Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Παύλος Μυλωνάς
Αννίτα Δημητρίου Κωστής Ευσταθίου
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και στις 13 Μαρτίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, καθώς και οι οργανώσεις νεολαίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω συνεδρία.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το έτος 2019.

Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το έτος 2019 προβλέπει έσοδα ύψους €10.593.381 και δαπάνες ύψους €11.093.381.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το έτος 2019 είναι ελλειμματικός κατά €500.000, κατόπιν συνεννόησης του ΟΝΕΚ με το Υπουργείο Οικονομικών και υπό την προϋπόθεση κάλυψης του ελλείμματος μέσω έγκρισης διάθεσης μέρους του ποσού που συσσωρεύτηκε σε δύο λογαριασμούς του ΟΝΕΚ, που αφορούν ειδικότερα τα προγράμματα «Youth in Action» και «Eurodesk», και το οποίο ανέρχεται σε €1,3 εκατομ. Σημειώνεται ότι οι λόγοι της συσσώρευσης του πιο πάνω ποσού επεξηγήθηκαν σε σχετική επιστολή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΟΝΕΚ που στάλθηκε στον Υπουργό Οικονομικών, η οποία επισυνάπτεται στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

2. Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το 2019, όπως έχει υποβληθεί, μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναπτυξιακός. Προβλέπει δαπάνες που κατανέμονται ως εξής:

  2018

2019

Δαπάνες προσωπικού

1.249.284 1.469.110

Άλλες δαπάνες

9.994.234 9.518.842

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

70.402 105.429.00
  11.313.920 11.093.381

3. Το ύψος της κρατικής χορηγίας που προβλέπεται για το 2019 είναι €3.300.000, παραμένοντας στα επίπεδα του 2018.

4. Κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε από τον ΟΝΕΚ προσπάθεια περιορισμού των διάφορων εξόδων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μέσα στο πνεύμα εξορθολογισμού και αυστηρής περισυλλογής που διακήρυξε η κυβέρνηση.

5. Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ έτυχε μελέτης τόσο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών με την επιστολή του, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2018, ζήτησε όπως γίνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του προϋπολογισμού, πριν από την προώθησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός, όπως υποβλήθηκε στην τελική του μορφή, υιοθετεί τις εισηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι η σχετική επιστολή του ΟΝΕΚ επισυνάπτεται στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

6. Ο ΟΝΕΚ έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου μέσα στα πλαίσια των παρατηρήσεων και εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής επισυνάπτονται ο πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία του ΟΝΕΚ για το έτος 2017, ο πίνακας με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του ΟΝΕΚ, καθώς και ο πίνακας δανείων του.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του προϋπολογισμού ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΝΕΚ, αφού ενημέρωσε την επιτροπή για το έργο, τους στόχους και τη δράση του ΟΝΕΚ, κατέθεσε υπόμνημα, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται στοιχεία για τις κυριότερες αυξήσεις και μειώσεις δαπανών του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια ο ίδιος έδωσε επεξηγήσεις για θέματα που αφορούν στα διάφορα προγράμματα του ΟΝΕΚ.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης του προϋπολογισμού η επιτροπή υπέδειξε προς το αρμόδιο υπουργείο ότι πρέπει να περιλαμβάνεται εξυπαρχής στον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ ολόκληρο το απαιτούμενο ποσό για την κάλυψη των αναγκών του, ώστε να μη χρειάζεται στη συνέχεια να υποβάλλεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός.

Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους σε σχέση με τις πρόνοιες του υπό εξέταση προϋπολογισμού. Ειδικότερα, η ενημέρωση αυτή αφορούσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την Κάρτα Νέων και τα προνόμια που παρέχονται μέσω αυτής.

2. Τις πρωτοβουλίες νέων.

3. Τη μείωση του κονδυλίου σε ορισμένα προγράμματα του ΟΝΕΚ.

4. Ορισμένες περιπτώσεις αγοράς υπηρεσιών, όπως για θέματα καθαριότητας κ.λπ.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας δεν προέβη σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί των προνοιών του υπό αναφορά προϋπολογισμού, αλλά έδωσε επεξηγήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από πλευράς της επιτροπής.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν κατά την εξέταση του προϋπολογισμού συμφώνησαν με την προώθησή του για την κατά νόμο έγκρισή του.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψιν όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, δήλωσε ότι τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του προϋπολογισμού στα πλαίσια της συζήτησής του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

19 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων