Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019»

Παρόντες:

         

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος

Κώστας Κώστα

Δημήτρης Δημητρίου

Ηλίας Μυριάνθους

Χριστάκης Τζιοβάνης

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Αντρέας Φακοντής

 

         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και την 31η Μαΐου 2019.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Δημοσίων Έργων του ίδιου υπουργείου, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ όσον αφορά στο άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής».

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει το πλαίσιο αδειοδότησης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στη Δημοκρατία και θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν για την έκδοση αδειών για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δύναται να εγκατασταθούν στη Δημοκρατία. 

          Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο νομοσχέδιο δεν προβλέπονται ρυθμίσεις για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν μόνο αστικές ή προαστικές επιβατικές μεταφορές ούτε για επιχειρήσεις που εκτελούν μόνο περιφερειακές εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές.

          Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Δημοκρατία δεν έχει υποχρέωση να εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσία με τα κεφάλαια II και IV της υπό συζήτηση Οδηγίας, τα οποία αφορούν την ανάπτυξη σιδηροδρόμων και τη χρέωση για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και κατανομή της μεταφορικής ικανότητας των σιδηροδρομικών υποδομών, γιατί δεν έχει εγκατασταθεί σιδηροδρομικό δίκτυο στο έδαφός της.

          Στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή μέλη της ζήτησαν διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου επί συγκεκριμένων προνοιών του και στη βάση της ενημέρωσης που έτυχαν η τελευταία κάλεσε τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου όπως, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αναδιατυπώσουν τις ασαφείς πρόνοιες, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν και καταθέσουν αναθεωρημένο κείμενο στην επιτροπή.

          Ανταποκρινόμενοι στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής οι κυβερνητικοί αρμόδιοι απέστειλαν αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στην επιτροπή, το οποίο μελετήθηκε στα πλαίσια της δεύτερης συνεδρίας της επιτροπής.  Κατά την εξέταση του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου από την επιτροπή εντοπίστηκαν από τις υπηρεσίες της Βουλής περαιτέρω σημεία τα οποία έχρηζαν επανεξέτασης και για το σκοπό αυτό η επιτροπή έδωσε εκ νέου οδηγίες στους κυβερνητικούς αρμοδίους για επανεξέταση του εν λόγω κειμένου και κατάθεση νέου αναθεωρημένου κειμένου στην επιτροπή.  Ακολούθως, μετά την επανεξέταση ως ανωτέρω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο στο οποίο περιελήφθησαν μερικές από τις εισηγήσεις που διατυπώθηκαν κατά την πιο πάνω συνεδρία.

          Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό αναφορά Οδηγίας, η ενσωμάτωση των διατάξεών της στην εθνική νομοθεσία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου 2018 και λόγω της πιο πάνω καθυστέρησης η Δημοκρατία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία παράβασης.  Σημειώνεται περαιτέρω ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 19 Απριλίου 2019.  

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού έτυχε των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

         

 

11 Ιουνίου 2019

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων