Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Ιδαλίου Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Γιώργος Κάρουλλας
Γιώργος Τ. Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα Παύλος Μυλωνάς
Νίκος Νουρής Λίνος Παπαγιάννης
Ανδρέας Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2019. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Ιδαλίου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση της λειτουργίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Ιδαλίου. Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς ρυθμίζεται μεταξύ άλλων η λειτουργία συστημάτων διάθεσης λυμάτων, η κατασκευή οχετών και υπονόμων οικοδομής, η αποχέτευση βιομηχανικών απορριμμάτων και η επιβολή τελών και δικαιωμάτων στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών που εμπίπτουν στα όρια της οικείας περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζονται τα πιο πάνω αναφερόμενα ζητήματα κατά το πρότυπο των σχετικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στους περί Αποχετεύσεων Πέρα Χωρίου-Νήσου Κανονισμούς. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η κατάθεση των προτεινόμενων κανονισμών στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καταστεί εφικτή η ενάσκηση των καθηκόντων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Ιδαλίου δυνάμει των διατάξεων του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, όσον αφορά ειδικότερα την κατασκευή και τη λειτουργία αποχετευτικού συστήματος.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Ιδαλίου δήλωσαν στην επιτροπή ότι το εν λόγω συμβούλιο έχει αιτηθεί την ένταξή του στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, ώστε η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή του Ιδαλίου να καταστεί ευχερέστερη και πιο αποτελεσματική.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

9 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων