Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση των καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία του επισυνημμένου παραρτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων

Παρόντες:

          Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος                   Ειρήνη Χαραλαμπίδου

          Γιώργος Περδίκης                                         Ζαχαρίας Κουλίας

          Άριστος Δαμιανού                                         Παύλος Μυλωνάς

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε τους καταλόγους του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2019.  Στο πλαίσιο της εξέτασης των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα», παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, είναι η έγκριση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για την πλήρωση των οποίων διεξάγονται γενικές γραπτές εξετάσεις από την Ειδική Επιτροπή ή ειδικές γραπτές εξετάσεις από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές και τις οποίες θέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτύχει στην εξέταση αυτή, ανάλογα με την περίπτωση.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν και συνοδεύουν το υπό εξέταση νομοσχέδιο και τους καταλόγους του επισυνημμένου παραρτήματος, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.         Σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, διεξάγονται ετησίως δύο διαφορετικού επιπέδου γενικές κυβερνητικές εξετάσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, που θα δημοσιευτούν το αμέσως επόμενο έτος από το έτος διεξαγωγής των εξετάσεων:

α.      Θέσεις για τις οποίες η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει τη μισθοδοτική Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.

β.      Θέσεις για τις οποίες η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει τη μισθοδοτική Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

2.         Με βάση τις διατάξεις του ίδιου νόμου, κατατίθενται ετησίως στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση οι δύο κατάλογοι των θέσεων για τις οποίες θα διεξαχθούν οι πιο πάνω γενικές εξετάσεις, καθώς και οι δύο κατάλογοι για τις αντίστοιχες θέσεις για τις οποίες θα διεξαχθεί ειδική γραπτή εξέταση, ξεχωριστή για κάθε θέση, από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή ως ακολούθως:

α.      Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν για διορισμό απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις) και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή.

β.      Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία με την ίδια μισθοδοσία και το ίδιο βασικό προσόν όπως περιγράφονται στο πιο πάνω σημείο (μη επιστημονικές θέσεις), για τις οποίες διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές που περιλαμβάνει ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα πληρώσουν τις εν λόγω θέσεις.

γ.       Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου (επιστημονικές θέσεις) και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή.

δ.      Κατάλογος θέσεων με το ίδιο βασικό προσόν και την ίδια μισθοδοσία όπως περιγράφονται στο πιο πάνω σημείο (επιστημονικές θέσεις), για τις οποίες διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές που περιλαμβάνει ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα πληρώσουν τις εν λόγω θέσεις.

3.         Η κατάταξη των θέσεων στους καταλόγους θέσεων γίνεται με βάση τα προσόντα που απαιτούνται από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας και τις ειδικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των θέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου νόμου.  

Συγκεκριμένα, ισχύουν τα ακόλουθα:

α.      Θέσεις που απαιτούν γενικά ομοειδή προσόντα περιλαμβάνονται στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες διεξάγεται γενική γραπτή εξέταση. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν θέσεις που απαιτούν μεν γενικά προσόντα, έχουν όμως και ειδικές απαιτήσεις, όπως εξειδικευμένη πείρα ή όταν η φύση των καθηκόντων της θέσης παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, οπότε, με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία, προκύπτουν δυσκολίες στην πλήρωση των θέσεων από τους επιτυχόντες στη γενική γραπτή εξέταση λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες θέσεις.

β.      Θέσεις που απαιτούν ειδικά προσόντα ή/και εξειδικευμένη πείρα ή/και παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στη φύση των καθηκόντων τους περιλαμβάνονται στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες διεξάγονται ειδικές εξετάσεις από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, προκειμένου να προσελκύσουν υποψηφίους που ενδιαφέρονται για τις θέσεις αυτές.

4.      Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχίας και έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οποιαδήποτε θέση περιλαμβάνεται στον κατάλογο θέσεων της αντίστοιχης γραπτής εξέτασης, όταν δημοσιευτούν κενές θέσεις στο έτος που έπεται του έτους των εξετάσεων και νοουμένου ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.  Αντίθετα, οι ειδικές εξετάσεις των οικείων Συμβουλευτικών Επιτροπών διεξάγονται μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων για κάθε διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων ξεχωριστά.  Η αξιολόγηση των υποψηφίων για διορισμό σε όλες τις θέσεις των προαναφερθέντων καταλόγων γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στον υφιστάμενο νόμο, σύμφωνα με τα οποία καθοριστικής σημασίας είναι η σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, δεδομένου ότι για κάθε κενή θέση που δημοσιεύεται καλούνται ενώπιον της ΕΔΥ οι τρεις πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιοι. Στη γραπτή εξέταση αποδίδεται επίσης βαρύνουσα σημασία μεταξύ των έξι κριτηρίων που προβλέπει ο υφιστάμενος νόμος (100 μονάδες σε σύνολο 138 μονάδων), ανεξάρτητα αν αυτή διεξάγεται από την Ειδική Επιτροπή ή την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή.

5.      Επισημαίνεται επίσης ότι για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων κατατίθενται και κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για την πλήρωση των οποίων ακολουθούνται οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, που εξαιρούνται δηλαδή από τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου. Για τις θέσεις αυτές, για συγκεκριμένους στην κάθε περίπτωση λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στους σχετικούς καταλόγους, δεν μπορεί να διεξάγεται γραπτή εξέταση ή δεν μπορεί να ισχύσουν τα κριτήρια και η βαρύτητα που με βάση τον υφιστάμενο νόμο τούς αποδίδεται για σκοπούς αξιολόγησης των υποψηφίων.

6.      Οι κατάλογοι θέσεων, οι οποίοι θα ισχύσουν για την πλήρωση των θέσεων που θα δημοσιευτούν μέσα στο έτος 2020, έχουν καταρτιστεί με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2019. Σε σύγκριση με τους αντίστοιχους καταλόγους θέσεων που εγκρίθηκαν πέρσι από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρουσιάζονται ορισμένες διαφοροποιήσεις.  Οι υπό εξέταση κατάλογοι θέσεων διαφοροποιούνται κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία και κατάργηση θέσεων και τη μεταφορά θέσεων σε άλλες δομές.  Επιπρόσθετα, οι θέσεις Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοίκησης (Κλ. Α8-Α10-Α11) μεταφέρθηκαν από τον κατάλογο θέσεων για τις οποίες διεξάγεται γενική γραπτή εξέταση στον κατάλογο θέσεων για τις οποίες θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Ειδικότερα, σε σχέση με το εν λόγω αίτημα, η επίτροπος είχε επικαλεστεί συστάσεις που υποβλήθηκαν από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και αρμόδια διεθνή και περιφερειακά σώματα για την ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του θεσμού του επιτρόπου, καθώς και του ρόλου που διαδραματίζει στην επιλογή του προσωπικού του.  

          Στο πλαίσιο της εξέτασης των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε ότι με βάση την πρόθεση για διεξαγωγή γενικών κυβερνητικών εξετάσεων το 2019 η εκτελεστική εξουσία έχει καταθέσει ενώπιον της Βουλής για έγκριση τους σχετικούς καταλόγους θέσεων τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την προτιθέμενη ημερομηνία διεξαγωγής τους, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου.  Περαιτέρω, η ίδια επισήμανε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης του συνολικού αριθμού των θέσεων που αναμένεται να προκηρυχθούν για το έτος 2020 δυνάμει των διατάξεων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, επειδή ο εν λόγω αριθμός εξαρτάται κυρίως από τις θέσεις που θα προκύψουν μέσω της διαδικασίας αποπαγοποιήσεως θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

          Η εκπρόσωπος της ΕΔΥ δεν έφερε ένσταση σε σχέση με την έγκριση των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος, ωστόσο υποστήριξε ότι η κατηγοριοποίηση των θέσεων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους ενδεχομένως να πρέπει να επανεξεταστεί σε μελλοντικό στάδιο.  Περαιτέρω, η ίδια ενημέρωσε την επιτροπή ότι μέχρι σήμερα για το έτος 2019 ο αριθμός των θέσεων, επιστημονικών ή μη, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί και για τις οποίες έχουν διεξαχθεί γραπτές εξετάσεις από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου ανέρχεται στις 381 και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ανέλθει περίπου στις 600.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και της ΑΣΔΥΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος.

          Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως απασχόλησε αριθμός επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων και διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και η πορεία εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον εν λόγω νόμο, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούσαν τα ακόλουθα:

1.         Προσθήκη των κρατικών πανεπιστημίων και του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) στους φορείς στους οποίους η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει την ετοιμασία δοκιμίων για τη γραπτή εξέταση, πέραν της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

2.         Η αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης αναλαμβάνεται από τους φορείς στους οποίους η Ειδική Επιτροπή αναθέτει την ετοιμασία των δοκιμίων, δηλαδή την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα κρατικά πανεπιστήμια ή το ΚΕΠΑ, ανάλογα με την περίπτωση.

3.         Για την πλήρωση των μη επιστημονικών θέσεων εισδοχής, για τις οποίες δεν απαιτείται πανεπιστημιακό προσόν, να μη διεξάγεται προφορική εξέταση από την ΕΔΥ, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι δικαιολογούνται επαρκώς από την ίδια, έτσι ώστε να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία πλήρωσης των εν λόγω θέσεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι για το συγκεκριμένο επίπεδο θέσεων εισδοχής η προφορική εξέταση αποτελεί υποκειμενικό κριτήριο επιλογής και δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

4.         Παροχή δυνατότητας στην Ειδική Επιτροπή για σκοπούς ευελιξίας να επιλέγει τα θέματα των εξετάσεων για την πλήρωση των θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, όπως ακριβώς ισχύει για τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

          Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή επιφυλάχθηκε να επανεξετάσει το συνολικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων και διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία στην παρουσία και εκπροσώπων των αρμόδιων τμημάτων  σε μεταγενέστερο χρόνο.

          Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Ιουνίου 2019  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.         Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018.

2.         Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2018.

3.         Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία,  για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018.

4.         Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2018.

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων