Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2019 Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Χρίστος Χρίστου Γεώργιος Προκοπίου
Νίκος Νουρής Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέλλα Κυριακίδου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γιώργος Λουκαΐδης
Αδάμος Αδάμου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαρτίου 2019. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), συνοδευόμενος από τον γενικό διευθυντή και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΑΥ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΥ για το οικονομικό έτος 2019.

Ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ για το έτος 2019 προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €437.761.593 και δαπάνες ύψους €394.791.600. Τα έσοδα του ΟΑΥ προέρχονται από έσοδα του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) ύψους €425.144.039, από κρατική χορηγία ύψους €12.025.000 και από άλλα έσοδα ύψους €592.555.

Οι δαπάνες του ΟΑΥ αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Κόστος υπηρεσιών του ΓΕΣΥ ύψους €370.000.000, που προορίζεται για τις αμοιβές των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας κατά την πρώτη φάση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

2. Διαχειριστικά έξοδα ύψους €15.101.090, τα οποία κατανέμονται για τις αποδοχές προσωπικού (€5.198.127), για την αντιμισθία του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ (€101.281) και άλλες δαπάνες (€9.801.682).

3. Αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €9.590.510, οι οποίες προβλέπεται να καλύψουν τα ακόλουθα:

α. Μέρος της συνολικής δαπάνης για την ανάπτυξη συστήματος πληροφορικής το οποίο θα εξυπηρετήσει την υλοποίηση της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ, καθώς και την πλήρη εφαρμογή του (€9.015.500).

β. Την αγορά μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού (€300.000).

γ. Την αγορά λογισμικού ASP, με σκοπό τη διεξαγωγή προβλέψεων των εσόδων και εξόδων του ΓΕΣΥ (€155.000).

δ. Την αγορά εξοπλισμού γραφείου και επίπλων (€70.000).

ε. Τη βελτίωση των γραφειακών χώρων (€50.000).

στ. Την αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων (€10 συμβολική πρόνοια).

4. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €100.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΑΥ, τα κονδύλια με τη μεγαλύτερη αύξηση ή μείωση, συγκριτικά με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες δαπάνες του αμέσως προηγούμενου έτους, αναλύονται ως ακολούθως:

    2018

2019

1. Επικοινωνία, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα 250.000 1.320.000
2. Έξοδα εξετάσεων 50.000 100.000
3. Μίσθωση υπηρεσιών 786.104 2.775.080
4. Αντιμισθία 0 233.800
5. Συνδρομές και συνεισφορές σε ιδρύματα και οργανισμούς 10.000 70.000
6. Εκπαίδευση παροχέων 70.000 140.000
7. Υποστήριξη συστήματος πληροφορικής και άλλων επιχειρησιακών διαδικασιών ΓΕΣΥ 0 3.530.000
8. Αγορά/Εφαρμογή συστήματος πληροφορικής 11.085.404 9.015.500

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η πρόνοια που αναφέρεται στους βασικούς μισθούς προορίζεται να καλύψει τον βασικό μισθό εκατόν έντεκα υπαλλήλων. Από τις εκατόν έντεκα αυτές θέσεις οι σαράντα πέντε έχουν πληρωθεί, εξήντα τρεις έχουν εγκριθεί και τρεις έχουν δημιουργηθεί ενόψει της πλήρους εφαρμογής του ΓΕΣΥ τον Ιούνιο του 2020. Η πρόνοια για τις νέες θέσεις υπολογίστηκε για έναν μήνα μόνο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του υπό εξέταση προϋπολογισμού.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, αφού διεξήλθαν τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

21η Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων