμο πρόσωπα τα οποία είτε διαμένουν στη Δημοκρατία υπό το καθεστώς του δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή του αιτητή δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου είτε έχουν συνάψει πολιτική συμβίωση δυνάμει των διατάξεων του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου. 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με τη σύμφωνη γνώμη της εισηγήτριας της πρότασης νόμου αποφάσισε να επιφέρει στο κείμενο της πρότασης νόμου πρόσθετες τροποποιήσεις, ώστε αυτό να διαλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.      Υποβολή δήλωσης από τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο ότι δεν έχει έκαστο συνάψει με άλλο πρόσωπο γάμο ή πολιτική συμβίωση που να είναι σε ισχύ. 

2.      Έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για σκοπούς επαλήθευσης του περιεχομένου των δηλώσεων και των προσωπικών στοιχείων των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν γάμο εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες πριν από την υποβολή της δήλωσής τους περί ελευθερίας και απουσίας κωλύματος στη σύναψη γάμου.

3.      Υποχρέωση απόδειξης της αδυναμίας των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν γάμο να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για σκοπούς επαλήθευσης του περιεχομένου των δηλώσεων και των προσωπικών στοιχείων τους, υποβάλλοντας αντικειμενικά και πειστικά στοιχεία ενώπιον του λειτουργού τέλεσης γάμων.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου όπως αυτή αναθεωρήθηκε σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.     

 

 

 

 

2 Ιουλίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων