Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο Πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων Νόμος του 2019»

Παρόντες:                                                              

          Άγγελος Βότσης, πρόεδρος                         Άριστος Δαμιανού

          Μαρίνος Μουσιούττας                                  Αντρέας Καυκαλιάς

          Μάριος Μαυρίδης                                          Μιχάλης Γιωργάλλας

          Ονούφριος Κουλλά                                       Γιώργος Περδίκης

          Στέφανος Στεφάνου                                      Άννα Θεολόγου         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Απριλίου, στις 6 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου 2019.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).  Σημειώνεται ότι στις συνεδρίες παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι των εταίρων του έργου για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.  

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, ώστε οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια κατά την εκτέλεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπει για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

          Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η Οδηγία 2014/55/ΕΕ υποχρεώνει τις κεντρικές κυβερνήσεις, τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές και τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου των κρατών μελών να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

          Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ελλείψει κοινού προτύπου ηλεκτρονικών τιμολογίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων των βασικών στοιχείων του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ώστε να εξαλείψει τα εμπόδια στις διασυνοριακές συναλλαγές που προκύπτουν από διαφορετικές νομικές απαιτήσεις και τεχνικά πρότυπα σε σχέση με την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.  Το εν λόγω πρότυπο καθορίζει και περιγράφει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την αποστολή και παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ συστημάτων που βασίζονται σε διαφορετικά τεχνικά πρότυπα.

          Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι τα κυριότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1.         Μείωση των λαθών στην καταχώριση.

2.         Ταχύτερος κύκλος πληρωμής.

3.         Διαφάνεια στη διαδικασία πληρωμών.

4.         Καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας.

5.         Βελτίωση της σχέσης πελάτη-προμηθευτή.

6.         Καλύτερη διαχείριση του λογιστικού προγράμματος.

7.         Αντιμετώπιση της φοροαποφυγής/φοροδιαφυγής.

8.         Μείωση του διοικητικού κόστους.

          Όπως η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε, η Δημοκρατία θα έπρεπε να θεσπίσει νομοθεσία για σκοπούς εναρμόνισης με την υπό αναφορά Οδηγία μέχρι την 18η Απριλίου 2019 ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης.  Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, κατά παρέκκλιση από την ημερομηνία εναρμόνισης και με σκοπό την υλοποίηση του συστήματος έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων από ορισμένες αναθέτουσες αρχές, όπως οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και οι οργανισμοί δημόσιου δικαίου, παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εναρμονιστούν ως προς τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς μέχρι τον Απρίλιο του 2020.

          Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε στις 3 Ιουνίου 2019 την επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραλάβει σχετική προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2019, για μη έγκαιρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ. 

          Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου ανέφερε ότι το Γενικό Λογιστήριο προχωρά με την υλοποίηση ειδικού λογισμικού συστήματος μέσω του οποίου θα εκτελείται η διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το οποίο όμως αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του έτους 2020.  Ωστόσο, για την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για την κεντρική κυβέρνηση έχει εξευρεθεί ενδιάμεση λύση, ώστε να μπορεί να γίνεται παραλαβή και διακίνηση των τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα.

          Οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου ανέφεραν ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια προς την κυβέρνηση.  Η υλοποίηση της συγκεκριμένης μεθόδου θα επιτευχθεί με την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και μέσω του εξουσιοδοτημένου σημείου πρόσβασης Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL).  Η PEPPOL αποτελεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ δημόσιων φορέων, αλλά και μεταξύ δημόσιων φορέων και των προμηθευτών τους.

          Οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ και του CYS συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

          Στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε το ενδεχόμενο σύστασης κρατικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας πραγματοποίησης των συναλλαγών, αντί της χρησιμοποίησης ιδιωτικής πλατφόρμας.

          Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι διενεργήθηκε μελέτη κόστους-οφέλους εκ μέρους του υπουργείου, η οποία κατέδειξε ότι η σύσταση κρατικής πλατφόρμας θα ήταν ασύμφορη και ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε πρόσθετο διοικητικό κόστος στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1.      Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2.      Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

11 Ιουνίου 2019

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων