Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018» και «Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γιώργος Κάρουλλας
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιανουαρίου, στις 18 και 25 Φεβρουαρίου και στις 18 Μαρτίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης, των τηλεοπτικών οργανισμών ΑΝΤΕΝNΑ TV, OMEGACY, SIGMA TV, CAPITAL TV, CYTAVISION, PRIMETEL, MOVIES BEST & CABLENET1, καθώς και των παροχέων ψηφιακής τηλεόρασης CYTAVISION, PRIMETEL PLC, CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD και VELISTER LTD. Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και οι τηλεοπτικοί οργανισμοί PLUS TV, NEW EXTRA TV και ALPHA CYPRUS και ο παροχέας ψηφιακής τηλεόρασης MTN ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου και του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου για την ορθότερη εναρμόνισή τους με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπιτικοακουστικών μέσων). Παράλληλα, με το δεύτερο νομοσχέδιο σκοπείται επιπροσθέτως η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, ώστε να επέλθει συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Διασαφήνιση των διατάξεων οι οποίες καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών οπιτικοακουστικών μέσων που δεν είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία θεωρείται ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία της, ώστε να μη συνάγεται ότι κάθε σύνδεση ανερχόμενης ζεύξης προς δορυφόρο στο έδαφος της Δημοκρατίας ανήκει στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας.

2. Εισαγωγή προνοιών σύμφωνα με τις οποίες θα υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας και οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που δεν είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία, αλλά χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες από πομπούς που βρίσκονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας για εκπομπή ή αναμετάδοση προγραμμάτων προς τρίτες χώρες.

3. Αναθεώρηση των διατάξεων που ρυθμίζουν την απαγόρευση τοποθέτησης προϊόντων σε προγράμματα και εκπομπές, ώστε οι εν λόγω διατάξεις να εφαρμόζονται μόνο για τα προγράμματα που παρήχθησαν μετά την 19η Δεκεμβρίου 2009.

4. Αναθεώρηση της διάταξης που προβλέπει την απαγόρευση χορηγίας σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας, ώστε από την εν λόγω απαγόρευση να εξαιρούνται και τα περιβαλλοντικά δελτία.

5. Αναθεώρηση των διατάξεων που προβλέπουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δύναται προσωρινά να περιορίζει την αναμετάδοση στο έδαφος της Δημοκρατίας υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, ώστε να συνάδουν με τις αντίστοιχες πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας.

6. Αναθεώρηση της διάταξης που προβλέπει τη σύνταξη έκθεσης σε σχέση με την τήρηση της υποχρέωσης των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να διασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά παραγγελία προωθούν την παραγωγή ευρωπαϊκών έργων, ώστε η εν λόγω έκθεση να αναφέρεται σε αντίστοιχη υποχρέωση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

7. Αναθεώρηση της διάταξης σύμφωνα με την οποία τα μεμονωμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγοράς εξαιρούνται μεταξύ άλλων από την υποχρέωση να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα και διακριτά από το συντακτικό περιεχόμενο, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την υπό αναφορά Οδηγία.

8. Εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η τηλεπώληση θεραπευτικών αγωγών.

9. Κατάργηση της διάταξης που καθορίζει τον ανώτατο αριθμό παραθύρων τηλεαγοράς ημερησίως, για σκοπούς συμβατότητας με τις αντίστοιχες πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας.

Σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Αναθεώρηση των διατάξεων που καθορίζουν τη συγκρότηση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ώστε τα μέλη του να μην υπερβαίνουν τα εννέα αντί τα επτά μέλη, που ισχύει σήμερα.

2. Εισαγωγή προνοιών για τον καθορισμό των υπηρεσιών που παρέχει προς το κοινό το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

3. Αναθεώρηση της διάταξης σύμφωνα με την οποία τα μεμονωμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγοράς εξαιρούνται μεταξύ άλλων από την υποχρέωση να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα και διακριτά από το συντακτικό περιεχόμενο, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την υπό αναφορά Οδηγία.

4. Εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η τηλεπώληση θεραπευτικών αγωγών.

5. Αναθεώρηση της διάταξης που προβλέπει την απαγόρευση χορηγίας σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας, ώστε από την εν λόγω απαγόρευση να εξαιρούνται και τα περιβαλλοντικά δελτία.

6. Αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν τη μετάδοση οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις αναφορικά με την προστασία των ανηλίκων.

7. Αναθεώρηση των διατάξεων που ρυθμίζουν την απαγόρευση τοποθέτησης προϊόντων σε προγράμματα και εκπομπές, ώστε οι εν λόγω διατάξεις να εφαρμόζονται μόνο για τα προγράμματα που παρήχθησαν μετά την 19η Δεκεμβρίου 2009.

8. Κατάργηση της διάταξης που καθορίζει τον ανώτατο αριθμό παραθύρων τηλεαγοράς ημερησίως, για σκοπούς συμβατότητας με τις αντίστοιχες πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας.

9. Κατάργηση των διατάξεων που αφορούν τις τηλεοπτικές εκπομπές που είναι αποκλειστικά αφιερωμένες στη διαφήμιση και στην τηλεαγορά ή στην αυτοπροβολή, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις κρίνονται άνευ αντικειμένου στην περίπτωση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

10. Εκσυγχρονισμός των διατάξεων που αφορούν την εποπτεία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

11. Εισαγωγή προνοιών αναφορικά με τη δημιουργία αποθεματικού για σκοπούς παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενες με τα νομοσχέδια τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, για να καλυφθούν νομοθετικά ορισμένα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό κεκτημένο στον τομέα αυτό. Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σχετικές παρατηρήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας «EU Pilot» για ελλιπή συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την υπό αναφορά Οδηγία.

Στο στάδιο της μελέτης των νομοσχεδίων την επιτροπή απασχόλησαν ιδιαίτερα ορισμένα θέματα για τα οποία ζητήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους περαιτέρω διευκρινίσεις. Παράλληλα, στο στάδιο αυτό οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας εισηγήθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις στα κείμενα των νομοσχεδίων, με σκοπό τη βελτίωση της διατύπωσης των προνοιών τους.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων πλευρών οι οποίοι παρευρέθηκαν στην επιτροπή και εξέθεσαν τις απόψεις τους διαφώνησαν με ορισμένες πρόνοιες των νομοσχεδίων και παράλληλα υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίηση των κειμένων τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφέρει στα κείμενα των νομοσχεδίων επιμέρους τροποποιήσεις, ώστε αυτά να διαλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα τα ακόλουθα:

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που δεν είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία, αλλά χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες από πομπούς που βρίσκονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας για εκπομπή ή αναμετάδοση προγραμμάτων προς τρίτες χώρες δε θα υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας.

2. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν την απαγόρευση τοποθέτησης προϊόντων θα εφαρμόζονται μόνο για τα προγράμματα που παρήχθησαν μετά την ημερομηνία θέσπισης του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010 και του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010.

3. Τα παράθυρα τηλεαγοράς θα ανέρχονται στα οκτώ ημερησίως και η συνολική διάρκειά τους δε θα υπερβαίνει τις τρεις ώρες ημερησίως, όπως ισχύει σήμερα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, καθώς και από νομοτεχνική άποψη, και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

2 Απριλίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων