Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου, στις 4 και 25 Φεβρουαρίου και στις 4 Μαρτίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (Οδηγία ATAD Ι).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Εισάγεται ο κανόνας περιορισμού της δυνατότητας έκπτωσης τόκων από το φορολογητέο εισόδημα, ώστε το υπερβαίνον κόστος δανεισμού να εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος μόνο στην περίπτωση που αυτό δεν υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος προ τόκων, φόρων, απομειώσεων και αποσβέσεων. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού και ποσού τόκων πληρωτέων, που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς φορολογικής έκπτωσης εντός του έτους που πραγματοποιήθηκαν, στα επόμενα πέντε φορολογικά έτη.

2. Εισάγονται κανόνες απαγόρευσης καταχρήσεων, προκειμένου ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό την αποκόμιση φορολογικού οφέλους και δεν είναι γνήσιες ή εμποδίζουν την εφαρμογή του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου να μη λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του οφειλόμενου εταιρικού φόρου.

3. Εισάγονται κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, ώστε να αποφεύγεται η ανακατανομή του εισοδήματος μίας ελεγχόμενης θυγατρικής εταιρείας με χαμηλή φορολογία προς τη μητρική της. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ώστε να θεωρείται μία εταιρεία «ελεγχόμενη αλλοδαπή» και σε τέτοια περίπτωση το εισόδημα της αλλοδαπής εταιρείας που δε φορολογήθηκε στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα της κυπριακής εταιρείας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια έχει εντείνει τις προσπάθειες προώθησης φορολογικών οδηγιών με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από πολυεθνικές εταιρείες με άξονα την υιοθέτηση ελάχιστων προτύπων κοινής φορολογικής πολιτικής από όλα τα κράτη μέλη.

2. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής αποτελεί βασικό παράγοντα προώθησης της κοινωνικής συνοχής και της δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών.

3. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισε την Οδηγία 2016/1164, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές εταιρικής φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Απώτερος στόχος της εν λόγω Οδηγίας είναι η θέσπιση κανόνων κατά της διάβρωσης των φορολογικών βάσεων και της μετατόπισης των κερδών για όλους τους φορολογουμένους που υπόκεινται σε εταιρικό φόρο σε ένα κράτος μέλος. Συναφώς, με βάση την εν λόγω Οδηγία, από την 1η Ιανουαρίου 2019 όλα τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες, οι οποίοι αφορούν στον περιορισμό της δυνατότητας έκπτωσης τόκων από το φορολογητέο εισόδημα, στην απαγόρευση των καταχρήσεων και στις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι από τον κανόνα περιορισμού της δυνατότητας έκπτωσης τόκων από το φορολογητέο εισόδημα εξαιρούνται οι τόκοι πληρωτέοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι αυτοτελείς οντότητες που δεν ανήκουν σε όμιλο εταιρειών, οι περιπτώσεις που το υπερβαίνον κόστος δανεισμού δεν υπερβαίνει τα €3.000.000, καθώς και δάνεια που έχουν συναφθεί πριν από τη 17η Ιουλίου 2016.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το κείμενο του νομοσχεδίου πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό γενικότερες εισηγήσεις που εκφράστηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς μετά την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις οποίες υιοθέτησε το Υπουργείο Οικονομικών και να περιληφθεί σ’ αυτό πρόνοια αναδρομικής ισχύος στην εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου, αφού η Δημοκρατία όφειλε να είχε συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησε με την εισήγηση για περίληψη πρόνοιας αναδρομικής ισχύος, καθώς, όπως επισήμανε, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν και το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν έχει λήξει.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, καθώς και με την εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών για τροποποίηση του νομοσχεδίου στη βάση των συμφωνηθέντων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών κατάθεσε νέο κείμενο νομοσχεδίου, στη βάση των όσων διαμείφθηκαν στην επιτροπή, στις 29 Ιανουαρίου 2019.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Κύπρου ενημέρωσαν γραπτώς την επιτροπή ότι συμφωνούν με το τροποποιημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, χωρίς να διαφωνούν επί του νέου κειμένου του νομοσχεδίου, εισηγήθηκαν, με επιστολή τους, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2019, μικρής έκτασης βελτιώσεις για σκοπούς διασαφήνισης νέων όρων που περιλήφθηκαν στο τροποποιημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, αφού συμφώνησαν με τις εισηγήσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, κατέθεσαν, στις 28 Φεβρουαρίου 2019, νέο τροποποιημένο κείμενο.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τύχει της απαραίτητης νομοτεχνικής επεξεργασίας και τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019».

 

 

3 Απριλίου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων