Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Παύλος Μυλωνάς
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Απριλίου 2019. Στις πιο πάνω συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, η πρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και εκπρόσωποι του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Ο προϋπολογισμός του ΑΠΚΥ για το έτος 2019 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους €12.405.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Ειδικότερα, τα έσοδα του ΑΠΚΥ για το έτος 2019 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Γενική κρατική χορηγία €6.237.510
2. Δίδακτρα και Διαχειριστική Χρέωση €5.502.392
3. Ειδική κρατική χορηγία (διαρθρωτικά ταμεία) €0
4. Διάφορες εισπράξεις €665.098
  Σύνολο εσόδων €12.405.000.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΑΠΚΥ για το έτος 2019 κατανέμονται ως ακολούθως:

1. Τρέχουσες €7.232.650
2. Λειτουργικές €1.268.210
3. Διαχειριστικά έξοδα €1.815.000
4. Κεφαλαιουχικές €1.424.010
5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό €665.130
  Σύνολο δαπανών €12.405.000.

Στο πλαίσιο της μελέτης του νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι του ΑΠΚΥ ενημέρωσαν την επιτροπή αναφορικά με τη λειτουργία και το έργο του πανεπιστημίου, τα προγράμματα που προσφέρει, τις συνεργασίες του με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τους στόχους του για την περαιτέρω αναβάθμιση και εξέλιξή του. Όπως επισήμαναν οι ίδιοι, η κρατική χορηγία είναι μειωμένη επί σειρά ετών, γεγονός το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του πανεπιστημίου. Επίσης, ο αριθμός των φοιτητών έχει μειωθεί στις 3 000 εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει από πλευράς ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όσον αφορά τα προγράμματα του ΑΠΚΥ, τα οποία ανέρχονται στα είκοσι εφτά, όπως ανέφεραν οι πιο πάνω εκπρόσωποι πρέπει ορισμένα να αναβαθμιστούν, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Παράλληλα, θα αναβαθμιστεί και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης.

Τοποθετούμενος επί των προνοιών του προϋπολογισμού, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ως γενικό σχόλιο ανέφερε ότι πρέπει τόσο το ΑΠΚΥ όσο και τα άλλα δύο κρατικά πανεπιστήμια να ετοιμάζουν τους προϋπολογισμούς τους στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει τους στόχους και τις δραστηριότητές τους, καθώς και συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, ώστε να υπάρχει η αναγκαία αξιολόγηση και λογοδοσία. Επίσης, αφού σχολίασε αρνητικά το ότι ο προϋπολογισμός κατατέθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, επισήμανε ότι θα πρέπει όλοι οι προϋπολογισμοί των κρατικών πανεπιστημίων να είναι ομοιόμορφοι.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προέβη σε αρκετές παρατηρήσεις/συστάσεις επί του κειμένου του προϋπολογισμού, τις οποίες κατέθεσε και γραπτώς με επιστολή του ημερομηνίας 2 Απριλίου 2019.

Ειδικότερα, στην εν λόγω επιστολή, εκτός από τις επιμέρους παρατηρήσεις/συστάσεις, αναφέρεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη τη διόρθωση του πίνακα με τις μισθοδοτικές κλίμακες που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με τις νέες μισθοδοτικές κλίμακες, ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου που προβλέπει για την αναδιάρθρωση του μισθολογίου των κρατικών υπαλλήλων. Αντίστοιχη επίσης διόρθωση πρέπει να γίνει και σε όλα τα επηρεαζόμενα κονδύλια. Επιπρόσθετα, μεταξύ των συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνεται και εισήγηση για διαγραφή των νέων θέσεων προσωπικού που προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Τα μέλη της επιτροπής στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού, αφού διεξήλθαν τις πρόνοιές του, υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων προς τους αρμοδίους σε σχέση με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ζητήθηκε ενημέρωση όσον αφορά την επέκταση και στέγαση του ΑΠΚΥ, καθώς και για συγκεκριμένα άρθρα στα δελτία δαπανών.

Η επιτροπή με βάση τα πιο πάνω υιοθέτησε μέρος των παρατηρήσεων/συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ζήτησε από τους εκπροσώπους του ΑΠΚΥ να διαμορφώσουν αντίστοιχα το κείμενο του προϋπολογισμού και να της το αποστείλουν. Το ΑΠΚΥ, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, απέστειλε το διαμορφωμένο κείμενο του προϋπολογισμού ενσωματώνοντας σ’ αυτό τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής δε διαγράφτηκαν από τον προϋπολογισμό οι νέες θέσεις προσωπικού, για τον λόγο ότι αυτές έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του ΑΠΚΥ, καθώς και για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου προϋπολογισμού στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος.

10 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων