Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μαρίνος Μουσιούττας Μαρίνος Σιζόπουλος
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Φεβρουαρίου και στις 4, 12 και 18 Μαρτίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου (ΣΥΔΕΚ) και του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣΕΠΕΥ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου για την εναρμόνιση με το άρθρο 3(2) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/71».

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο ασκείται η διακριτική ευχέρεια η οποία χορηγείται στα κράτη μέλη της ΕΕ από το άρθρο 3(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου οι δημόσιες προσφορές κινητών αξιών στη Δημοκρατία των οποίων η συνολική αξία για την προσφορά στην ΕΕ είναι μικρότερη των €5 εκατομ., όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών και εφόσον η προσφορά δεν υπόκειται σε διαδικασία κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, σε περίπτωση που η Δημοκρατία δεν ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια που της παρέχεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, οφείλει να απαιτεί για όλες τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία στην ΕΕ μεγαλύτερη του €1 εκατομ. τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου. Ως εκ τούτου και συνεπεία του κόστους κατάρτισης του ενημερωτικού δελτίου, υπάρχουν τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

1. H Δημοκρατία να μην αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τη διενέργεια δημόσιων προσφορών χαμηλής κλίμακας, με αποτέλεσμα να επιλέγονται άλλα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχει τέτοια επιβάρυνση.

2. Οι εκδότες/προσφέροντες να τίθενται σε δυσμενέστερη θέση για άντληση κεφαλαίων στη Δημοκρατία σε σχέση με άλλους στα οικεία κράτη μέλη.

3. Η αγορά που είναι εξοικειωμένη σε υψηλότερο όριο να επηρεαστεί αρνητικά.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, η Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, αποφάσισε να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια, ώστε να εξαιρεθούν από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου οι δημόσιες προσφορές κινητών αξιών στη Δημοκρατία των οποίων η συνολική αξία για την προσφορά στην ΕΕ είναι μικρότερη των €5 εκατομ.

Όπως η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε, για τον καθορισμό του ορίου των €5 εκατομ. λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι διατηρείται το όριο που ήδη ίσχυε στη Δημοκρατία πριν από τη δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο κρίνεται ότι παρέχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των επενδυτών, καθώς και το γεγονός ότι το όριο αυτό αναμένεται να τεθεί και από άλλα κράτη μέλη παρόμοιας εμβέλειας με τη Δημοκρατία.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αφού συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ανέφερε ότι αυτές πρέπει να τεθούν άμεσα σε ισχύ και όχι κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των πλείστων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο. Σύμφωνα με την ίδια αρμόδιο, η καθυστέρηση στην εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων δυνατό να θέσει τους εκδότες/προσφέροντες σε δυσμενέστερη θέση ως προς την άντληση κεφαλαίων σε σχέση με άλλους σε οικεία κράτη μέλη τα οποία έχουν ήδη προχωρήσει με την υιοθέτηση του ορίου των €5 εκατομ., δημιουργώντας παράλληλα αρνητικές συνθήκες στην αγορά.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΔΕΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του ΚΣΕΠΕΥ εξέφρασε τη διαφωνία του με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, σημειώνοντας ότι το όριο πρέπει να παραμείνει στο €1 εκατομ., καθότι η αγορά είναι εξοικειωμένη με το όριο αυτό. Όπως ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε, η Κύπρος πρέπει να αποτελεί ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό για τη διενέργεια δημόσιων προσφορών, λόγω των νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν τη διαδικασία, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ακρίβεια των δεδομένων και την προστασία του επενδυτικού κοινού, και όχι λόγω του τεθέντος ορίου. Ο μόνος τρόπος για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι μέσω της έκδοσης ενημερωτικού δελτίου, το οποίο καταρτίζουν και υπογράφουν και οι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) ως ανάδοχοι σύνταξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η υιοθέτηση του ορίου των €5 εκατομ. στην περίπτωση της Κύπρου σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης ενημερωτικού δελτίου, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην έχουν δυνατότητα πιστοποίησης των πληροφοριών που τους παρέχονται. Περαιτέρω, στην περίπτωση που κάποιες εταιρείες αντλήσουν χρήματα, χωρίς να έχουν από την αρχή μια ανάδοχο εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την εισαγωγή των τίτλων τους στο ΧΑΚ, με κίνδυνο οι επενδυτές να μείνουν εγκλωβισμένοι σε μια εταιρεία της οποίας οι τίτλοι δε θα είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά.

Σημειώνεται ότι ο ΚΣΕΠΕΥ με επιστολή του, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, κατέθεσε τις απόψεις και τις εισηγήσεις του σε σχέση με το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Απαντώντας στις ενστάσεις του ΚΣΕΠΕΥ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΧΑΚ ανέφεραν ότι το όριο των €5 εκατομ. ίσχυε από το 2013 μέχρι το 2018 και συγκέραζε τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για άντληση κεφαλαίων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των επενδυτών. Όπως οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν, στην περίπτωση εισαγωγής στο ΧΑΚ η έκδοση ενημερωτικού δελτίου είναι υποχρεωτική όπως και στην περίπτωση που το όριο υπερβαίνει τα €5 εκατομ. Επιπροσθέτως, σημείωσαν ότι, στην περίπτωση που το όριο παραμείνει στο €1 εκατομ., δημιουργείται αχρείαστο κόστος για τις εταιρείες.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το Υπουργείο Οικονομικών, υιοθετώντας την άποψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς την έναρξη ισχύος του νόμου, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου με ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2018, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι κατάλληλες ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

   

2 Απριλίου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων