Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου

 «Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Ελένη Μαύρου, πρόεδρος                           Πανίκος Λεωνίδου

          Γιώργος Τ. Γεωργίου                                    Παύλος Μυλωνάς

          Ευανθία Σάββα                                              Κωστής Ευσταθίου

          Νίκος Νουρής                                                Μη μέλη της επιτροπής:

          Ανδρέας Κυπριανού                                     Γιώργος K. Γεωργίου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2019.  Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

          Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν προθεσμία εντός της οποίας απαιτείται όπως υφιστάμενα σωματεία, ιδρύματα ή λέσχες προβούν σε τροποποιήσεις του καταστατικού τους ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για σκοπούς συμμόρφωσης με την εν λόγω βασική νομοθεσία.

          Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση η υπό αναφορά προθεσμία επιμηκύνεται, έτσι που να λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019 αντί την 30ή Ιουνίου 2019, που ισχύει σήμερα.

          Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη επέκταση της μεταβατικής περιόδου εντός της οποίας οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τη λειτουργία τους τα υφιστάμενα σωματεία, ιδρύματα και λέσχες υπό το φως των ρυθμίσεων της νέας νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και τη λειτουργία τους κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να παρασχεθεί περαιτέρω χρόνος στις εν λόγω οντότητες, για να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στα νέα δεδομένα και να συμμορφωθούν με την εν λόγω νομοθεσία. 

          Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην επιτροπή ότι το εν λόγω υπουργείο έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για να ενημερωθούν κατάλληλα τα ενδιαφερόμενα σωματεία, ιδρύματα και λέσχες όσον αφορά τη θέσπιση της νέας νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας τους και τα επιμέρους ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της, με απώτερο στόχο να καταστεί δυνατόν να ανταποκριθούν στις προβλεπόμενες σε αυτή υποχρεώσεις τους.  Επιπρόσθετα, ενημέρωσε την επιτροπή ότι, σε περίπτωση που οποιαδήποτε υφιστάμενα σωματεία, ιδρύματα ή λέσχες δεν υποβάλουν τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του καταστατικού τους ή δεν προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για σκοπούς συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία, αυτά δεν καταργούνται αυτόματα, αλλά τίθενται υπό διάλυση κατόπιν δικαστικής απόφασης.  Επ’ αυτού, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι πριν από την έναρξη της σχετικής δικαστικής διαδικασίας οι εν λόγω οντότητες καταρχάς ενημερώνονται αρμοδίως και καλούνται να συμμορφωθούν εντός προθεσμίας τριών μηνών.  Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία θεσπίστηκε με γνώμονα τη μη εμπλοκή μη κυβερνητικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε δραστηριότητες που διαλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα ύποπτη διακίνηση ή/και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεών της το συντομότερο δυνατόν.

          Στο στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου την επιτροπή απασχόλησαν ορισμένα ζητήματα σε σχέση με την εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας και ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφέρει στο κείμενο της πρότασης νόμου νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις, για σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών της.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και εισηγείται την ψήφισή της σε νόμο.

          Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

 

12 Ιουνίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων