Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Χωρομετρίας/Χαρτογραφίας), Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας, Βοηθού Κτηματολογικού Λειτουργού και Κτηματολογικού Γραφέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού Πανίκος Λεωνίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι ρυθμίζουν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2018.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Χωρομετρίας/Χαρτογραφίας), ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας και η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Βοηθού Κτηματολογικού Λειτουργού και Κτηματολογικού Γραφέα.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εκσυγχρονίζεται το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Χωρομετρίας/Χαρτογραφίας) (συνδυασμένες Κλίμακες Α8- Α10-Α11), ώστε:

1. να μετατραπεί από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού, αφού πρόκειται για θέση εισδοχής στην επιστημονική δομή θέσεων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,

2. να περιληφθεί στα απαιτούμενα προσόντα πρόνοια με βάση την οποία να απαιτείται εγγραφή στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, στον κλάδο Αγρονομικής Τοπογραφικής Μηχανικής,

3. να εκσυγχρονιστούν τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης,

4. να διαγραφούν οι αναχρονιστικές σημειώσεις που είχαν περιληφθεί κατά την ετοιμασία του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας προς όφελος του υφιστάμενου προσωπικού του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και

5. να απαλειφθεί από τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών στοιχείων γης χωρομετρίας/χαρτογραφίας, με σκοπό να εκσυγχρονιστούν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, ώστε να συνάδουν με τους κλάδους που διδάσκονται στα πανεπιστήμια.

Περαιτέρω, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καταρτίζεται σχέδιο υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας [Κλίμακα Α10(i)], η οποία αποτελεί βαθμίδα ανέλιξης στη δομή των Τεχνικών Μηχανικών Χωρομετρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια στον κρατικό προϋπολογισμό και η έγκριση του σχεδίου υπηρεσίας είναι αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρωση της θέσης αυτής, αφού υπηρετούν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για προαγωγή στη θέση αυτή.

Επιπρόσθετα, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Κτηματολογικού Λειτουργού [συνδυασμένες Κλίμακες Α8 και Α9(i)], η οποία είναι θέση προαγωγής, προστέθηκε σημείωση στα απαιτούμενα προσόντα με βάση την οποία θα καθίσταται δυνατή η προαγωγή στη θέση αυτή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν το απαιτούμενο προσόν για δεκαεξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Κτηματολογικού Γραφέα, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7. Συγκεκριμένα, με βάση τη σημείωση αυτή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι για την εν λόγω θέση που να κατέχουν το πιο πάνω απαιτούμενο προσόν, θα μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με δεκαοκταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Κτηματολογικού Γραφέα ή/και, για τα επόμενα τρία χρόνια από την ημερομηνία έγκρισης του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας, υπάλληλοι με δεκατριετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Κτηματολογικού Γραφέα από την οποία τουλάχιστον τριετής υπηρεσία να είναι στην Κλίμακα Α7. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω σημείωση συνάδει με τη νέα γενική πολιτική που έχει πρόσφατα καθιερωθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με βάση τα ίδια στοιχεία η προτεινόμενη τροποποίηση του υπό αναφορά σχεδίου υπηρεσίας είναι αναγκαία, για να καταστεί δυνατή η πλήρωση του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού κενών θέσεων Βοηθού Κτηματολογικού Λειτουργού, αφού με βάση το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας δεν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός προσοντούχων υποψηφίων με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ιεραρχία και στην απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, δεδομένου ότι οι κάτοχοι της θέσης αυτής ασκούν εποπτικά και συντονιστικά καθήκοντα.

Τέλος, προστίθεται στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Κτηματολογικού Γραφέα (συνδυασμένες Κλίμακες Α2-Α5-Α7), η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, η σημείωση «ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος περιλαμβάνει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο», έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί το σχέδιο υπηρεσίας και να αρθεί η διάκριση που δημιουργείται με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας σε βάρος των κατόχων πανεπιστημιακού διπλώματος, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση τα υφιστάμενα απαιτούμενα προσόντα οι κάτοχοι τριετούς μεταλυκειακού διπλώματος τοποθετούνται στην Κλίμακα Α5(ii), ενώ οι κάτοχοι πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου τοποθετούνται στην Κλίμακα Α2, όπως και οι κάτοχοι απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι όλα τα πιο πάνω σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν από την αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για σχέδια υπηρεσίας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου και στις 6 Μαρτίου, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή όλων των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται την έγκριση των κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

10 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων