Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς  «Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Νίκος Νουρής Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2019. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθεί η πρόνοιά τους που προβλέπει την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης σε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε τέλος προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, σε περίπτωση που δεν έχει καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπεται η αντικατάσταση της σχετικής πρόνοιας των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών, ώστε η υπό αναφορά πρόσθετη επιβάρυνση να επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου που ρυθμίζουν την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης που υποχρεούται να καταβάλει πρόσωπο το οποίο δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε οφειλόμενο δικαίωμα ή τέλος στα συμβούλια αποχετεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου σε σχέση με την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης τροποποιήθηκαν το 2017, έτσι ώστε κάθε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή τέλος και δεν έχει προβεί στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής να υποχρεούται να καταβάλει πρόσθετη επιβάρυνση επί του απλήρωτου ποσού του δικαιώματος ή τέλους ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός τεσσάρων μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίση με δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

Επιπρόσθετα, με την υπό αναφορά τροποποίηση του 2017 εισήχθη στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο σχετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία, στην περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο δεν καταβάλλει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής το οφειλόμενο τέλος για τη χρήση των συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων το οποίο αναγράφεται στον λογαριασμό του νερού που καταναλώνεται και καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κατανάλωσης νερού, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση ίση με δέκα τοις εκατόν (10%) επί του οφειλόμενου ποσού της αντίστοιχης περιόδου για την οποία επιβλήθηκε το εν λόγω τέλος.

Σημειώνεται ότι, με βάση τις ισχύουσες πρόνοιες των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών, η εν λόγω επιβάρυνση ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) επί του απλήρωτου ποσού, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση της πιο πάνω αναφερόμενης βασικής νομοθεσίας το 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, η προτεινόμενη με τους κανονισμούς τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε η πρόνοια των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών σε σχέση με την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης να συνάδει προς τις αντίστοιχες διατάξεις του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

7 Μαΐου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων