Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Νίκος Νουρής Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Σιζόπουλος

`Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαρτίου, στις 11 και 18 Απριλίου και στις 3 Μαΐου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), του Κυπριακού Συνδέσμου Παρασκευαστών Φαρμάκων (Cy.Pha.M.A.), της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ), της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα», της ΠΕΟ, της ΔΕΟΚ, της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ), του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 22(1), 32Β(δ), 35Α(2), 37(3) και 64 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, είναι ο καθορισμός του πλαισίου παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς μέσω φαρμακείων στο γενικό σύστημα υγείας (ΓΕΣΥ), του τρόπου αμοιβής τους, της διαδικασίας εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ, καθώς και της διαδικασίας σύναψης σύμβασης των φαρμακοποιών με τον ΟΑΥ.

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς, εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

3. Ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής των φαρμακοποιών.

4. Η διαδικασία εγγραφής των φαρμακοποιών στο ΓΕΣΥ και η διαδικασία σύναψης σύμβασης με τον ΟΑΥ.

5. Η τήρηση αρχείου από φαρμακοποιούς.

6. Οι υποχρεώσεις των φαρμακοποιών.

Σημειώνεται ότι, πριν από την έναρξη της συζήτησης των κανονισμών, κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο αυτών στη βάση των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν, έπειτα από σχετική διαβούλευση και κατάληξη σε συμφωνία μεταξύ του ΟΑΥ και του ΠΦΣ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών στην επιτροπή η εκπρόσωπος του ΠΙΣ διαφώνησε με τις πρόνοιές τους, με τις οποίες παραχωρείται δικαίωμα στους φαρμακοποιούς να αντικαθιστούν φαρμακευτικό προϊόν που έχει συνταγογραφήσει ιατρός σε ασθενή με φθηνότερο ή αντίστοιχο γενόσημο αυτού, υποστηρίζοντας ότι τέτοια ρύθμιση κρύβει κινδύνους για την υγεία του ασθενούς και παρεμβαίνει στο λειτούργημα του ιατρού. Σε σχέση με την εφαρμογή των εν λόγω προνοιών έθεσε επίσης ζητήματα που αφορούν την ανάληψη ευθύνης, είτε αστικής είτε και ποινικής, σε περίπτωση που, μετά από την αντικατάσταση φαρμακευτικού προϊόντος από τον φαρμακοποιό, ο ασθενής παρουσιάσει παρενέργειες ή επιπλοκές, και τόνισε ότι η υπό αναφορά ρύθμιση συγκρούεται με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου αναφορικά με την άσκηση ιατρικής και με σχετικές διατάξεις του νόμου για το ΓΕΣΥ.

Σημειώνεται ότι τη διαφωνία του επί των ίδιων προνοιών εξέφρασε και ο εκπρόσωπος της ΚΕΦΕΑ, ο οποίος δήλωσε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη συνταγή θα πρέπει να γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού που την εξέδωσε.

Πέραν των πιο πάνω, υποβλήθηκαν από εμπλεκόμενους φορείς ορισμένες παρατηρήσεις σε επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών, για τις οποίες ζητήθηκαν και δόθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους και από τον ΟΑΥ πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις.

Ο γενικός διευθυντής του ΟΑΥ, τοποθετούμενος στις πιο πάνω διαφωνίες που εκφράστηκαν σε σχέση με τις πρόνοιες των κανονισμών, με τις οποίες παραχωρείται δικαίωμα σε φαρμακοποιό κατά την εκτέλεση συνταγής να προβαίνει σε αντικατάσταση φαρμακευτικού προϊόντος με φθηνότερο γενόσημο ή αντίστοιχο γενόσημο, δήλωσε ότι το ανταλλάξιμο φαρμακευτικό προϊόν θα έχει την ίδια δραστική ουσία, την ίδια φαρμακευτική μορφή, την ίδια δοσολογία και ποσότητα και θα αντικαθίσταται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς. Περαιτέρω, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η εν λόγω πρακτική ακολουθείται από τα συστήματα υγείας όλων των χωρών και με τον τρόπο αυτό παρέχεται η ευκαιρία εισαγωγής στην αγορά καινοτόμων φαρμάκων και καινοτόμων θεραπειών.

Υπό το φως των πιο πάνω, o πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

7 Μαΐου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων