Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Παύλος Μυλωνάς
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και στις 3 και στις 10 Απριλίου 2019. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, η πρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και ο πρύτανης και εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2019.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2019 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους €133.594.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2019 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Κρατική χορηγία €51.700.000
2. Χρηματοδότηση στεγαστικών έργων από δάνεια €20.000.000
3. Προπτυχιακά δίδακτρα €18.000.000
4. Έσοδα από χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων €400.000
5. Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης €1.500.000
6. Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας €380.000
7. Διάφορες εισπράξεις €41.614.000
  Σύνολο εσόδων €133.594.000

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του κατανέμονται ως ακολούθως:

1. Τρέχουσες δαπάνες €60.789.075
2. Λειτουργικές δαπάνες €7.049.230
3. Διαχειριστικά έξοδα €12.906.020
4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες €33.179.665
5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό €19.670.010
  Σύνολο €133.594.000

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού λήφθηκαν υπόψη η παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, οι ειλημμένες υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και οι προτεραιότητές του ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες.

2. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2019 μεταξύ άλλων θα καλύψει δαπάνες που αφορούν στην ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής, του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος στη ναυτική τεχνολογία, του νέου διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος «Master’s in Business Economics (TIME-MBE)» και του νέου αυτοχρηματοδοτούμενου μεταπτυχιακού προγράμματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

3. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόνοια η οποία προορίζεται να καλύψει την ετήσια χορηγία του Πανεπιστημίου Κύπρου (€1.000.000) προς το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου με βάση το περιεχόμενο (α) του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου και (β) της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου (συνεδρία αρ. 24/2018). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα χρηματοδοτεί το ινστιτούτο με ποσό ύψους €1.000.000 ετησίως για τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας του ινστιτούτου. Η καταβολή της χρηματοδότησης θα αρχίσει με την εγγραφή του ινστιτούτου ως νομικής οντότητας.

4. Όσον αφορά το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της υποδομής του, προτίθεται να ρυθμίσει λειτουργικά θέματα του κέντρου, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού στο κτίριο για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων ανοικτών εκδηλώσεων υπό το πρότυπο βιβλιοθηκών του εξωτερικού.

5. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης πρόνοια για τα ακόλουθα κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από πρόσθετη κυβερνητική χορηγία, από τα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης:

α. Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» (συμπεριλαμβάνει και σταθερό εξοπλισμό).

β. Πολυτεχνική Σχολή.

γ. Ιατρική Σχολή στην πανεπιστημιούπολη.

δ. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και χώροι διδασκαλίας ΙΙΙ.

ε. Φωτοβολταϊκό πάρκο 5MW.

στ. Αντισεισμική αναβάθμιση κεντρικών κτιρίων του πανεπιστημίου (λεωφόρος Καλλιπόλεως).

ζ. Ενεργειακό κέντρο β΄.

η. Σχολές Θεωρητικών Επιστημών.

θ. Έργα υποδομής-φάση β΄.

Περαιτέρω, πρόσθετες δαπάνες στέγασης αφορούν μετατροπές, προσθήκες και βελτιωτικά έργα στις εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης, στον κεντρικό χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και στις προσωρινές εγκαταστάσεις του.

Στο πλαίσιο της μελέτης του προϋπολογισμού, ο πρύτανης, καθώς και οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου ενημέρωσαν την επιτροπή αναφορικά με τη λειτουργία και το έργο του και έδωσαν επεξηγήσεις για τις πρόνοιες και τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες του.

Οι εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αφού σχολίασαν αρνητικά το γεγονός της μη έγκαιρης κατάθεσης του προϋπολογισμού, επισήμαναν ότι θα έπρεπε να προβλέπονται τόσο στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και στους άλλους προϋπολογισμούς των κρατικών πανεπιστημίων οικονομικοί και δημοσιονομικοί στόχοι πολιτικής, αλλά και στρατηγικές επίτευξής τους, για την αποτελεσματικότητα, καθώς και την αποδοτικότητα των κρατικών πανεπιστημίων. Γι’ αυτό είναι σημαντικό τα κρατικά πανεπιστήμια να ετοιμάζουν τον στρατηγικό προγραμματισμό τους με τους στόχους και τις δραστηριότητές τους και παράλληλα να εισάγουν και δείκτες απόδοσης. Στόχος των πιο πάνω είναι η αξιολόγηση των κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και η λογοδοσία τους προς τους αρμοδίους κατά την εξέταση των προϋπολογισμών τους.

Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατέθεσαν τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς επιμέρους παρατηρήσεις επί των προνοιών του προϋπολογισμού. Ειδικότερα, με επιστολή, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2019, κατέθεσαν μεταξύ άλλων παρατηρήσεις/συστάσεις που αφορούν ορισμένες διορθώσεις στο κείμενο του προϋπολογισμού, την κατάργηση των νέων θέσεων προσωπικού που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, την προσθήκη ξεχωριστού άρθρου για το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ), καθώς και την προσθήκη για σκοπούς διαφάνειας ξεχωριστού άρθρου για τη λειτουργία του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του προϋπολογισμού, τα μέλη της επιτροπής, αφού διεξήλθαν τις πρόνοιές του, υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων προς τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους σε σχέση με θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το έργο του πανεπιστημίου. Ειδικότερα, η ζητούμενη ενημέρωση αφορούσε μεταξύ άλλων το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την εισφορά στο ΓΕΣΥ, τα ακαδημαϊκά επιδόματα, ορισμένα άρθρα στα δελτία δαπανών, το έργο για δημιουργία χαρουπόδασους, τη λειτουργία των ερευνητικών μονάδων, τις καθυστερήσεις σε προωθούμενα έργα, τη δημιουργία νέων θέσεων ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι σε σχέση με τα ερωτήματα και τα ζητήματα που εγέρθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού οι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου απέστειλαν και γραπτώς τις απαντήσεις τους μαζί με τα αναγκαία στοιχεία.

Όσον αφορά το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων η επιτροπή δήλωσε ότι θα το εξετάσει σε ξεχωριστή συνεδρία της, αφού αυτό είναι ήδη εγγεγραμμένο στον κατάλογο των εκκρεμοτήτων της. Ειδικότερα, η επιτροπή δεν επιθυμεί να ληφθούν στο παρόν στάδιο τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος με αρνητικές επιπτώσεις για τη φοίτηση των μαθητών. Το μέλλον του εν λόγω προγράμματος πρέπει να απασχολήσει σοβαρά όλους τους αρμοδίους και ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφού το Πανεπιστήμιο Κύπρου ισχυρίζεται ότι δε διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία του προγράμματος αυτού.

Την επιτροπή απασχόλησε επίσης και το θέμα της ίδρυσης Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας και γι’ αυτό και ενέγραψε για εξέταση σχετικό αυτεπάγγελτο θέμα, ώστε να ενημερωθεί από τους αρμοδίους για όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το εν λόγω θέμα.

Η πρόεδρος του ΔΙΠΑΕ, αφού αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν τον στρατηγικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη των κρατικών πανεπιστημίων, κατέθεσε στοιχεία για τα ευρωπαϊκά κριτήρια ποιότητας, τα οποία αφορούν τα προγράμματα, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών, τη διδασκαλία, τις υποδομές, το διδακτικό υλικό και την έρευνα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι ήδη προωθείται σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, που αφορά τη σωστή ετοιμασία των προϋπολογισμών των κρατικών πανεπιστημίων, ώστε μεταξύ άλλων να υπάρχει η αναγκαία συσχέτιση του στρατηγικού προγραμματισμού τους με τις πρόνοιες τους στη βάση των συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Η επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω, υιοθέτησε μέρος των παρατηρήσεων/συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ζήτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο του προϋπολογισμού. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, απέστειλε διαμορφωμένο κείμενο του προϋπολογισμού στις 8 Απριλίου 2019. Επισημαίνεται ότι η επιτροπή δεν υιοθέτησε την εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για κατάργηση των νέων θέσεων προσωπικού, για το λόγο ότι αυτές εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή δήλωσε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος, στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του.

 

10 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων