Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019» και «Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Μιχάλης Γιωργάλλας Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  
Δημήτρης Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Απριλίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ), ο Σύνδεσμος Καλλιεργητών Ανθέων και Φυτών και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, «Νέα Αγροτική Κίνηση», «Παναγροτικός», «Ευρωαγροτικός» και «Οικοαγροτικός», παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Οι κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, αποσκοπούν οι μεν πρώτοι στην τροποποίηση των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών και οι δε δεύτεροι στην τροποποίηση των περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμών, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχα:

1. Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2018/1027 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις αποστάσεις απομόνωσης για Sorghum spp.

2. Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2018/1028 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2018 για τη διόρθωση της εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2109 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη νέων ειδών και τη βοτανική ονομασία του είδους Lolium x boucheanum Kunth (λόλιον το υβρίδιο).

Ειδικότερα, με τους πρώτους κανονισμούς προτείνεται η τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ των αντίστοιχων βασικών κανονισμών, έτσι ώστε να επικαιροποιηθούν οι αποστάσεις απομόνωσης των καλλιεργειών που προορίζονται για την παραγωγή σπόρων του είδους «Sorghum spp.», με σκοπό οι αποστάσεις αυτές να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα που θεσπίζονται με τα σχέδια πιστοποίησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD).

Με τους δεύτερους κανονισμούς προτείνεται η τροποποίηση του Παραρτήματος V των αντίστοιχων βασικών κανονισμών, το οποίο αφορά το βάρος σπορομερίδων και δειγμάτων, έτσι ώστε να προστεθεί σ’ αυτό υποσημείωση σε σχέση με τα αγροστώδη είδη, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η αύξηση του μέγιστου βάρους της σπορομερίδας στους είκοσι πέντε τόνους, εάν ο προμηθευτής έχει λάβει άδεια για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή. Ειδικότερα, με τη ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2018/2028 με την οποία διορθώνεται η εκ παραδρομής διαγραφή σχετικής υποσημείωσης που επήλθε με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/2109.

Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή από τους αρμοδίους στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τεχνικής φύσεως ζητήματα και δεν πρόκειται να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις κυπριακές καλλιέργειες.

Περαιτέρω, όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 2 των σχετικών Οδηγιών καθοριζόταν ως προθεσμία μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο η 31η Δεκεμβρίου 2018, ωστόσο οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 15 Μαρτίου 2019.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών.

 

 

17 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων