Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2019» και «Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νουρής Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 29ης Νοεμβρίου 2018 και 21ης Μαρτίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητας, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ), του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Συλλόγου Εργοθεραπευτών, του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου και της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ).

Σκοπός των πρώτων και δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 22, 32Β, 36, 38 και 64, καθώς και των άρθρων 22, 23, 32Β, 37 και 64, αντίστοιχα, του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, είναι ο καθορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), καθώς και του τρόπου αμοιβής τους, της διαδικασίας εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ και της διαδικασίας σύναψης σύμβασης των εν λόγω ιατρών με τον ΟΑΥ.

Ειδικότερα, με τους πρώτους κανονισμούς που αφορούν τους προσωπικούς ιατρούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας από προσωπικό ιατρό.

2. Ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής των προσωπικών ιατρών.

3. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικό ιατρό.

4. Η διαδικασία εγγραφής των προσωπικών ιατρών στο ΓΕΣΥ και η διαδικασία σύναψης σύμβασής τους με τον ΟΑΥ.

5. Η διαδικασία εγγραφής δικαιούχου στο ΓΕΣΥ στο πλαίσιο του προσωπικού ιατρού.

6. Η τήρηση καταλόγου δικαιούχων και αρχείου από τον προσωπικό ιατρό.

Με τους δεύτερους κανονισμούς, που αφορούν τους ειδικούς ιατρούς, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι ειδικότητες και εξειδικεύσεις ιατρών με τις οποίες ο ΟΑΥ θα συμβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ειδικό ιατρό, εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

3. Η αμοιβή των ειδικών ιατρών.

4. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

5. Η διαδικασία εγγραφής των ειδικών ιατρών στο ΓΕΣΥ και η διαδικασία σύναψης σύμβασης με τον ΟΑΥ.

6. Η τήρηση αρχείου δικαιούχων από τον ειδικό ιατρό.

Σημειώνεται ότι πριν από την έναρξη της συζήτησης των κανονισμών κατατέθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα των κανονισμών, έπειτα από την υποβολή σχετικής μεσολαβητικής πρότασης από τον Υπουργό Υγείας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που πραγματοποίησε με τον ΠΙΣ και τον ΟΑΥ, αναφορικά με την καταβολή πρόσθετης συμπληρωμής σε περίπτωση επίσκεψης σε προσωπικό ή ειδικό ιατρό από τις 8 μ.μ. έως τις 8 π.μ. ή κατά τη διάρκεια των σαββατοκύριακων ή κατά τις αργίες. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω πρόσθετη συμπληρωμή θα καταβάλλεται στον παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ενώ οι άλλες συμπληρωμές θα εισπράττονται από τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας εκ μέρους του ΟΑΥ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης και των δύο κανονισμών στην επιτροπή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έθεσαν ορισμένα ζητήματα επί των προνοιών τους, καθώς και επί θεμάτων που άπτονται γενικότερα των διατάξεων του νόμου που διέπει το ΓΕΣΥ και του νόμου που διέπει την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΚΙ εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων το νέο εργασιακό περιβάλλον των ιατρών στο πλαίσιο της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, τις διάφορες απαιτήσεις σε εξοπλισμό των ιατρείων τους και τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα διαθέσιμα αναλώσιμα και γενικότερα τη λειτουργία των νοσηλευτηρίων. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση ως προς τις νομικές πτυχές που σχετίζονται με την απόσπαση δημόσιων υπαλλήλων στον ΟΚΥΠΥ και την επακόλουθη σύναψη σύμβασης του ΟΚΥΠΥ ως παροχέα με τον ΟΑΥ, καθώς και για το νέο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργείται.

Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι δήλωσαν ότι θεωρούν πως η απόσπαση ή μεταφορά των ιατρών των κρατικών νοσηλευτηρίων στον ΟΚΥΠΥ, η οποία δε συνοδεύεται από έντυπη δήλωση αποδοχής εκάστου ιατρού, καθώς και ενυπόγραφης συμφωνίας μεταξύ του ιατρού και του ΟΚΥΠΥ καταπατά τα εργασιακά δικαιώματα των ιατρών. Περαιτέρω, όπως οι ίδιοι επισήμαναν, δεν έχει διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς που ισχύει για την αστική κάλυψη των ιατρών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσε πως πάγια θέση της οργάνωσής του είναι ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια πρέπει να καταστούν βιώσιμα και ανταγωνιστικά.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΦ υποστήριξε πως απαιτείται η εξασφάλιση επαρκούς πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και η παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών, η συνεχής εκπαίδευση των ιατρών, καθώς και η χορήγηση ανοικτού παραπεμπτικού για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Σημειώνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δήλωσαν πως απαιτείται η διεξαγωγή περαιτέρω διαβούλευσης σε σχέση με τις πρόνοιες των κανονισμών, ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά και παραλείψεις και να αποτραπούν προβλήματα που δυνατόν να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.

Οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ κατέθεσαν τους προβληματισμούς και τις διαφωνίες τους επί ορισμένων προνοιών και των δύο υπό συζήτηση κανονισμών τόσο προφορικά όσο και με γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν στην επιτροπή, που συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα:

1. Στη συμπερίληψη στα παραρτήματα των κανονισμών επιστημονικών θεμάτων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας, περιλαμβανομένων των δεικτών απόδοσης για υπολογισμό της αμοιβής των ιατρών και του απαιτούμενου ιατρικού εξοπλισμού.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που διέπει το ΓΕΣΥ τα παραρτήματα των κανονισμών μπορεί να τροποποιούνται από τον Υπουργό Υγείας με διατάγματα, γι’ αυτό εισηγήθηκαν όπως τα θέματα που καθορίζονται στα παραρτήματα των κανονισμών περιληφθούν στο κείμενό τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τυχόν τροποποιήσεις των κανονισμών θα κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.

2. Στη ρύθμιση διάφορων θεμάτων με αποφάσεις που θα λαμβάνει ο ΟΑΥ ή ο Υπουργός Υγείας, τα οποία δε θα είναι νομικά δεσμευτικά και δε θα τυγχάνουν της έγκρισης της Βουλής.

3. Στην προτεινόμενη σε αυτούς παραπομπή σε πρωτόκολλα και κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες που υιοθετούνται και ανακοινώνονται από τον οργανισμό για σκοπούς παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας, υποστηρίζοντας ότι ο ιατρικός κόσμος πρέπει να έχει ρόλο στη διαμόρφωση των εν λόγω πρωτοκόλλων, γι’ αυτό και εισηγήθηκαν την ανάγκη σύστασης ενός ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την έκδοση πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών οι οποίες θα είναι εναρμονισμένες με τις πρακτικές των υπόλοιπων χωρών, θα απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που θα προέρχονται από την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς και από εκπροσώπους του ΠΙΣ και των επιστημονικών εταιρειών της Κύπρου.

4. Στην πρόνοια των πρώτων κανονισμών σύμφωνα με την οποία θα παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας από προσωπικούς ιατρούς σε παιδιά, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά εντάσσονται σε ειδική κατηγορία ασθενών για την οποία ο προσωπικός ιατρός δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος.

5. Στη μη συμπερίληψη προνοιών στους δεύτερους κανονισμούς για παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς, με αποτέλεσμα πολλές ειδικότητες ιατρών να μην είναι σε θέση να εκτιμήσουν κατά πόσο θα μπορούν να ασκούν το λειτούργημά τους σε βιώσιμες συνθήκες.

6. Στην προτεινόμενη σε αυτούς μέθοδο αμοιβής των ιατρών και τη διαδικασία καταβολής της.

Σε σχέση με το θέμα αυτό, ανέφεραν ότι οι ιατροί καλούνται να συμβληθούν με τον ΟΑΥ, χωρίς να καθορίζεται ο χρόνος καταβολής της αμοιβής τους και χωρίς να έχουν αποφασιστεί οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα για υποβολή της απαίτησης για καταβολή της αμοιβής, και υποστήριξαν παράλληλα ότι η εν λόγω ρύθμιση συνιστά καταχρηστική πρακτική αντίθετη τόσο με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία όσο και με τη νομοθεσία που διέπει την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

7. Στην ασάφεια που παρατηρείται στην πρόνοια των κανονισμών, σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας αφορούν ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες φροντίδας υγείας και δεν περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις ή δραστηριότητες που παρέχονται για αισθητικούς λόγους.

8. Στον περιορισμό του δικαιώματος των ιατρών για εγγραφή στο σύστημα ή/και σύναψη σύμβασης για μία και μόνο φορά κατά τους τρεις πρώτους μήνες από την πρώτη πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, υποστηρίζοντας ότι ο εν λόγω περιορισμός παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα στην εργασία.

9. Στη μη συμπερίληψη στους κανονισμούς πρόνοιας που να παρέχει τη δυνατότητα τερματισμού της σύμβασης από ιατρό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ συμφώνησε με τους πιο πάνω προβληματισμούς και διαφωνίες που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ και τόνισε παράλληλα την ανάγκη καθορισμού στους κανονισμούς του χρόνου καταβολής της αμοιβής τους.

Σημειώνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς υπέβαλαν παρατηρήσεις και σε άλλες επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης και των δύο κανονισμών από την επιτροπή μέλη της εξέφρασαν περαιτέρω προβληματισμούς σε σχέση με τα πιο κάτω:

1. Για το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εγγραφή ιατρών στο ΓΕΣΥ πριν από την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών από τη Βουλή.

2. Για το επίπεδο ποιότητας των αναλωσίμων που θα παρέχονται.

3. Για την υποστελέχωση των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής ζήτησαν ενημέρωση για την εκπαίδευση της οποίας θα τύχουν οι ιατροί που θα εγγραφούν στο ΓΕΣΥ.

Σημειώνεται ότι την επιτροπή απασχόλησαν επίσης άλλα επιμέρους θέματα που άπτονται των προνοιών των κανονισμών για τα οποία ζητήθηκαν και δόθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους και από τον ΟΑΥ πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις.

Αναφορικά με το θέμα της εκπαίδευσης των ιατρών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα προσφερθεί σε ανειδίκευτους ιατρούς οι οποίοι ασκούν το λειτούργημά τους στην Κύπρο τουλάχιστον για έξι χρόνια. Η ίδια εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι δε θα χορηγηθεί ειδικότητα στους εν λόγω ιατρούς, αλλά η παρακολούθηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος θα αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της δυνατότητας εγγραφής τους στο σύστημα. Η εν λόγω εκπαίδευση ανατέθηκε σε Ελλαδίτη καθηγητή ιατρικής και η κλινική άσκηση θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που γίνεται για την απόκτηση ειδικότητας, ενώ η κάλυψη του θεωρητικού μέρους της εκπαίδευσης θα γίνει από τις τρεις ιατρικές σχολές της Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ.

Τοποθετούμενοι επί των ζητημάτων που τέθηκαν στην επιτροπή, οι εκπρόσωποι του ΟΑΥ διευκρίνισαν ότι η εγγραφή ιατρών στο ΓΕΣΥ δεν έχει ξεκινήσει πριν από την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, γιατί πρόκειται μόνο για πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από αυτούς.

Τοποθετούμενος αναφορικά με τους προβληματισμούς που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΚΙ, οι εκπρόσωποι του ΟΑΥ διευκρίνισαν ότι εργοδότης των μελών της ΠΑΣΥΚΙ πλέον είναι ο ΟΚΥΠΥ και η οργάνωση της παροχής φροντίδας υγείας από τον δημόσιο τομέα, καθώς και οι νομικές πτυχές σε σχέση με την απόσπαση δημόσιων υπαλλήλων στον ΟΚΥΠΥ αποτελούν ζητήματα που πρέπει να συζητήσει η ΠΑΣΥΚΙ με τον εργοδότη της και δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Όσον αφορά τα ζητήματα που τέθηκαν από τον ΠΙΣ, οι εκπρόσωποι του ΟΑΥ κατέθεσαν γραπτώς τις θέσεις τους, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Η ρύθμιση ορισμένων ζητημάτων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα των κανονισμών περιορίζεται σε τεχνικά θέματα και τα παραρτήματα θα τροποποιούνται με διατάγματα του Υπουργού Υγείας, για να καθίσταται πιο γρήγορη η όποια τροποποίησή τους κριθεί σκόπιμη, με στόχο να μην υπάρχει καθυστέρηση ή να δημιουργείται δυσλειτουργία στο σύστημα. Περαιτέρω, τα ζητήματα που θα καθορίζονται με αποφάσεις του ΟΑΥ έχουν περιοδικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου απαιτείται να είναι ευέλικτα.

Περαιτέρω, με την εν λόγω ρύθμιση δε θα γίνονται αυθαίρετες τροποποιήσεις από τον ΟΑΥ, ο οποίος διοικείται και ενεργεί μέσω διοικητικού συμβουλίου που αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση, τους εισφορείς και τους ασθενείς. Συναφώς, οποιεσδήποτε αποφάσεις θα λαμβάνονται θα έχουν στόχο την εύρυθμη εφαρμογή και λειτουργία του ΓΕΣΥ.

2. Ο καθορισμός των κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων αναμφισβήτητα αποτελεί επιστημονικό θέμα το οποίο απαιτεί τη συνεισφορά και τη συμμετοχή του ιατρικού κόσμου. Τα πρωτόκολλα και οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες ετοιμάζονται από διεθνείς οργανισμούς όπως το National Institute of Clinical Excellence του Ηνωμένου Βασιλείου, ευρωπαϊκούς και αμερικάνικους οργανισμούς κ.ά. και οποιεσδήποτε κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα υιοθετηθούν θα είναι βασισμένα στη διεθνή εμπειρία και θα προσαρμόζονται στην κυπριακή πραγματικότητα μέσω επιτροπών που θα συστήνονται από τον ΟΑΥ και στις οποίες θα συμμετέχει ο ιατρικός κόσμος. Σημειώνεται ότι η εκπόνηση πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών αποτελεί αρμοδιότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, στην οποία εκπροσωπείται η ιατρική κοινότητα κατά πλειοψηφία, χωρίς να παρεμβαίνει στην εν λόγω διαδικασία ο ΟΑΥ, του οποίου η εμπλοκή περιορίζεται στην υιοθέτηση και ανακοίνωση των πρωτοκόλλων και των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογράφησης.

3. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών από τον Υπουργό Υγείας παρέχει ασφαλιστική δικλίδα σε σχέση με τη σωστή οργάνωση των επιστημονικών επιτροπών, αλλά ταυτόχρονα παρέχει δυνατότητα ευέλικτης και γρήγορης υιοθέτησης τέτοιων μέτρων. Ωστόσο, ο ΟΑΥ δε διαφωνεί με την προσθήκη πρόνοιας συμμετοχής εκπροσώπων του ΠΙΣ και των σχετικών επιστημονικών εταιρειών, οι οποίοι θα έχουν τη σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία, στις εν λόγω επιτροπές.

Οι εσωτερικοί κανονισμοί και οι αποφάσεις του ΟΑΥ που αφορούν τους προσωπικούς ιατρούς θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, προτού κληθούν οι προσωπικοί ιατροί να υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με τον ΟΑΥ.

4. Σύμφωνα με τον νόμο που διέπει το ΓΕΣΥ, ο τρόπος αμοιβής των ιατρών καθορίζεται με κανονισμούς, ενώ το ύψος της αμοιβής με αποφάσεις του ΟΑΥ. Το ύψος της αμοιβής των προσωπικών ιατρών ήταν αποτέλεσμα διαβούλευσης μεταξύ του ΟΑΥ και του ΠΙΣ και τα ποσά που αποφασίστηκαν, για τα οποία έτυχαν ενημέρωσης από τον ΟΑΥ όλοι οι ιατροί που δύνανται να προσφέρουν υπηρεσίες προσωπικού ιατρού, ενσωματώθηκαν σε σχετική απόφαση του ΟΑΥ, η οποία πριν από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υγείας.

5. Στα κείμενα και των δύο κανονισμών περιλαμβάνονται πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες η αμοιβή των ιατρών θα καταβάλλεται κάθε μήνα σε σχέση με υπηρεσίες που προσέφεραν τον προηγούμενο μήνα.

Ο ΟΑΥ οφείλει να εξετάσει τις απαιτήσεις των ιατρών μέσα σε εύλογο χρόνο, ώστε η απόφασή του να είναι επίκαιρη με τις συγκεκριμένες συνθήκες και κάθε απαίτησή τους θα εξετάζεται από τον γενικό διευθυντή του σε εύλογο χρόνο, ο οποίος θα εξαρτάται από τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. Ο ΟΑΥ δεν προτίθεται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε καθυστερήσεις σε σχέση με την αποζημίωση των απαιτήσεων, ενδέχεται όμως σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών μιας απαίτησης, να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την εξέτασή της, ο οποίος δεν μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων.

6. Ο υπολογισμός της αμοιβής με τη μέθοδο της αναπροσαρμογής της τιμής μονάδας έχει αποφασιστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η δίκαιη εφαρμογή του σφαιρικού προϋπολογισμού. Ο εν λόγω σχεδιασμός και η εφαρμογή της μεθόδου αυτής αποτέλεσαν μέρος των διαβουλεύσεων με τον ΠΙΣ, με τον οποίο συμφωνήθηκε ο μέγιστος αριθμός επισκέψεων της τάξης των €2,4 εκατομ., με εγγυημένη τιμή μονάδας €13 μέχρι €17 για τρία χρόνια.

Σημειώνεται ότι το ύψος της τιμής μονάδας βασίστηκε στις πραγματικές δαπάνες υγείας και ως εκ τούτου λήφθηκε υπόψη το κόστος αγοράς, ανανέωσης και συντήρησης του εξοπλισμού και συνεπώς δεν τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών στους ασθενείς.

7. Οι δεύτεροι κανονισμοί καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των ειδικών ιατρών στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας. Όσον αφορά την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, αυτή θα ρυθμιστεί με κανονισμούς που θα κατατεθούν στη Βουλή σε μεταγενέστερο στάδιο, δεδομένου ότι η ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας εντάσσεται στη δεύτερη φάση υλοποίησης του ΓΕΣΥ, δηλαδή την 1η Ιουνίου 2020.

8. Ο ΟΑΥ δε θα καλύπτει υπηρεσίες που διενεργούνται από ιατρούς για αισθητικούς λόγους, όπως είναι η χορήγηση τοπικών ή ενέσιμων σκευασμάτων. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση μελών της επιτροπής, ο ΟΑΥ συμφωνεί με τη συμπερίληψη πρόνοιας στους κανονισμούς με βάση την οποία θα αποζημιώνονται τέτοιες ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για σκοπούς επανορθωτικής χειρουργικής.

9. Ο περιορισμός του δικαιώματος των ιατρών για εγγραφή στο σύστημα ή/και σύναψη σύμβασης για μία μόνο φορά κατά τους τρεις πρώτους μήνες από την πρώτη πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στοχεύει στο να παραχωρηθεί η δυνατότητα στον ΟΑΥ να προγραμματίσει την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας στους δικαιούχους από την 1η Ιουνίου 2019.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω απόψεων, εισηγήσεων, επιφυλάξεων και διαφωνιών που εκφράστηκαν από τις εμπλεκόμενες πλευρές σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες και των δύο κανονισμών, η επιτροπή κάλεσε την εκτελεστική εξουσία και τον ΟΑΥ να μελετήσουν εκ νέου όλα όσα τέθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης στην επιτροπή και να διαβουλευθούν περαιτέρω με τον ΠΙΣ, προκειμένου να επιτευχθεί, κατά το δυνατόν, συναίνεση επί των θεμάτων για τα οποία διατυπώθηκαν διαφωνίες και επιφυλάξεις.

Ανταποκρινόμενοι στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, το Υπουργείο Υγείας, ο ΟΑΥ και ο ΠΙΣ διαβουλεύθηκαν εκ νέου επί όλων των ζητημάτων που τέθηκαν κατά τη συζήτηση ενώπιον της επιτροπής, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, κατά το δυνατόν, σε περισσότερα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα των νέων διαβουλεύσεων, το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή για την επίτευξη συγκλίσεων σε ορισμένες πρόνοιες και των δύο κανονισμών, ενώ σε σχέση με πρόνοιες για τις οποίες εκφράστηκαν προβληματισμοί δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον ΟΑΥ και την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις στα κείμενα και των δύο κανονισμών και κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα, στα οποία ενσωματώθηκαν πρόνοιες που ρυθμίζουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Καθορίστηκε ότι τα θέματα που ρυθμίζονται στα παραρτήματα των κανονισμών θα τυγχάνουν διαβούλευσης με τον ΠΙΣ.

Σημειώνεται ότι το μόνο θέμα του οποίου η σχετική ρύθμιση ενσωματώθηκε στο κείμενο των κανονισμών, αντί σε παράρτημα, αφορά τον ελάχιστο εξοπλισμό ιατρείων και τις ελάχιστες απαιτήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων ιατρείων.

2. Καθορίστηκε ο χρόνος εντός του οποίου ο ιατρός θα υποβάλλει απαίτηση για καταβολή της αμοιβής του στις εβδομήντα δύο (72) ώρες από τη στιγμή που παρασχέθηκε η υπηρεσία φροντίδας υγείας ή/και από τη διάθεση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών και άλλων εξετάσεων, αντί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα της ημέρας κατά την οποία παρέχεται η υπηρεσία φροντίδας υγείας.

3. Καθορίστηκε ότι κάθε απαίτηση ιατρού θα εξετάζεται από τον ΟΑΥ εντός χρονικού διαστήματος που δε θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες. Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται απαραίτητη η υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών, η υπό αναφορά προθεσμία θα αναστέλλεται και θα αρχίζει να υπολογίζεται μετά την υποβολή των επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών.

Επισημαίνεται ότι τόσο οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ όσο και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΙΝ διαφώνησαν με τον καθορισμό του μέγιστου χρόνου των εξήντα ημερών και εισηγήθηκαν ότι κάθε απαίτηση πρέπει να εξετάζεται εντός δεκαπέντε ημερών.

4. Παρασχέθηκε η δυνατότητα στον παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας να τερματίζει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας που συνάπτει με τον ΟΑΥ για οποιοδήποτε λόγο, αφού δώσει προηγουμένως έναν μήνα γραπτή προειδοποίηση στον ΟΑΥ.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, όσον αφορά σχετική εισήγηση του ΠΙΣ για θεσμοθέτηση επιστημονικής επιτροπής που θα αποφασίζει γενικά για επιστημονικά ιατρικά θέματα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση για σύσταση εθνικής επιτροπής πρωτοκόλλων, στην οποία θα συμμετέχει ο ΠΙΣ.

Τέλος, η επιτροπή επέφερε στα αναθεωρημένα σύμφωνα με τα πιο πάνω κείμενα των κανονισμών επιπρόσθετες τροποποιήσεις νομοτεχνικής φύσεως, με σκοπό τη βελτίωση της διατύπωσης των προνοιών τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσεται υπέρ της έγκρισης και των δύο κανονισμών όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί στη βάση των πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

2 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων