Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Παύλος Μυλωνάς
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2019. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, η πρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, καθώς και ο πρύτανης και εκπρόσωποι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ για το 2019 παρουσιάζει έσοδα ύψους €63.520.598 και ισόποσες δαπάνες.

Ειδικότερα, τα κυριότερα έσοδα του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2019 κατανέμονται ως ακολούθως:

 

1. Κρατική χορηγία

37.000.000

2. Προπτυχιακά δίδακτρα

7.300.000

3. Έσοδα από χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων

500.000

4. Διάφορες εισπράξεις

18.720.598
Σύνολο εσόδων 63.520.598

Οι κυριότερες δαπάνες του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2019 κατανέμονται ως ακολούθως:

 

1. Τρέχουσες δαπάνες

29.541.860

2. Λειτουργικές δαπάνες

6.428.184

3. Διαχειριστικά έξοδα

6.409.232

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

4.621.302

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

16.520.020
Σύνολο δαπανών 63.520.598

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, παρατίθενται τα ακόλουθα:

1. Σκοπός του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ του 2019 είναι η κάλυψη δαπανών που αφορούν στη γενικότερη ανάπτυξη του ιδρύματος για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι περικοπές που έχουν γίνει στην κρατική χορηγία κατά τα τελευταία έτη.

2. Το ύψος της κρατικής χορηγίας στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2019 δε συμφωνεί με τις αντίστοιχες πρόνοιες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίες ανέρχονται σε €34.100.000. Ειδικότερα, υπάρχει διαφορά με την πρόνοια της κρατικής χορηγίας η οποία ανέρχεται στα €2.900.000. Το ποσό αυτό της υπέρβασης της κρατικής χορηγίας ύψους €2.900.000 δύναται να καλυφθεί από εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2019 ή και από εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το 2019.

3. Στον προϋπολογισμό αυτό περιλαμβάνονται δεκατέσσερις νέες θέσεις μελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού με μηδενική πρόνοια για το 2019, δύο νέες θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με μηδενική πρόνοια για το 2019 και εννέα θέσεις διοικητικού προσωπικού και άλλου προσωπικού (τρεις θέσεις πρώτου διορισμού, τρεις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής και τρεις θέσεις προαγωγής) με μηδενική πρόνοια για το 2019.

4. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμφωνεί με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2019, όπως έχει καταρτιστεί και έχει διαμορφωθεί κατόπιν διαλόγου μεταξύ ΤΕΠΑΚ, Υπουργείου Οικονομικών και Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός λαμβάνει υπόψη την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους και περιλαμβάνει προτεραιότητες, καθώς και ειλημμένες υποχρεώσεις για την ομαλή λειτουργία του ΤΕΠΑΚ και τη σταδιακή και απρόσκοπτη ανάπτυξή του, όπως αυτή έχει προγραμματιστεί.

5. Το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2019, δήλωσε ότι συμφωνεί με την προώθηση του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2019, εφόσον εφαρμοστούν από το ΤΕΠΑΚ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και συγκεκριμένα στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι το ΤΕΠΑΚ έχει ενσωματώσει στον προϋπολογισμό όλες τις πιο πάνω εισηγήσεις/τροποποιήσεις που του υπέδειξαν το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και το Υπουργείο Οικονομικών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού, ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ ενημέρωσε την επιτροπή για τη λειτουργία, το έργο, τις ανάγκες και τους στόχους του ΤΕΠΑΚ. Ειδικότερα, ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, σε σχέση με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, στα προωθούμενα κατασκευαστικά έργα, στην κτιριακή ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ, στα ενοικιαζόμενα κτίρια, στις φοιτητικές εστίες κ.λπ. Αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις του ΤΕΠΑΚ όσον αφορά τους τομείς της έρευνας, καθώς και στη διεθνή αναγνώριση και τις διεθνείς κατατάξεις του.

Αναφορικά με την κρατική χορηγία, ο πρύτανης επισήμανε ότι για το έτος 2019 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Οικονομικών ενέκριναν περαιτέρω αύξησή της ύψους €3.782.764, από την οποία τα €2.900.000 θα προέλθουν από εξοικονομήσεις του ΤΕΠΑΚ ή και του Υπουργείου Οικονομικών. Η αύξηση αυτή, όπως τόνισε ο ίδιος, κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ και για τον προγραμματισμό του σε σχέση με όλες τις δαπάνες και τα προωθούμενα έργα, συμπεριλαμβανομένης και της προκήρυξης προσφορών για τα κατασκευαστικά έργα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας επισήμαναν ότι στα πλαίσια ετοιμασίας του προϋπολογισμού πρέπει να ετοιμάζεται από το ΤΕΠΑΚ, καθώς και από τα άλλα κρατικά πανεπιστήμια ο στρατηγικός προγραμματισμός τους, ο οποίος να περιλαμβάνει τους στόχους, τις δραστηριότητές τους, καθώς και τους δείκτες απόδοσής τους. Επιπρόσθετα, πρέπει όλοι οι προϋπολογισμοί των κρατικών πανεπιστημίων να είναι ομοιόμορφοι. Σκοπός των πιο πάνω, όπως τόνισαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, είναι η αξιολόγηση, αλλά και η λογοδοσία των πανεπιστημίων προς όλους τους αρμοδίους. Όπως επίσης επισήμαναν οι ίδιοι, παρά τις συστάσεις και εισηγήσεις σε σχέση με τα πιο πάνω, δεν υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση στον τρόπο που ετοιμάστηκε ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ, καθώς και των άλλων δύο κρατικών πανεπιστημίων.

Περαιτέρω, οι πιο πάνω εκπρόσωποι σχολίασαν αρνητικά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ κατατέθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς και το ότι υπάρχει υπέρβαση της κρατικής χορηγίας κατά €2.900.000. Ειδικότερα, όπως επισήμαναν, το ποσό της εν λόγω υπέρβασης πρέπει να καλυφθεί από εξοικονομήσεις του ΤΕΠΑΚ και όχι του Υπουργείου Οικονομικών.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προέβησαν σε επιμέρους παρατηρήσεις/συστάσεις επί των προνοιών του προϋπολογισμού, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούσαν τα εξής:

1. Την ανάγκη να επέλθουν ορισμένες βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο κείμενο του προϋπολογισμού και στους πίνακες δαπανών του.

2. Τη λειτουργία της νεοσύστατης Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης (Marketing Department), η οποία θα έχει την ευθύνη ενίσχυσης της διεθνοποίησης του ΤΕΠΑΚ, την προβολή του έργου του, την προσέλκυση ξένων φοιτητών, την αύξηση των εσόδων του κ.λπ., και ειδικότερα κατά πόσο η λειτουργία της με κονδύλια της κρατικής χορηγίας εγείρει ζήτημα κρατικής ενίσχυσης. Υπήρξε επίσης εισήγηση για διαγραφή της νέας θέσης του προϊσταμένου της εν λόγω υπηρεσίας.

3. Τη δημιουργία αριθμού νέων θέσεων ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού του ΤΕΠΑΚ με μηδενική πρόνοια για το 2019. Ειδικότερα, υπήρξε εισήγηση για διαγραφή τους.

4. Τη δημιουργία νέων άρθρων που αφορούν τη χορηγία του σωματείου IAESTE, τη χορηγία του σωματείου «Κέντρο Επιχειρησιακής Αριστείας», καθώς και το Ταμείο Αλληλεγγύης Πανεπιστημιακής Κοινότητας και Υποτροφιών Διοικητικού Προσωπικού. Ειδικότερα, υπήρξε εισήγηση για διαγραφή των πιο πάνω άρθρων.

Επισημαίνεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε τις παρατηρήσεις/συστάσεις της και γραπτώς στην επιτροπή με επιστολή της, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2019.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού επισήμαναν ότι, όσον αφορά τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ύπαρξη ομοιομορφίας, στρατηγικού προγραμματισμού και δεικτών απόδοσης στους προϋπολογισμούς των κρατικών πανεπιστημίων, ήδη, μετά από σχετική επιστολή τους προς το Υπουργείο Οικονομικών, θα προωθηθεί συγκεκριμένη επιμόρφωση των λειτουργιών των πανεπιστημίων για τη σωστή ετοιμασία των προϋπολογισμών τους.

Η πρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης δήλωσε ότι για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των κρατικών πανεπιστημίων και για την υλοποίηση του στρατηγικού προγραμματισμού τους αποτελεί προϋπόθεση η ύπαρξη του κατάλληλου ακαδημαϊκού προσωπικού.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια, η δημιουργία της πιο πάνω νεοσύστατης υπηρεσίας για τη διεθνοποίηση του ΤΕΠΑΚ δεν αφορά θέματα μάρκετινγκ αλλά την προώθηση και προβολή του έργου του ΤΕΠΑΚ, τις εκπαιδευτικές συνεργασίες του και την προσέλκυση ποιοτικών φοιτητών.

Επιπρόσθετα, σε σχέση με τα πιο πάνω οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού επισήμαναν ότι η προώθηση της διεθνοποίησης εμπίπτει και στον εθνικό στόχο της Κύπρου, για να καταστεί περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο.

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων σε σχέση με τη λειτουργία της πιο πάνω Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης ενημέρωσε την επιτροπή ότι δεν εγείρεται οποιοδήποτε ζήτημα κρατικής ενίσχυσης. Παράλληλα, ο ίδιος επισήμανε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όφειλε να είχε αποταθεί στο Γραφείο του, για να συζητηθούν εκ των προτέρων οι πτυχές που αφορούν το όλο θέμα. Περαιτέρω, προβαίνοντας σε γενικότερο σχόλιο, επισήμανε ότι το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να συζητήσει μαζί του θέματα που αφορούν τις οικονομικές δραστηριότητες των κρατικών πανεπιστημίων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του προϋπολογισμού, η επιτροπή, αφού διεξήλθε τις πρόνοιές του, υπέβαλε διάφορα ερωτήματα και ζήτησε από τους αρμοδίους την κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούσαν την υπέρβαση κατά €2,9 εκατομ. της κρατικής χορηγίας, τις φοιτητικές εστίες και τη στήριξη των φοιτητών, τις αυξήσεις σε επιδόματα, τη δημιουργία τεχνοβλαστών, τη λειτουργία ερευνητικών μονάδων, την ετοιμασία κανονισμών πειθαρχικού κώδικα, τους κτιριακούς σχεδιασμούς, την καταβολή ενοικίων, τη δημιουργία νέων θέσεων, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη συνεισφορά στο ΓΕΣΥ, καθώς και την επεξήγηση επιμέρους άρθρων και προνοιών του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ απέστειλαν γραπτώς με επιστολές, ημερομηνίας 22 και 29 Μαρτίου 2019, τις απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα που εγέρθηκαν από τα μέλη της επιτροπής, αλλά έδωσαν και προφορικώς τις αναγκαίες επεξηγήσεις ενώπιον της επιτροπής.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη συνεισφορά του προσωπικού του ΤΕΠΑΚ στο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών υπέδειξε την ανάγκη μικρής διόρθωσης στη σχετική επεξήγηση στα δελτία δαπανών του προϋπολογισμού, η οποία στάλθηκε και γραπτώς από το ΤΕΠΑΚ και υιοθετήθηκε από την επιτροπή.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, διαμόρφωσε το κείμενο του προϋπολογισμού, ενσωματώνοντας σε αυτό και μέρος των παρατηρήσεων/συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, η επιτροπή μεταξύ άλλων δεν υιοθέτησε τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αφορούν τη διαγραφή των νέων θέσεων με μηδενική πρόνοια, την εισήγηση για κάλυψη της υπέρβασης των €2.900.000 από εξοικονομήσεις του ΤΕΠΑΚ, καθώς και τη διαγραφή συγκεκριμένων άρθρων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για τον προϋπολογισμό.

 

 

 

3 Απριλίου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων