Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2019»

 

Παρόντες:

          Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος                Ελένη Μαύρου

          Γιώργος Κάρουλλας                                      Χριστάκης Τζιοβάνης

          Κώστας Κωνσταντίνου                                 Γεώργιος Προκοπίου 

          Κώστας Κώστα                                              Ζαχαρίας Κουλίας

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Ιουνίου 2019.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. 

          Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμών, με τη διαγραφή της πρόνοιάς τους σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που η διαδικασία ανέλιξης των επιτυχόντων υπαξιωματικών σε αξιωματικούς ολοκληρώνεται πριν από το τελευταίο τρίμηνο του έτους, προσλαμβάνονται με σύμβαση και ακολούθως εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους διορίζονται σε μόνιμη θέση, έτσι ώστε οι εν λόγω υπαξιωματικοί να διορίζονται απευθείας σε μόνιμη θέση αξιωματικού κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους επιλογής τους.  Περαιτέρω, με τους κανονισμούς σκοπείται η βελτίωση ορισμένων προνοιών των βασικών κανονισμών.

          Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στους βασικούς κανονισμούς:

1.         Διαγραφή της πρόνοιάς τους σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που η διαδικασία ανέλιξης των επιτυχόντων υπαξιωματικών σε αξιωματικούς ολοκληρώνεται πριν από το τελευταίο τρίμηνο του έτους, οι εν λόγω υπαξιωματικοί προσλαμβάνονται με σύμβαση, έτσι ώστε να προνοείται ότι διορίζονται απευθείας σε μόνιμη θέση αξιωματικού κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους επιλογής τους. 

Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τις πρόνοιες των ισχυόντων κανονισμών που διέπουν τους αξιωματικούς, διορίζονται στον βαθμό του ανθυπολοχαγού την επομένη της αποφοίτησής τους, η οποία πραγματοποιείται κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους. 

2.         Διαμόρφωση της πρόνοιάς τους σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που υπαξιωματικός που έχει επιλεγεί για διορισμό ως αξιωματικός, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους ισχύοντες κανονισμούς, δεν αποδεχθεί τον διορισμό που του προσφέρεται από τον Υπουργό Άμυνας, δυνάμει των σχετικών προνοιών των κανονισμών που διέπουν τους αξιωματικούς, η θέση του πληρούται με απόφαση του εν λόγω υπουργού από τον επόμενο επιλαχόντα με βάση τη σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, έτσι ώστε να προσφέρεται θέση σε επιλαχόντα υποψήφιο και στην περίπτωση που ο επιτυχών υπαξιωματικός δε συνεχίζει να κατέχει τα προσόντα διορισμού.  Περαιτέρω, εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία κατά τον διορισμό του εν λόγω υπαξιωματικού σε αξιωματικό να λαμβάνεται υπόψη ο κλάδος ή το κοινό σώμα στο οποίο ανήκει ο υπαξιωματικός που δεν αποδέχθηκε την προσφορά ή δε συνεχίζει να πληροί τα προσόντα διορισμού, έτσι ώστε να προσφέρεται η θέση σε επιλαχόντα που ανήκει στον ίδιο κλάδο ή κοινό σώμα.

3.         Προσθήκη σε αυτούς πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι επιτυχόντες υπαξιωματικοί των οποίων η διαδικασία ανέλιξης σε αξιωματικούς άρχισε το έτος 2018 και δεν ολοκληρώθηκε το τελευταίο τρίμηνο του έτους αυτού να μπορούν να διοριστούν κατ’ εξαίρεση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας και όχι εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους αυτού.       

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, η τροποποίηση των βασικών κανονισμών με την οποία προνοείται ότι οι επιτυχόντες υπαξιωματικοί των οποίων η διαδικασία ανέλιξης σε αξιωματικούς άρχισε το 2018 και δεν ολοκληρώθηκε θα διοριστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας σε θέσεις αξιωματικών κρίθηκε αναγκαία λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε στην ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.  Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των βασικών κανονισμών σκοπείται η βελτίωση ορισμένων προνοιών τους.   

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019».

 

24 Ιουνίου 2019 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων