Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Ελένη Μαύρου, πρόεδρος                           Γιώργος Κάρουλλας

          Γιώργος Τ. Γεωργίου                                    Παύλος Μυλωνάς

          Ευανθία Σάββα                                              Λίνος Παπαγιάννης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3, 10 και 28 Ιουνίου 2019.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020, καθώς και η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2019.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όλες οι άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που έχουν εκδοθεί είναι προσωρινές και ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019.  Συναφώς, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνεται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε οι εν λόγω άδειες να ανανεωθούν για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κρίνονται αναγκαίες, επειδή παραμένει σε εκκρεμότητα η κατάθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει σφαιρικά τη χορήγηση μόνιμων αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

          Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η χορήγηση αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων δεν έχει τεθεί μέχρι σήμερα σε πιο μόνιμη βάση, αλλά οι εν λόγω άδειες εξακολουθούν να είναι προσωρινές, όπως καθορίστηκε στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας για σκοπούς μετάβασης της Δημοκρατίας σε πλήρες ψηφιακό περιβάλλον την 1η Ιουλίου 2011.

          Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου προτίθεται να προβεί αμέσως σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους τηλεοπτικούς οργανισμούς για το όλο ζήτημα του καθορισμού της χρονικής διάρκειας των υπό αναφορά αδειών, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση νέου ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της χορήγησης μόνιμων αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.  Επιπρόσθετα, δήλωσε στην επιτροπή ότι κρίνεται επίσης απαραίτητος ο συνολικός εκσυγχρονισμός της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, με απώτερο στόχο να καλυφθεί νομοθετικά και να βελτιωθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, μεταξύ των οποίων και η προβολή διαφήμισης στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών με οπτικοακουστικά μέσα, η διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών και η μετοχική δομή των αδειούχων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών.  Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε στην επιτροπή ότι επιπρόσθετα είναι υπό επεξεργασία και σχετικό νομοσχέδιο για σκοπούς εναρμόνισης της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεόραση με την πρόσφατα εκδοθείσα νέα ευρωπαϊκή Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο στις αρχές Νοεμβρίου 2019.    

          Πέραν των πιο πάνω, σε επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που υπέβαλαν μέλη της επιτροπής, επισημαίνεται ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου προέβη στη διαπίστωση ότι ορισμένοι τηλεοπτικοί οργανισμοί αρνούνται να καταβάλουν τα οφειλόμενα χρηματικά πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί και ως εκ τούτου είτε καταχωρίζεται αγωγή στο δικαστήριο είτε γίνεται αποπληρωμή αυτών προς την εν λόγω Αρχή στο πλαίσιο εξώδικου διακανονισμού.  Ωστόσο, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αντιμετωπίζει διαχρονικά σοβαρά προβλήματα με συγκεκριμένο τηλεοπτικό οργανισμό, ο οποίος επανειλημμένως δεν τηρεί τους όρους του διακανονισμού και παρουσιάζεται ασυνεπής.  

          Τέλος, στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δύναται να χορηγεί άδειες σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, χωρίς να υπόκεινται τα εν λόγω πρόσωπα στους ίδιους περιορισμούς που υπόκεινται οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για τη χορήγηση των σχετικών αδειών.  Συναφώς, βάσει των εν λόγω διατάξεων, σχετική άδεια έχει χορηγηθεί συγκεκριμένα στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, με την οποία συνδέεται ο τηλεοπτικός οργανισμός CYTAVISION

          Η πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

28 Ιουνίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων