Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γιώργος Κάρουλλας
Ευανθία Σάββα Πανίκος Λεωνίδου
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους κ. Ελένη Μαύρου, Γιώργο Τ. Γεωργίου και Ευανθία Σάββα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Μαρτίου και στις 8 Απριλίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, έτσι ώστε να αναθεωρηθεί το καθοριζόμενο σε αυτόν τέλος που επιβάλλεται στην περίπτωση καταχώρισης γέννησης στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της γέννησης.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Μείωση του επιβαρυντικού τέλους που καταβάλλεται σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης γέννησης, όταν αυτή καταχωρίζεται μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της γέννησης, ώστε αυτό να ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ευρώ (€60) αντί στο ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (€150) που ισχύει σήμερα.

2. Εξαίρεση από την καταβολή του πιο πάνω τέλους σε περίπτωση καταχώρισης της γέννησης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, επειδή το υπό αναφορά τέλος είναι επαχθές για τους πολίτες και ως εκ τούτου πολλοί αποφεύγουν να καταχωρίσουν τη γέννηση του παιδιού τους.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην επιτροπή ότι το εν λόγω υπουργείο δεν ενίσταται στην υιοθέτηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή της σε νόμο.

17 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων