Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιώργος Τ. Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αδάμος Αδάμου Γιώργος Λουκαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαρτίου 2019. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (Αρχή) συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες της Αρχής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το οικονομικό έτος 2019.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2019 προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €2.000.000 και δαπάνες ύψους €2.230.000. Τα έσοδα της Αρχής προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €1.900.000 και άλλα έσοδα ύψους €100.000.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού ύψους €677.009.

2. Έξοδα αντιμισθίας του προέδρου και των μελών της ύψους €16.420.

3. Λειτουργικές δαπάνες ύψους €341.500 εκ των οποίων ποσό ύψους €267.900 προβλέπεται να διατεθεί για το Τμήμα Πολιτικής και ποσό ύψους €73.600 για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ).

4. Άλλες δαπάνες ύψους €1.190.061.

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €5.000.

6. Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους ύψους €10.

Αναλύοντας τις πρόνοιες του προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος της Αρχής δήλωσε ότι το ποσό των €330.000 που υπερβαίνει το ύψος της κρατικής χορηγίας αναμένεται να καλυφθεί είτε από πιθανές εξοικονομήσεις άλλων κονδυλίων του Υπουργείου Υγείας είτε από έγκριση πρόσθετων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών. Περαιτέρω, όπως ο ίδιος διευκρίνισε, ποσό ύψους €360.000 θα διατεθεί για τη δημιουργία κέντρου ανηλίκων κλειστής θεραπευτικής κοινότητας και ποσό ύψους €98.161 για το ΕΚΤΕΠΝ.

Όσον αφορά τις πρόνοιες του προϋπολογισμού που αφορούν τις αποδοχές του προσωπικού, ο πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε την επιτροπή ότι αυτές αφορούν μία θέση Εκτελεστικού Γραμματέα, η οποία είναι κενή από τον Ιούλιο του 2017, δύο θέσεις Προϊστάμενου Τομέα, έντεκα θέσεις Λειτουργών, δύο θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού και μία θέση Λογιστικού Λειτουργού, ενώ οι πρόνοιές του που προβλέπουν τις λειτουργικές δαπάνες του Τμήματος Πολιτικής αφορούν μία θέση ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα.

Τέλος, ο πρόεδρος της Αρχής επισήμανε ότι από το 2007 όλα τα προγράμματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά επιχορηγούνται από την Αρχή.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, αφού διεξήλθαν τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, τάχθηκαν υπέρ των προνοιών του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

21η Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων