Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και τους κανονισμούς «Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Αναγνώριση Υπηρεσίας, Προϋπηρεσίας και Τεχνικής Πείρας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Παύλος Μυλωνάς
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Όπως είναι γνωστό, η συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των πιο πάνω κανονισμών αναβλήθηκε με απόφαση της ολομέλειας της Βουλής στις 22 Μαρτίου 2019, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος να εξεταστούν ορισμένα ζητήματα που απορρέουν από τις πρόνοιες των εν λόγω νομοθετημάτων.

Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο να επανεξεταστούν τα πιο πάνω νομοθετήματα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2019. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ και του Συνδέσμου Διορισίμων.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε οι κανονισμοί που θα θεσπιστούν με βάση τις πρόνοιές του και θα ρυθμίζουν την αναγνώριση υπηρεσίας για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων των εκπαιδευτικών που διορίζονται από τον πίνακα διορισίμων να συνάδουν με τις πρόνοιες του εν λόγω νόμου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο εξορθολογισμός και η ενιαία αντιμετώπιση της αναγνώρισης υπηρεσίας τόσο για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται από τους πίνακες διοριστέων όσο και για αυτούς που διορίζονται από τους πίνακες διορισίμων.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες που αφορούν το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση της επιτροπής που ήδη κυκλοφόρησε στην ολομέλεια στις 22 Μαρτίου 2019.

Τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την επιτροπή αφορούσαν τα ακόλουθα:

1. Την πρόνοια που αφορά τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών λειτουργών σε άλλες υπηρεσίες και ειδικότερα για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

2. Τη δυνατότητα αναγνώρισης και μοριοδότησης της τεχνικής πείρας εκπαιδευτικών λειτουργών για σκοπούς προαγωγής.

Σε σχέση με το πρώτο θέμα που αφορά τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών λειτουργών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι η δυνατότητα αυτή προβλέπεται και για τους δημόσιους υπαλλήλους με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για τη δημόσια υπηρεσία.

Όπως επισήμανε η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, το όλο θέμα πρέπει να εξεταστεί ολοκληρωμένα και σε βάθος, διότι χρειάζεται να γίνει σωστή τροποποίηση των σχετικών προνοιών στην υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, με βάση τις πιο πάνω θέσεις η επιτροπή κρίνει ότι, όσον αφορά τις τροποποιήσεις/βελτιώσεις που πρέπει να επέλθουν σε σχέση με το θέμα των αποσπάσεων, η όλη προσέγγιση επιβάλλεται να γίνει μέσω ολοκληρωμένου διαλόγου με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα που αφορά την αναγνώριση και μοριοδότηση της τεχνικής πείρας για σκοπούς προαγωγής, μέσα από τη συζήτηση που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής κρίθηκε σκόπιμο το όλο θέμα να απασχολήσει σε μεταγενέστερο στάδιο την επιτροπή, ώστε να υπάρξει μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγισή του στα πλαίσια σχετικού διαλόγου με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ως εκ τούτου, η επιτροπή κρίνει ότι στο παρόν στάδιο δεν πρέπει να επέλθει οποιαδήποτε τροποποίηση επί των προτεινόμενων νομοθετημάτων για το θέμα της τεχνικής υπηρεσίας και ότι θα επανέλθει σε μελλοντική συνεδρίασή της, για να εξετάσει το όλο ζήτημα με την προώθηση σχετικής ρύθμισης.

Επισημαίνεται επίσης ότι η επιτροπή στα πλαίσια της όλης συζήτησης έκρινε σκόπιμο να επιφέρει μικρή βελτίωση στους προτεινόμενους κανονισμούς που αφορά τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που διορίζονται από τον πίνακα διορισίμων σε μόνιμη θέση ή για πρώτη φορά με σύμβαση από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ώστε να ισχύει το ίδιο με ό,τι προβλέπεται και για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που διορίζονται από τον πίνακα διοριστέων. Ειδικότερα, η βελτίωση αυτή προβλέπει ότι θα αναγνωρίζονται για σκοπούς προσαυξήσεων και προαγωγής μέχρι οκτώ έτη προϋπηρεσίας.

Με βάση τα πιο πάνω, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου και των διαμορφωμένων κανονισμών στα πλαίσια της συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος.

3 Απριλίου 2019

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων