Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Δημήτρης Δημητρίου Κωστής Ευσταθίου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Ευανθία Σάββα Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Απριλίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ), του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, της Αστυνομίας Κύπρου και του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το Υπουργείο Υγείας, η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας με την οποία καταργείται και αντικαθίσταται ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμος, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου», καθώς και ρύθμιση της προστασίας των θυμάτων αδικημάτων τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η πιο πάνω Οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες αναφορικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών στον τομέα των τρομοκρατικών εγκλημάτων, των εγκλημάτων που σχετίζονται με τρομοκρατική ομάδα και των εγκλημάτων που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, προκειμένου οι σχετικές ρυθμίσεις των κρατών μελών να συγκλίνουν και να καλύπτουν πληρέστερα συμπεριφορές συνδεόμενες ιδίως με αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Περαιτέρω, η Οδηγία αυτή θεσπίζει μέτρα προστασίας, στήριξης και αρωγής των θυμάτων τρομοκρατίας.

Επισημαίνεται ότι νομοσχέδιο το οποίο αποσκοπούσε στην εναρμόνιση με την πιο πάνω Οδηγία είχε κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία την 1η Ιουνίου 2018 και τελικά καταψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, κατά τη σύνταξή του λήφθηκαν αρμοδίως υπόψη οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων κατά τη συζήτηση του καταψηφισθέντος νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Ενοποιούνται οι πρόνοιες του καταψηφισθέντος νομοσχεδίου με τις διατάξεις του υφιστάμενου περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμου και στο ενοποιημένο κείμενο εισάγονται νέες πρόνοιες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της προστασίας των θυμάτων αδικημάτων τρομοκρατίας.

2. Διευκρινίζεται ότι το αδίκημα το οποίο συνίσταται στην με οποιονδήποτε τρόπο παροχή υποστήριξης σε μεταξύ άλλων τρομοκρατική οργάνωση ή σε μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης διαπράττεται μόνο εφόσον το πρόσωπο το οποίο παρέχει την υποστήριξη γνωρίζει ότι αυτή θα συμβάλει σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη διάπραξη αδικημάτων τρομοκρατίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου μέλος της επιτροπής εξέφρασε την άποψη ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή συνθήκες που να δικαιολογούν την επανεξέταση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου που καταψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2019, προκειμένου η επανεξέτασή τους στο πλαίσιο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου να μη θεωρείται εκτός τάξεως, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του κανονισμού της Βουλής.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, επισήμανε την υποχρέωση της Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εναρμονίσει το εθνικό της δίκαιο με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 και τόνισε ότι στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο όπως αυτό έχει κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, επιπροσθέτως των προνοιών με τις οποίες επιφέρονται τροποποιήσεις σε αδικήματα τρομοκρατίας, περιλήφθηκαν και πρόνοιες με τις οποίες διασφαλίζεται η προστασία των θυμάτων, η οποία μέχρι σήμερα ρυθμίζεται στη βάση των διατάξεων του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου περαιτέρω τροποποιήσεις για τη διασαφήνιση ορισμένων προνοιών του, όπως και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκε κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

8 Μαΐου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων