Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και για την πρόταση νόμου «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Παύλος Μυλωνάς
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 από τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2019. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ με τη θέσπιση των απαραίτητων προνοιών για την εκλογή των αντιπρυτάνεών του.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση να αντικατασταθεί το άρθρο 16(1)(β) του υφιστάμενου νόμου, ούτως ώστε να διευκρινιστεί και να ρυθμιστεί η απαιτούμενη ακαδημαϊκή βαθμίδα για την εκλογή προσώπου ως αντιπρύτανη. Η θέση του αντιπρύτανη και τα καθήκοντα που συνεπάγονται απαιτούν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές και διοικητικές ικανότητες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διευκρίνιση και την πρόβλεψη συγκεκριμένης ακαδημαϊκής βαθμίδας για την εκλογή στη θέση του αντιπρύτανη. Γι’ αυτό, με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση, διευκρινίζεται ότι οι δύο αντιπρυτάνεις εκλέγονται μεταξύ των καθηγητών του πανεπιστημίου από το ίδιο εκλεκτορικό σώμα και στην ίδια συνεδρία κατά την οποία εκλέγεται και ο πρύτανης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υφιστάμενη σχετική πρόνοια του άρθρου 16 είναι ασαφής, διότι επιτρέπει σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό, οποιασδήποτε βαθμίδας ή ακόμη και σε μη ακαδημαϊκό να θέσει υποψηφιότητα για εκλογή στη θέση του αντιπρύτανη. Ειδικότερα, η υφιστάμενη ρύθμιση δεν ορίζει αν ο υποψήφιος πρέπει να είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα και μέλος άλλου πανεπιστημίου. Περαιτέρω, με την υφιστάμενη ρύθμιση υπάρχει το ενδεχόμενο ένας αντιπρύτανης ο οποίος δύναται να μην κατέχει την ακαδημαϊκή βαθμίδα του καθηγητή ή να μην είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ να έχει όλες τις εξουσίες και όλα τα καθήκοντα του πρύτανη, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του πρύτανη ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση αυτού.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, έτσι ώστε να παραχωρηθεί το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τα αξιώματα των δύο αντιπρυτάνεων του ΤΕΠΑΚ στους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές του ΤΕΠΑΚ και η εκλογή να διεξάγεται ταυτόχρονα με την εκλογή του πρύτανη. Ειδικότερα, ο εισηγητής της πρότασης νόμου ανέφερε ότι με την πρόταση νόμου θα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσότερων προσώπων από το ακαδημαϊκό προσωπικόού, αφού η εκλογή αντιπρυτάνεων θα γίνεται και μεταξύ των αναπληρωτών καθηγητών. Όπως επίσης επισήμανε ο ίδιος, ο αριθμός των καθηγητών του ΤΕΠΑΚ είναι μικρός και, επιπρόσθετα, η Σύγκλητος είχε αποφασίσει όπως η εκλογή των δύο αντιπρυτάνεων γίνεται και μεταξύ των αναπληρωτών καθηγητών του ΤΕΠΑΚ.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, διότι πρέπει η σχετική πρόνοια για την εκλογή των αντιπρυτάνεων να συνάδει και να είναι ομοιόμορφη και με τις σχετικές πρόνοιες που ισχύουν για τα άλλα πανεπιστήμια, κρατικά και ιδιωτικά.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, αφού συμφώνησε με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, επισήμανε ότι επιβάλλεται οι αντιπρυτάνεις να προέρχονται από τη βαθμίδα του καθηγητή. Όπως επίσης ανέφερε ο ίδιος, για την προώθηση του νομοσχεδίου λήφθηκε σχετική απόφαση από το Συμβούλιο του ΤΕΠΑΚ. Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε περαιτέρω ο ίδιος, η υφιστάμενη πρόνοια προέκυψε μετά από αβλεψία παλαιότερης τροποποίησης του σχετικού νόμου το 2005. Τέλος, όπως επισήμανε, ο αριθμός των καθηγητών του ΤΕΠΑΚ ανέρχεται στους είκοσι τέσσερις και κρίνεται επαρκής για τις σχετικές εκλογές.

Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ δήλωσε ότι η θητεία των πρυτανικών αρχών λήγει στο τέλος του χρόνου και γι’ αυτό η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο επείγει, λόγω του ότι το φθινόπωρο θα γίνουν οι εκλογές για τις νέες πρυτανικές αρχές, και ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας προκήρυξης των εκλογών, υποβολής των υποψηφιοτήτων, ετοιμασίας των ψηφοδελτίων κ.λπ. Τα πιο πάνω πρέπει να γίνουν έγκαιρα και εμπρόθεσμα, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και τους σχετικούς εσωτερικούς κανόνες του ΤΕΠΑΚ.

Ο εκπρόσωπος της συντεχνίας του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ, αφού δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, διαφώνησε με την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία στις σχετικές πρόνοιες των νομοθεσιών που διέπουν τα πανεπιστήμια, διότι, όπως υποστήριξε, κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε ο ίδιος, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού προβλέπεται η δυνατότητα εκλογής αντιπρυτάνεων μεταξύ των αναπληρωτών καθηγητών. Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, πιθανόν να μην υπάρξει από όλους τους καθηγητές του ΤΕΠΑΚ, που είναι είκοσι τέσσερις, ενδιαφέρον, τη στιγμή που οι αναπληρωτές καθηγητές ανέρχονται περίπου στους τριάντα δύο.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι όλα τα μέλη της επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί των προνοιών τόσο του νομοσχεδίου όσο και της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος, στα πλαίσια της συζήτησής τους.

 

  

 

8 Μαΐου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων