Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Πειθαρχικός Κώδιξ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γιώργος Κάρουλλας
Ευανθία Σάββα Πανίκος Λεωνίδου
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2019. Στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 12 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Πειθαρχικός Κώδιξ) Κανονισμών, ώστε ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου να δύναται να μεριμνά για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας και όταν υποπέσει στην αντίληψή του ότι υπάλληλος δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, αντί μόνο κατόπιν υποβολής σχετικής καταγγελίας εναντίον του εν λόγω υπαλλήλου, που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ώστε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας για τη διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων από το υπαλληλικό προσωπικό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου να συνάδει με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση προωθήθηκε έπειτα από σχετική εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

2 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων