Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος (Αρ. 1) του 2019»

Παρόντες:

          Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος             Αδάμος Αδάμου

          Νίκος Νουρής                                                Γεώργιος Προκοπίου

          Γιώργος Τ. Γεωργίου                                    Μαρίνος Μουσιούττας

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2019.  Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ).

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΟΚΥΠΥ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €425.206 για την κάλυψη δαπανών όσον αφορά την πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού για θέσεις γραφέων και για θέσεις λειτουργών λογιστηρίου.

          Σύμφωνα με τα κατατεθέντα από το Υπουργείο Υγείας στοιχεία, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ σε συνεδρία του, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2019, έκρινε σκόπιμη την υποβολή αιτήματος για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) επιπρόσθετων θέσεων γραφέων, λόγω της έναρξης της πρώτης φάσης του γενικού συστήματος υγείας (ΓΕΣΥ) και της ανάγκης ενίσχυσης των υγειονομικών κέντρων και των νοσηλευτηρίων με υποστηρικτικό προσωπικό.  Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, εκκρεμούν προς πλήρωση είκοσι μία (21) θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού γενικών βοηθών και οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο είκοσι πέντε (25) νέες θέσεις θα καλύψουν επί το πλείστον τις ανάγκες αυτές.

          Περαιτέρω, με την πιο πάνω απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ έκρινε σκόπιμη την υποβολή αιτήματος για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων λειτουργών λογιστηρίου, ώστε κάθε νοσηλευτήριο να στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις στη λογιστική για τη διεκπεραίωση όλων των λογιστικών διεργασιών.  Σημειώνεται ότι τα λογιστήρια των δημόσιων νοσηλευτηρίων σήμερα στελεχώνονται με γραμματειακό προσωπικό.

          Συναφώς, οι προτεινόμενες συμπληρωματικές πιστώσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

1.         Μισθοί υπαλλήλων ύψους €373.479 για τριάντα τρεις (33) νέες θέσεις, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του ΟΚΥΠΥ και των νοσηλευτηρίων [είκοσι πέντε (25) γραφείς και οκτώ (8) λειτουργοί λογιστηρίου].

2.         Συνεισφορές εργοδότη στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, στο Ταμείο Τερματισμού Απασχόλησης και στο ΓΕΣΥ σε σχέση με τις πιο πάνω νέες θέσεις ύψους €51.727. 

          Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

  

 

24 Ιουνίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων