Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «O περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Μιχάλης Γιωργάλλας Ηλίας Μυριάνθους
Χρίστος Ορφανίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2018, στις 8 Ιανουαρίου και στις 5 και 26 Φεβρουαρίου 2019.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι της αστυνομίας, ο δήμαρχος Δερύνειας, καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, του Συνδέσμου Φρουταριούχων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, «Νέα Αγροτική Κίνηση», «Παναγροτικός Σύνδεσμος», «Ευρωαγροτικός» και «Οικοαγροτικός». Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου, έτσι ώστε αφενός να ενθαρρυνθεί η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η προώθηση της παραγωγής ντόπιων γεωργικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από αυτά και αφετέρου να βελτιωθεί η λειτουργία του θεσμού της λαϊκής αγοράς, να ενδυναμωθεί η θέση των παραγωγών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων κυπριακής προέλευσης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, να προστατευθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και να ενισχυθεί η διαφάνεια κατά τη διάθεση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές όσον αφορά την προέλευση και τη μέθοδο παραγωγής τους.

Ειδικότερα, στην υπό συζήτηση πρόταση νόμου όπως αυτή αρχικά έχει κατατεθεί στη Βουλή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία ως «παραγωγός» ορίζεται πρόσωπο το οποίο εντός της λαϊκής αγοράς πωλεί κατά αποκλειστικότητα ή κατά πλειοψηφία, ανά είδος, προϊόντα ιδίας παραγωγής.

2. Καθορίζεται σειρά προτεραιότητας όσον αφορά τις θέσεις που καταλαμβάνουν οι κάτοχοι άδειας χρήσης χώρου στις λαϊκές αγορές, έτσι ώστε να δίνεται προτεραιότητα στους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, ακολούθως στους παραγωγούς συμβατικών προϊόντων και τέλος στους πωλητές προϊόντων άλλων παραγωγών.

3. Καθορίζεται ότι ο χώρος των λαϊκών αγορών οργανώνεται σε ευκρινώς επισημασμένα τμήματα που καταλαμβάνουν ξεχωριστά οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, οι παραγωγοί συμβατικών προϊόντων και οι πωλητές προϊόντων άλλου παραγωγού.

4. Προβλέπεται ότι η ετήσια έκθεση της προβλεπόμενης στον υφιστάμενο νόμο Συμβουλευτικής Επιτροπής, που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις της όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, θα κοινοποιείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για ενημέρωσή της.

5. Διασαφηνίζεται ότι οι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων του νόμου θα διενεργούνται από τις τοπικές αρχές κατά την έναρξη της λειτουργίας κάθε λαϊκής αγοράς και θα ελέγχεται κατά πόσο οι συμμετέχοντες σε αυτή πωλητές ή παραγωγοί διαθέτουν κατά τον χρόνο του ελέγχου τις απαιτούμενες βεβαιώσεις.

6. Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, έτσι ώστε να μην ανοίγουν ενωρίτερα από τις 5 π.μ. και να μην κλείνουν ενωρίτερα από τις 3 μ.μ. για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 31η Μαρτίου και ενωρίτερα από τις 6 μ.μ. για την περίοδο από την 1η Απριλίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, οι λαϊκές αγορές δεν ανοίγουν ενωρίτερα από τις 5 π.μ. και κλείνουν σε ώρα που καθορίζεται από την οικεία τοπική αρχή.

7. Καθορίζονται σαφώς οι απαιτούμενες βεβαιώσεις αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή τμημάτων, ανάλογα με τα προϊόντα που τίθενται προς πώληση στις λαϊκές αγορές, οι οποίες απαιτείται να επισυνάπτονται στην αίτηση για εξασφάλιση άδειας χρήσης χώρου.

8. Καθορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της προβλεπόμενης στον νόμο επιτροπής ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την εκάστοτε αρμόδια τοπική αρχή και η οποία μεταξύ άλλων θα είναι αρμόδια:

α. να καταγράφει τα προβλήματα κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και να υποβάλλει εισηγήσεις προς την εκάστοτε αρμόδια τοπική αρχή για λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, καθώς και να ετοιμάζει σχετική ετήσια έκθεση, την οποία θα κοινοποιεί στη Συμβουλευτική Επιτροπή, και

β. να εξετάζει καταγγελίες και εισηγήσεις που υποβάλλονται σ’ αυτήν από τους κατόχους άδειας χρήσης χώρου σε λαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, ο θεσμός των λαϊκών αγορών παρουσιάζει διαχρονικά προβλήματα και αδυναμίες και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού, στην ενίσχυση του μηχανισμού των σχετικών ελέγχων και κατ’ επέκταση στη στήριξη των παραγωγών κυπριακών προϊόντων και βιολογικών προϊόντων. Συναφώς, όπως ανέφερε ο ίδιος, η προτεινομένη ρύθμιση για κοινοποίηση της ετήσιας έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συμβάλει στην πιο άμεση πληροφόρηση της τελευταίας αναφορικά με την εξέλιξη του θεσμού και για τα προβλήματα που αυτός παρουσιάζει και κατ’ επέκταση στην άσκηση αποτελεσματικότερου κοινοβουλευτικού ελέγχου από μέρους της.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, καθώς και με την ανάγκη ριζικών αλλαγών όσον άφορα τη λειτουργία του θεσμού των λαϊκών αγορών, ούτως ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς δημιουργίας του. Συναφώς, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η εκτελεστική εξουσία μελετά τόσο το ενδεχόμενο μεταφοράς της αρμοδιότητας εποπτείας του νομοθετικού πλαισίου των λαϊκών αγορών από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ως το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, καθώς και το ενδεχόμενο προσθήκης ασφαλιστικών δικλίδων οι οποίες να επιτρέπουν μόνο σε παραγωγούς κυπριακών προϊόντων να δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Περαιτέρω, οι πιο πάνω εκπρόσωποι εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους όσον αφορά επιμέρους ζητήματα που πραγματεύεται η πρόταση νόμου και εισηγήθηκαν μεταξύ άλλων την προσθήκη πρόνοιας με βάση την οποία να επιτρέπεται στην αρμόδια αρχή να διενεργεί ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και όχι μόνο κατά την έναρξή της.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού επισήμανε ότι ο θεσμός των λαϊκών αγορών παρουσιάζει προβλήματα και αδυναμίες, εξέφρασε την άποψη ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Περαιτέρω, ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προβλεπόμενη στον νόμο Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας προΐσταται ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και στις αρμοδιότητες της οποίας περιλαμβάνεται η εποπτεία της εφαρμογής του υφιστάμενου νόμου και η υποβολή σχετικών ετήσιων εκθέσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, είναι ανενεργός, αφού η εν λόγω επιτροπή ακόμα δεν έχει συσταθεί σε σώμα, λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τη νομιμότητα της σύνθεσής της. Ωστόσο, ο ίδιος υποστήριξε ότι τα αναφυέντα ζητήματα αναμένεται να ξεπεραστούν σύντομα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκληση της υπό αναφορά επιτροπής, και δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τον σκοπό αυτό.

Ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τον περί Τροφίμων Νόμο, η διενέργεια ελέγχου σε σχέση με την υγιεινή των προϊόντων που τίθενται προς πώληση στις λαϊκές αγορές αποτελεί αρμοδιότητα των υγειονομικών υπηρεσιών της εκάστοτε αρμόδιας τοπικής αρχής και όχι αρμοδιότητα των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους έχουν εκδώσει οδηγό ορθής υγιεινής πρακτικής για τους πωλητές τροφίμων στις λαϊκές αγορές.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της αστυνομίας και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, καθώς και ο δήμαρχος Δερύνειας δεν έφεραν ένσταση σε σχέση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου αναγνώρισε την ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του θεσμού των λαϊκών αγορών, ωστόσο εξέφρασε επιφυλάξεις και προβληματισμούς αναφορικά με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου που μεταξύ άλλων διαλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Ο προτεινόμενος ορισμός του όρου «παραγωγός», σύμφωνα με τον οποίο ως παραγωγός ορίζεται το πρόσωπο το οποίο εντός της λαϊκής αγοράς πωλεί, κατά αποκλειστικότητα ή κατά πλειοψηφία, ανά είδος, προϊόντα ιδίας παραγωγής, θα αποβεί εις βάρος των αμιγώς παραγωγών, αφού θα δώσει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να πωλούν προϊόντα πέραν της δικής τους παραγωγής, χωρίς την ύπαρξη αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου. Ως εκ τούτου, ο ίδιος εισηγήθηκε όπως ο προτεινόμενος ορισμός του όρου «παραγωγός», καθώς και οι σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νόμου τροποποιηθούν, κατά τρόπο που η δραστηριοποίηση στις λαϊκές αγορές να επιτρέπεται αποκλειστικά σε παραγωγούς που πωλούν προϊόντα ιδίας παραγωγής.

2. Η προτεινόμενη τροποποίηση, σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος των απαιτούμενων βεβαιώσεων για τα προϊόντα σε σχέση με τα οποία οι κάτοχοι άδειας χρήσης χώρου έχουν εξασφαλίσει άδεια πώλησής τους, τις οποίες παρέχουν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή τμήματα και τις οποίες πρέπει οι ίδιοι να διαθέτουν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη λαϊκή αγορά, θα διενεργείται από την οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι από τα καθ’ ύλην αρμόδια κρατικά τμήματα, ανάλογα με το προϊόν, θα επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα αυτών των ελέγχων. Συναφώς, ο ίδιος επισήμανε ότι οι επιθεωρητές των δημοτικών αρχών δε διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, για να προβαίνουν στην ταυτοποίηση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις σχετικές βεβαιώσεις, και ως εκ τούτου εισηγήθηκε όπως παραμείνει η υφιστάμενη ρύθμιση, που επιτρέπει στα καθ’ ύλην αρμόδια κρατικά τμήματα να διεξάγουν τους σχετικούς ελέγχους.

3. Oι προτεινόμενες ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών όπως καθορίζονται, δηλαδή χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα στις οικείες τοπικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες και τις καιρικές συνθήκες, ενδεχομένως να μην εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών. Συνεπώς, ο ίδιος εισηγήθηκε όπως παραμείνει η υφιστάμενη ρύθμιση, με βάση την οποία οι λαϊκές αγορές κλείνουν σε ώρα που καθορίζεται από την οικεία τοπική αρχή.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφώνησε με την επιδιωκόμενη ενίσχυση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου των σχετικών ελέγχων στις λαϊκές αγορές, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η απαιτούμενη ταυτοποίηση των προϊόντων που τίθενται προς πώληση στις λαϊκές αγορές με τα προϊόντα που αφορούν οι βεβαιώσεις που χορηγούν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και παράλληλα επισήμανε αφενός ότι ο προτεινόμενος σαφής διαχωρισμός εντός των λαϊκών αγορών μεταξύ των βιολογικών και των συμβατικών προϊόντων θα αποτελέσει κίνητρο για τους βιοκαλλιεργητές να δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές και αφετέρου ότι ο προτεινόμενος σαφής καθορισμός των βεβαιώσεων σε σχέση με τα προϊόντα που πωλούνται στη λαϊκή αγορά θα συμβάλει στην προώθηση ποιοτικότερων προϊόντων προς τους καταναλωτές.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, «Νέα Αγροτική Κίνηση», «Παναγροτικός Σύνδεσμος», «Ευρωαγροτικός» και «Οικοαγροτικός» συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και την ανάγκη ψήφισής της το συντομότερο δυνατόν σε νόμο, ωστόσο εξέφρασαν την άποψη ότι, για να επιτευχθεί η αναγκαία βελτίωση του πλαισίου που διέπει τον θεσμό των λαϊκών αγορών, απαιτείται να επέλθουν σε αυτό ριζικές αλλαγές και να ενεργοποιηθεί η δυνάμει του νόμου Συμβουλευτική Επιτροπή. Περαιτέρω, οι ίδιοι εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με την προτεινόμενη προτεραιότητα σε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τις θέσεις που αυτοί θα καταλαμβάνουν στις λαϊκές αγορές ως κάτοχοι άδειας χρήσης χώρου στις λαϊκές αγορές, καθώς τέτοια προτεραιότητα ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα εις βάρος των κατόχων της εν λόγω άδειας οι οποίοι δεν είναι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών και του Συνδέσμου Φρουταριούχων συμφώνησαν με τους στόχους των προτεινόμενων ρυθμίσεων, καθώς αυτές θα συμβάλουν στη διόρθωση της αταξίας που επικρατεί σήμερα στις λαϊκές αγορές, ωστόσο τόνισαν την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τον θεσμό των λαϊκών αγορών.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου την επιτροπή, πέραν των προτεινόμενων τροποποιήσεων, απασχόλησαν οι διαχρονικές αδυναμίες και προβλήματα που παρατηρούνται εν συνόλω στο πλαίσιο που διέπει τον θεσμό των λαϊκών αγορών, καθώς και η μη αποτελεσματική εφαρμογή του υφιστάμενου νόμου. Ειδικότερα, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω αδυναμίες και προβλήματα οφείλονται κυρίως στα ακόλουθα:

1. Αδυναμία διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων στις λαϊκές αγορές, η οποία επιτρέπει σε εμπόρους να δραστηριοποιούνται παράτυπα σε αυτές με προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης εις βάρος των παραγωγών κυπριακών προϊόντων.

2. Απουσία σχετικού κανονιστικού πλαισίου που να ενισχύει τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου.

3. Παράλληλη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων συναφών με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών με διατάξεις που περιλαμβάνονται στον υφιστάμενο νόμο, στον περί Κοινοτήτων Νόμο και στον περί Δήμων Νόμο και ενδεχομένη σύγκρουση μεταξύ τους.

4. Αδυναμία της εκτελεστικής εξουσίας να ενεργοποιήσει τη δυνάμει του υφιστάμενου νόμου Συμβουλευτική Επιτροπή.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις και επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από εμπλεκόμενα τμήματα και φορείς, επέφερε τροποποιήσεις στο κείμενο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, έτσι ώστε μεταξύ άλλων να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Διαγραφή της προτεινόμενης διάταξης με την οποία παρέχεται προτεραιότητα σε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων έναντι των παραγωγών συμβατικών προϊόντων και των πωλητών των προϊόντων άλλων παραγωγών.

2. Προσθήκη διάταξης σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται στην εκάστοτε αρμόδια τοπική αρχή να διενεργεί ελέγχους πριν από την έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς όσον αφορά την κατοχή άδειας χρήσης χώρου και τη διαπίστωση ότι τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση είναι αυτά που αναγράφονται στην εν λόγω άδεια.

3. Προσθήκη διάταξης σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο Τμήμα Γεωργίας, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στο Τμήμα Αλιείας και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες να διενεργούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις λαϊκές αγορές, με σκοπό την εξακρίβωση του τόπου προέλευσης ή παραγωγής ή παρασκευής των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση και τα οποία αναγράφονται στην άδεια χρήσης χώρου.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στασιμότητα που παρατηρείται από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή, παρά τη θέση της ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον θεσμό των λαϊκών αγορών χρήζει ουσιαστικών και εκτεταμένων τροποποιήσεων, προκειμένου να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τον θεσμό αυτό, έκρινε σκόπιμο στο παρόν στάδιο να προωθηθεί η πρόταση νόμου όπως αυτή έχει τροποποιηθεί στη βάση των πιο πάνω, καλώντας παράλληλα την εκτελεστική εξουσία να επανεξετάσει το σχετικό πλαίσιο στο σύνολό του και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη βελτίωσή του. Ειδικότερα, η επιτροπή κάλεσε τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα μεταξύ άλλων όπως:

1. προβούν το συντομότερο στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να ενεργοποιηθεί η Συμβουλευτική Επιτροπή και να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού των λαϊκών αγορών,

2. εξετάσουν το ενδεχόμενο μεταφοράς της αρμοδιότητας εποπτείας του θεσμικού πλαισίου των λαϊκών αγορών από το Υπουργείο Εσωτερικών στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και

3. εξετάσουν το ενδεχόμενο προσθήκης ασφαλιστικών δικλίδων, σύμφωνα με τις οποίες να επιτρέπεται μόνο σε παραγωγούς κυπριακών προϊόντων να δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.

Στη βάση των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Αλληλεγγύης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του κειμένου της πρότασης νόμου όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών υιοθέτησαν τις πρόνοιες της πρότασης νόμου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

3 Απριλίου 2019

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων