Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διαχωρισμός Ακίνητης Ιδιοκτησίας που κατέχεται κατ’ εξ Αδιαιρέτου Ιδανικές Μερίδες) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Ευανθία Σάββα Κωστής Ευσταθίου
Νίκος Νουρής Λίνος Παπαγιάννης
Γιώργος Κάρουλλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 29ης Οκτωβρίου 2018 και 28ης Ιανουαρίου 2019. Στις τρεις πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 29 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία διαίρεσης και διαχωρισμού συνιδιόκτητων ακινήτων δυνάμει των διατάξεων της πιο πάνω αναφερόμενης βασικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες των κανονισμών, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η εκπόνηση προκαταρκτικού χωροταξικού σχεδίου για τον διαχωρισμό γης στην περίπτωση ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται εξ αδιαιρέτου κατά ιδανικές μερίδες, έπειτα από διαβούλευση των συνιδιοκτητών της ακίνητης ιδιοκτησίας με τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και την αρμόδια πολεοδομική αρχή.

2. Η διενέργεια κλήρωσης για σκοπούς διαχωρισμού ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται εξ αδιαιρέτου κατά ιδανικές μερίδες με βάση το προκαταρκτικό χωροταξικό σχέδιο.

3. Η υποχρέωση του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να ενημερώνει την αρμόδια πολεοδομική αρχή ότι η απόφασή του για αναγκαστικό διαχωρισμό ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται εξ αδιαιρέτου κατά ιδανικές μερίδες δεν έχει εφεσιβληθεί.

4. Η υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας διαίρεσης γης, σύμφωνα με την απόφαση του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τον αναγκαστικό διαχωρισμό, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών και πριν από την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στους συνιδιοκτήτες της σχετικής απόφασης.

5. Ο καθορισμός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η απόφαση του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ακυρώνεται και η αίτηση αναγκαστικού διαχωρισμού παραμερίζεται.

6. Η διενέργεια της εγγραφής των νέων τεμαχίων κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού έγκρισης ή πιστοποιητικού έγκρισης με σημειώσεις ή πιστοποιητικού μη εξουσιοδοτημένων εργασιών αναφορικά με το τμήμα της οικοδομής το οποίο ο συγκύριος που αιτείται τον κάθετο διαχωρισμό οικοδομής κατέχει και καρπώνεται.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των εμπλεκόμενων τμημάτων του εν λόγω υπουργείου ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία διαίρεσης και διαχωρισμού συνιδιόκτητων ακινήτων, δεδομένου ότι κατά την εφαρμογή του διαπιστώθηκαν ορισμένα κενά και αδυναμίες.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησαν επιμέρους ζητήματα σε σχέση με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών και ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Παράλληλα, εισηγήσεις, παρατηρήσεις και επιφυλάξεις σε σχέση με τις πρόνοιες των κανονισμών διατυπώθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής και εξέθεσαν τις απόψεις τους.

Στη βάση των όσων λέχθηκαν κατά τη συζήτηση των κανονισμών, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών εισηγήθηκαν την τροποποίησή τους, ώστε αυτοί να διαλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα τα ακόλουθα:

1. Αναθεώρηση του χρονικού περιθωρίου εντός του οποίου κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να αποταθεί για την υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας διαίρεσης, έτσι ώστε η εν λόγω αίτηση να υποβάλλεται πριν από την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης για αναγκαστικό διαχωρισμό στους συνιδιοκτήτες.

2. Αναθεώρηση της ερμηνείας για τον όρο «προκαταρκτικό χωροταξικό σχέδιο», ώστε να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για σχέδιο το οποίο έχει τύχει της προκαταρκτικής έγκρισης της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής στο πλαίσιο διατύπωσης προκαταρκτικών απόψεών της δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφέρει στο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών τροποποιήσεις στη βάση των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο τη βελτίωση της διατύπωσης ορισμένων προνοιών τους, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών διατύπωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα θέση της επιτροπής.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών όπως έχουν αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διαχωρισμός Ακίνητης Ιδιοκτησίας που κατέχεται εξ Αδιαιρέτου κατά Ιδανικές Μερίδες) Κανονισμοί του 2019».

 

2 Απριλίου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων