Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Δημοσίων Έργων - Θέση Ανώτερου Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6, 13 και 27 Φεβρουαρίου και στις 13 Μαρτίου 2019. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων και της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στις συνεδριάσεις αυτές.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α9(i) στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, ώστε στο απαιτούμενο προσόν για δεκαεξαετή υπηρεσία σε κατώτερη θέση να μην περιλαμβάνεται η προηγούμενη τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στις θέσεις Τεχνικού 1ης και 2ης Τάξης, καθώς και να προβλεφθεί περαιτέρω ότι, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν το απαιτούμενο προσόν για δεκαεξαετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Τεχνικού, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην κλίμακα Α7, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με δεκαοκταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Τεχνικού ή/και για τα επόμενα τρία χρόνια από την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου υπηρεσίας με ενδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Τεχνικού, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην κλίμακα Α7.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας κρίθηκε αναγκαία, αφενός για να διαγραφεί η αναφορά στις θέσεις Τεχνικού 1ης και 2ης Τάξης, λόγω της κατάργησης των θέσεων αυτών και αφετέρου λόγω του γεγονότος ότι με τα υφιστάμενα δεδομένα στο Τμήμα Δημοσίων Έργων καθίσταται αδύνατη η πλήρωση των κενών θέσεων, αφού οι υπηρετούντες στη θέση Τεχνικού δεν πληρούν το απαιτούμενο προσόν της δεκαεξαετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Τεχνικού, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην κλίμακα Α7.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2018, η οποία εισηγήθηκε την περαιτέρω εξέτασή τους από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται την έγκριση των κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

2 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων