Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Απόκτησης και Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαριέλλα Αριστείδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Μαρτίου, 2 και 16 Απριλίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και της ΟΕΒ. Το ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης».

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα ενώπιον της επιτροπής στοιχεία, καθώς και τα όσα ανέφεραν οι αρμόδιοι εκπρόσωποι ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω Οδηγία αποσκοπεί στη διατήρηση των δικαιωμάτων των μελών των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων, που στην Κύπρο είναι τα ταμεία προνοίας και ταμεία συντάξεως, τα οποία μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΟΧ και αποκτούν δικαίωμα σε παροχή/ωφέλημα για την περίοδο από την 21η Μαΐου 2018 και μετά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που αποκτά κάποιος εργαζόμενος μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στόχος της εν λόγω Οδηγίας και κατ’ επέκταση του προτεινόμενου νόμου είναι η περαιτέρω διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μελών και των εν λόγω επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

1. Η αναλογικότητα της προβλεπόμενης χρηματικής ποινής σε σχέση με την ποινή φυλάκισης.

2. Η προβλεπόμενη παροχή εξουσίας στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών να επιλαμβάνεται οποτεδήποτε οποιασδήποτε υπόθεσης ή να αναθεωρεί οποιαδήποτε απόφασή του επί οποιασδήποτε διαφοράς, αν αυτό κριθεί από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ορθό και δίκαιο.

Επιπρόσθετα, οι κοινωνικοί εταίροι εξέφρασαν παρατηρήσεις/εισηγήσεις επί των επιμέρους προνοιών του νομοσχεδίου.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας μελετήσουν τα πιο πάνω θέματα και καταθέσουν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο.

Σε μεταγενέστερο στάδιο οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, ανταποκρινόμενοι στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, υπέβαλαν στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου, με το οποίο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Αύξηση της προβλεπόμενης χρηματικής ποινής από τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700,00) στις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500,00).

2. Διαγραφή της πρόνοιας για παροχή εξουσίας στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών να επιλαμβάνεται οποτεδήποτε υπόθεσης ή να αναθεωρεί οποιαδήποτε απόφασή του επί οποιασδήποτε διαφοράς, εάν αυτό κριθεί από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ορθό και δίκαιο.

3. Τροποποίηση του ορισμού του όρου «σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» βάσει των εισηγήσεων των κοινωνικών εταίρων.

Επιπροσθέτως, στο υπό αναφορά κείμενο σχεδίου νόμου, κατόπιν εισήγησης του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και της σύμφωνης γνώμης της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας, ο όρος «αποχώρηση» όπου αυτός απαντά στο κείμενο του νομοσχεδίου αντικαταστάθηκε με τον όρο «αφυπηρέτηση» ως πιο δόκιμος για την κυπριακή έννομη τάξη. Περαιτέρω, τροποποιήθηκε πρόνοια που αφορά τους όρους απόκτησης δικαιωμάτων συνταξιοδότησης, έτσι που το λεκτικό της να συνάδει με την πρακτική που εφαρμόζουν τα ταμεία προνοίας που λειτουργούν στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης η αρμόδια υπουργός εισηγήθηκε την τροποποίηση προτεινόμενης με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να θεσπίζουν με συλλογική σύμβαση διαφορετικές διατάξεις, εφόσον οι διατάξεις αυτές παρέχουν τουλάχιστον ισοδύναμη προστασία και δε δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ώστε αυτή να αντικατασταθεί με την ακόλουθη:

«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που συλλογικές συμβάσεις ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα, ισχύουν οι ρυθμίσεις των συλλογικών συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η ίδια προστασία και δε δημιουργούνται εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων».

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για υιοθέτηση της εν λόγω Οδηγίας από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η 21η Μαΐου 2018. Ωστόσο, το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμφθηκε στην επιτροπή στις 15 Μαρτίου 2019.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση με την υπό αναφορά Οδηγία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία παράβασης, δηλαδή στο στάδιο της Αιτιολογημένης Γνώμης, η οποία στάλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου 2019 και με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί με την εν λόγω Αιτιολογημένη Γνώμη εντός προθεσμίας δύο μηνών από την παραλαβή της.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά αναθεωρηθεί κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

8 Μαΐου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων