Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος

          Δημήτρης Δημητρίου

          Ευθύμιος Δίπλαρος

          Ζαχαρίας Ζαχαρίου

     Αντρέας Φακοντής

     Χριστάκης Τζιοβάνης

     Κώστας Κώστα

 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 19 Απριλίου και στις 20 Ιουνίου 2019.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΣΕΜΟ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Αυτοκινήτων (ΠΑΣΕΑ).  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

            Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η εγγραφή στο Μητρώο του Εφόρου οχημάτων τα οποία εισήχθησαν στη Δημοκρατία και, επειδή δεν ικανοποιούν τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών αναφορικά με την ηλικία ή/και τις τεχνικές προδιαγραφές, τους δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους. 

            Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, κατόπιν έρευνας του ιδίου, αλλά και από τα στοιχεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η εν λόγω παρέκκλιση αφορά περίπου 70 οχήματα οι ιδιοκτήτες των οποίων παρέμειναν εγκλωβισμένοι, χωρίς να μπορούν να εγγράψουν τα οχήματά τους και χωρίς οι ίδιοι ουσιαστικά να ευθύνονται για την κατάσταση που δημιουργήθηκε, αφού οι πλείστοι εξαπατήθηκαν από τους πωλητές των εν λόγω οχημάτων.  Ο ίδιος εισηγητής ανέφερε ότι τα εν λόγω οχήματα μπορεί να μην πληρούν κάποιες από τις πρόνοιες των κανονισμών, όμως δε σημαίνει ότι είναι ακατάλληλα για να κυκλοφορία.  Συναφώς, ανέφερε ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλόλητα των εν λόγω οχημάτων, πρέπει πριν από την εγγραφή τους στο Μητρώο του Εφόρου να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό καταλληλότητας μετά από τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου, όπως απαιτείται για όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στη Δημοκρατία.

            Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και, αφού επιβεβαίωσαν τα όσα ανέφερε ο εισηγητής της, πρόσθεσαν ότι στις πλείστες των περιπτώσεων οι εισαγωγείς των εν λόγω οχημάτων εξαπατήθηκαν από πωλητές τρίτων χωρών οι οποίοι τους διαβίβασαν πλαστά έγγραφα και γι’ αυτό τον λόγο δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους στο Μητρώο του Εφόρου.

            Οι εκπρόσωποι του ΣΕΜΟ διαφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, αφού, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, προσπάθεια της Δημοκρατίας μέσα από νομοθεσίες που προωθούνται τα τελευταία χρόνια είναι ο εκσυγχρονισμός του στόλου των οχημάτων που κυκλοφορεί στη Δημοκρατία, καθώς και η μείωση των ρύπων που εκπέμπουν τα οχήματα.  Όπως οι ίδιοι δήλωσαν, με την πρόταση νόμου θα επιτραπεί η εγγραφή και κυκλοφορία στη Δημοκρατία οχημάτων πολύ παλιάς τεχνολογίας με μεγάλες εκπομπές ρύπων.

            Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος από την επιτροπή η τελευταία, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τροποποιήσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε τα οχήματα που θα δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο του Εφόρου να περιοριστούν σε αυτά των κατηγοριών Μ1 και L3e και να μειωθεί η περίοδος εντός της οποίας δύναται να γίνει η εγγραφή των εν λόγω οχημάτων από 60 σε 30 μέρες, αρχομένης από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό συζήτηση νόμου.  Υπό το φως της πιο πάνω απόφασής της, η επιτροπή ζήτησε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως ενημερωθεί για τον ακριβή αριθμό οχημάτων που αναμένεται να εγγραφούν στο εν λόγω μητρώο.

            Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της επιτροπής απέστειλαν σε αυτή κατάλογο στον οποίο περιλήφθηκαν τα οχήματα που αναμένεται να εγγραφούν στο Μητρώο του Εφόρου μετά την προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας, ο οποίος αριθμεί 115 οχήματα.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2019».

            Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

26 Ιουνίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων