Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος

Ευανθία Σάββα

Δημήτρης Δημητρίου

Πανίκος Λεωνίδου

Άριστος Δαμιανού

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου και στις 13 Μαρτίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, της Συντεχνίας Υπαλλήλων Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΣΥΧΑΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι ο εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση, το οποίο θεσπίστηκε το 1995, κρίθηκε ότι χρήζει εκσυγχρονισμού. Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑΚ ετοίμασε νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση αυτή, προσχέδιο του οποίου έτυχε επεξεργασίας από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και διαμορφώθηκε ανάλογα, ώστε να συνάδει με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης γενικού διευθυντή τόσο στη δημόσια υπηρεσία όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σημειώνεται ότι το νέο σχέδιο υπηρεσίας συμφωνήθηκε με τη ΣΥΧΑΚ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση επήλθαν τροποποιήσεις στον τίτλο και τη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης, ώστε να συνάδουν με τις σχετικές πρόνοιες του προϋπολογισμού του ΧΑΚ, ενώ στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα προστέθηκε διαζευκτικά το επαγγελματικό προσόν του λογιστή.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑΚ καθόρισε παράλληλα τους όρους εργασίας του γενικού διευθυντή, οι οποίοι έτυχαν επίσης επεξεργασίας από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και στους οποίους μεταξύ άλλων περιέχονται όροι αναφορικά με τη διάρκεια της σύμβασης, την αντιμισθία και τα ωφελήματά του διοριζομένου στη θέση, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, την άδεια ανάπαυσης, την άδεια ασθενείας και την πειθαρχική ευθύνη του.

Κατά τη συζήτηση επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό αναφορικά με την ευρύτητα των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων, αφού, σύμφωνα με τη σχετική πρόνοιά τους, απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του χρηματιστηρίου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ ενημέρωσε την επιτροπή ότι τα ακαδημαϊκά προσόντα καθορίστηκαν κατά τον τρόπο αυτό λόγω της ευρύτητας με την οποία καθορίστηκαν τα ανάλογα ακαδημαϊκά προσόντα στα προηγούμενα σχέδια υπηρεσίας για τη θέση αυτή. Περαιτέρω, αφού συμφώνησε με τον προβληματισμό που τέθηκε από τα μέλη της επιτροπής, εισηγήθηκε όπως οι προτεινόμενοι κανονισμοί τροποποιηθούν, ώστε στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα να αναφέρονται συγκεκριμένοι τομείς σπουδών.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ. Οι εκπρόσωποι της ΟΗΟ-ΣΕΚ και της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ επίσης συμφώνησαν με την εισήγηση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ και υπέβαλαν επιπρόσθετες εισηγήσεις για τους τίτλους σπουδών που, κατά την άποψή τους, θα ήταν ορθό να περιληφθούν στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί των κανονισμών κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναθεωρημένο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών, με το οποίο συμφώνησαν τόσο το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑΚ όσο και οι συντεχνίες ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΥΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και στο οποίο ως απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα καθορίζονται το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

1. Χρηματοοικονομικά.

2. Οικονομικά.

3. Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law).

4. Διοίκηση επιχειρήσεων.

5. Λογιστική.

6. Μηχανική (οποιονδήποτε κλάδο).

7. Πληροφορική.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2018, η οποία εισηγήθηκε την περαιτέρω εξέτασή τους από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί στη βάση των πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

28 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων