Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού - Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - Θέση Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019» και «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) - Τεχνικές Υπηρεσίες - Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2019.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α11(ii) στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα να εισαχθεί σημείωση σύμφωνα με την οποία, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν το απαιτούμενο προσόν για τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού, να μπορεί να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με εξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στις κατώτερες θέσεις Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού και Γραμματειακού Λειτουργού, από την οποία μονοετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, εφόσον με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού καθίσταται αδύνατη η πλήρωση των κενών θέσεων για σκοπούς εξυπηρέτησης των υπηρεσιακών αναγκών υπουργείων, τμημάτων και υπηρεσιών, επειδή δεν υπάρχουν υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού, αφού οι υπηρετούντες στην αμέσως κατώτερη θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού δεν πληρούν το απαιτούμενο προσόν της τριετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση αυτή.

Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, η συμπερίληψη τέτοιας σημείωσης σε σχέδια υπηρεσίας για θέσεις προαγωγής αποτελεί συνήθη πρακτική, όταν καθίσταται αδύνατη η πλήρωσή τους για τον λόγο ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι δε συμπληρώνουν την απαιτούμενη υπηρεσία στην αμέσως πιο κάτω θέση, και ως εκ τούτου καθορίζεται ότι θα συνυπολογίζεται η συνολική υπηρεσία και στις δύο κατώτερες θέσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα κατ’ ελάχιστον συγκεκριμένη διάρκεια υπηρεσίας στην αμέσως πιο κάτω θέση.

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της αρμόδιας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για σχέδια υπηρεσίας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α2-Α5-Α7(ii) στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, επιπροσθέτως του διπλώματος αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, περιλαμβανομένου πανεπιστημιακού διπλώματος, στις ήδη καθοριζόμενες ειδικότητες, να περιληφθεί τέτοιο δίπλωμα και στις ειδικότητες της ηλεκτρονικής μηχανικής, της μηχανικής της πληροφορικής και της πληροφορικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η προτεινόμενη τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς εκσυγχρονισμού του σχεδίου υπηρεσίας, αφού-

1. οι Τεχνικές Υπηρεσίες κάνουν εκτεταμένη χρήση βάσεων δεδομένων με δυνατότητες ανάλυσης, διαχείρισης και εξαγωγής δεδομένων, τα οποία αφορούν 800 σχολικές μονάδες, 200 έργα και προϋπολογισμό ύψους €26.000.000 ετησίως·

2. έχει πρόσφατα εγκατασταθεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης έργων και παγίων και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη σε θέματα τεχνικής υποστήριξης του πληροφορικού συστήματος τόσο στα κεντρικά όσο και στα επαρχιακά γραφεία·

3. λόγω της αυξανόμενης ύπαρξης υποδομής η οποία αφορά πληροφορικά και ηλεκτρονικά συστήματα στις σχολικές μονάδες, είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η εκτίμηση της κατάστασής τους.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της αρμόδιας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για σχέδια υπηρεσίας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας, οι πρώτοι σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου και στις 6 Μαρτίου 2019, και οι δεύτεροι σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2019, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή όλων των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται την έγκριση των κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

29 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων