Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί της Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Μαρίνος Μουσιούττας

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

       

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 26 Ιουνίου 2018 και 16 Απριλίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεών αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Συνδέσμου Εταιρειών Παραγωγής Διαφημιστικών Ταινιών (ΣΕΠΑΔΙΤ), των τηλεοπτικών οργανισμών ΡΙΚ, ΑΝΤΕΝΝΑ, SIGMA και ALPHA ΚΥΠΡΟΥ και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ), ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου και οι τηλεοπτικοί οργανισμοί OMEGA TV CYPRUS, PLUS TV, EXTRA TV, CAPITAL TV, CYTAVISION, PRIMETEL και MOVIES BEST, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.
Σκοπός των κανονισμών, όπως αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 6, 7, 13, 26, 31 και 34 του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου, είναι η τροποποίηση των ισχυόντων περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας παιδιών ή εφήβων, αναφορικά με συγκεκριμένους τομείς απασχόλησης, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων για έγκριση παρεκκλίσεων σε συγκεκριμένους τομείς απασχόλησης εφήβων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τους κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση προνοιών που αφορούν κυρίως στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας που επιτρέπει σε παιδί να συμμετέχει σε πολιτιστικές ή συναφείς δραστηριότητες για την αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών.
Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στους βασικούς κανονισμούς:
1. Προσθήκη του όρου «Διευθυντής» και του ορισμού αυτού, στον οποίο περιλαμβάνεται τόσο ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας όσο και οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση των υπό αναφορά αδειών.
2. Τροποποίηση της πρόνοιάς τους που προβλέπει για το χρονικό περιθώριο της υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας που επιτρέπει σε παιδί να συμμετέχει σε πολιτιστική ή συναφή δραστηριότητα, ώστε αυτή να δύναται να υποβληθεί τέσσερις ημέρες πριν από την απασχόληση του παιδιού αντί πριν από ένα μήνα, όπως προβλέπεται στους βασικούς κανονισμούς. Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία λόγω της ταχύτητας που επιβάλλεται να υπάρχει κατά τη χορήγηση άδειας συμμετοχής παιδιού κυρίως στον τομέα της διαφήμισης απ’ όπου προέρχονται οι περισσότερες αιτήσεις για απασχόληση παιδιών.
3. Διαγραφή της πρόνοιάς τους που προβλέπει για την έκδοση από το Τμήμα Εργασίας κατάλληλης ταυτότητας για το άτομο που συνοδεύει το παιδί κατά τη διάρκεια των ωρών απασχόλησής του, γιατί κρίθηκε ότι η άδεια αυτή δε συμβάλλει ουσιωδώς στην προστασία του παιδιού.
Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ζητήματα:
1. Η προτεινόμενη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης για έκδοση της απαιτούμενης άδειας απασχόλησης παιδιού από ένα μήνα σε τέσσερις μέρες, καθώς και το κατά πόσο ο χρόνος αυτός είναι ικανοποιητικός για την εξέταση της αίτησης αυτής από το αρμόδιο τμήμα.
2. Η ανάγκη συμπερίληψης στα απαιτούμενα για την έκδοση άδειας έγγραφα και του πιστοποιητικού ότι τα πρόσωπα με τα οποία πρόκειται να συνεργαστεί το παιδί δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα που αναφέρονται στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο.
3. Η ανάγκη συμπερίληψης στους κανονισμούς ασφαλιστικών δικλίδων για τον συνοδό του παιδιού κατά τις ώρες απασχόλησης του παιδιού στις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς δραστηριότητες.
Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και τους εμπλεκόμενους φορείς μελετήσουν τα πιο πάνω ζητήματα και εξετάσουν το ενδεχόμενο αναθεώρησης επιμέρους προνοιών των υπό συζήτηση κανονισμών.
Ανταποκρινόμενοι στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέθεσαν αναθεωρημένο κείμενο στην επιτροπή, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο των κανονισμών:
1. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία στα έγγραφα που συνοδεύουν κάθε αίτηση για έκδοση άδειας που να επιτρέπει σε παιδί να συμμετέχει σε πολιτιστική ή συναφή δραστηριότητα να περιλαμβάνεται και πιστοποιητικό ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην παραγωγή δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 22(1) του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.
2. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία το χρονικό πλαίσιο για την υποβολή της αίτησης, ανάλογα με το είδος της οπτικοακουστικής παραγωγής στην οποία δύναται να συμμετάσχει το παιδί, θα διαβαθμίζεται ως ακολούθως:
α. Εντός επτά εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της παραγωγής επείγουσας φύσεως, όπως διαφημιστική παραγωγή μικρής διάρκειας και έκτακτου τηλεοπτικού/θεατρικού ρόλου, ανάλογα με την περίπτωση.
β. Εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της παραγωγής διαρκείας, όπως τηλεοπτική σειρά και θεατρική παράσταση.
γ. Εντός τριάντα εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της παραγωγής για κινηματογραφική ταινία στις περιπτώσεις που η παραγωγή περιλαμβάνει αυξημένη πολυπλοκότητα στο σενάριο.
Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι σε κάθε περίπτωση για την απασχόληση παιδιού χρειάζεται γραπτή εκτίμηση κινδύνου με βάση τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) Κανονισμούς, η οποία εξετάζεται, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια του χώρου στον οποίο θα απασχολείται το παιδί.
Η εκπρόσωπος του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ανέφερε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών, προσθέτοντας ότι η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει εκδώσει οδηγό με σχετικές συστάσεις για τη συμμετοχή παιδιού σε οποιαδήποτε οπτικοακουστική παραγωγή.
Η ΟΕΒ, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, με σχετική επιστολή που απέστειλε σ’ αυτήν αναφέρει ότι δε διαφωνεί με τις πρόνοιες των κανονισμών.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΘΟΚ συμφώνησε με τους προτεινόμενους κανονισμούς και δήλωσε ότι ο ΘΟΚ βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τη δημιουργία πρωτοκόλλου που θα διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε η συμμετοχή παιδιού σε οποιαδήποτε παραγωγή να είναι προς πνευματικό όφελός του και να αποφεύγεται το ενδεχόμενο σωματικής ή πνευματικής του ταλαιπωρίας. Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι ο προγραμματισμός για τις παραγωγές του ΘΟΚ γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την έγκαιρη υποβολή και έγκριση της αίτησης από το αρμόδιο τμήμα.
Οι εκπρόσωποι των τηλεοπτικών οργανισμών συμφώνησαν με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών. Επισήμαναν μάλιστα ότι το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που απαιτείται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς για την υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση της συμμετοχής παιδιού σε οπτικοακουστική παραγωγή είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα χρονικά περιθώρια προγραμματισμού και εκτέλεσης μιας παραγωγής και γι’ αυτό συχνά δεν καθίσταται δυνατή η έγκαιρη υποβολή της αίτησης.
Ο εκπρόσωπος του ΡΙΚ ανέφερε ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς και δήλωσε ότι το ΡΙΚ έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική προστασίας- συνεργασίας με παιδιά, την οποία εφαρμόζει.
Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιρειών Παραγωγής Διαφημιστικών Ταινιών υποστήριξε ότι το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ημερών για την υποβολή της σχετικής αίτησης για τη συμμετοχή παιδιού σε οπτικοακουστική παραγωγή που προτεινόταν στο αρχικό κείμενο των κανονισμών είναι ικανοποιητικό και διαφώνησε με τη διαβάθμιση που περιλήφθηκε στο αναθεωρημένο κείμενό τους.
Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί με βάση τα πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019».
Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

29 Μαΐου 2019
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων